- Hausa Dictionary | English Hausa Dictionary
kamus
Hausa Dictionary
Our App | Koyon Turanci |Quran Search


English Hausa Dictionary/Kamus

English To Hausa Hausa To English

Last Thirty Words


screenplay noun /ˈskriːnpleɪ/ labarin da aka rubuta na shirin wasan kwaikwayo ...
phonation noun /fəʊneɪʃən/ fitar da sauti ...
urination noun /jʊərɪneɪʃn/ yin fitsari ...
chart noun /tʃɑːt/ 1. Zanen dake zayyana bayanai 2. Taswirar guri ko ruwa verb ...
endogamy noun /enˈdɒɡəmi/ idan mutane suna yin aure ne kawai ga ...
callousness noun /kæləsnəs/ rashin mutunci ...
reproductive adjective /ˌriːprəˈdʌktɪv/ wanda ya shafi hayayyafa ...
days are numbered idan kwanan mutum ko na wani abu ya kusa ƙarewa ...
polarity noun /pəˈlærəti/ 1. Kasancewa kishiyoyin juna 2. Kasancewa abu yana da ƙafafuwa ...
promiscuity noun /ˌprɒmɪˈskjuːəti/ kasancewa mutum ɗaya yana yin jima'i da mutane ...
shutter noun /ˈʃʌtə/ 1. Wani guri a kyamara dake buɗewa domin haske ...
remuneration noun /rɪˌmjuːnreɪʃn/ biyan ma'aikata ...
rule of engagement yanayin da zai iya sanyawa ayi anfani da ƙarfin soji ...
rules of engagement yanayin da zai iya sanyawa ayi anfani da ƙarfin soji ...
receptive adjective /rɪˈseptɪv/ son rungumar sabbin abubuwa ko sabbin ra'ayoyi ...
receptiveness noun /rɪˈseptɪvnəs/ iya rungumar sabbin abubuwa ko sabbin ra'ayoyi ...
predisposition noun /ˌpriːdɪspəzɪʃn/ yadda ƙaddarar mutum ta zo (wato idan mutum ...
conspiracy theory tunanin cewa wasu mutane suna ƙulla wani makirci a ɓoye ...
umbrage noun /ˈʌmbrɪdʒ/ <i><b>take umbrage:</i></b> fusata ko harzuƙa (galibi bisa tunanin ...
save face yin wani abu domin ganin cewa baka ji kunya ba ...
as low as mafi ƙarancin yadda abu zai fara ...
pebble noun /ˈpebl/ wani nau'in dutse mai santsi, musamman irin wanda ...
initiation noun /ɪˌnɪʃieɪʃn/ 1. Farawa 2. Lokacin farko da aka gabatar da mutum ...
nomenclature noun /nəʊmeŋklətʃə/ hanyar raɗawa abubuwa sunaye ...
porosity noun /pɔːrɒsəti/ 1. Kasancewa abu yana da huji huji (wanda ruwa ...
porous adjective /ˈpɔːrəs/ 1. Mai huji huji (wanda ruwa ko iska zai ...
osmosis noun /ɒzˈməʊsɪs/ 1. (biology) wucewa da abu masu ruwa-ruwa suke yi ...
indecent adjective /ɪnˈdiːsnt/ 1. Iskanci 2. Wanda bai dace ba ...
oyster noun /ˈɔɪstə/ wani nau'in halittar ruwa ...
notation noun /nəʊˈteɪʃn/ 1. Alamar da ake yi musamman gurin yin lissafi 2. ...
chickenpox noun /ˈtʃɪkɪnpɒks/ ƙarambau (wata kalar cuta dake sa ɗan zazzaɓi ...
throwback noun /ˈθrəʊbæk/ abun da yayi kama da wanda ya gabata ...
purification noun /ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/ tsarkakewa ...
booger noun /ˈbuːɡə/ tasono ...
gut noun /ɡʌt/ 1. 'Ya'yan hanji 2. <i><b>gut feeling/reaction:</b></i> ra'ayin riƙau 3. <i><b>guts:</b></i> jarunta ...
ghastly adjective /ˈɡɑːstli/ 1. Mara daɗin ji ko gani 2. Mai matuƙar muni ...
rascal noun /ˈrɑːskl/ mutumin da kake so amma yake yin abubuwan ...
granulation noun /ˌɡrænjəˈleɪʃn/ markaɗe, jajjage ...
tress noun /tres/ sashin gashin mutum daya kanannaɗe ...
dick noun /dɪk/ 1. Azzakari 2. Sakaren mutum ...
orthostatic adjective /ˌɔːθəʊˈstætɪk/ wanda ya shafi miƙewa sosai ...
fantabulous adjective /fanˈtabjʊləs/ mai inganci, mai ban al'ajabi ...
authoritative adjective /ɔːˈθɒrɪtətɪv/ na taƙama ...
federalism noun /ˈfedrlɪzm/ na mulkin tarayya (tsarin mulkin da gwamnatin tarayya ...
cappuccino noun /ˌkæpuˈtʃiːnəʊ/ coffee wanda aka haɗa shi da madarar da ...
apprenticeship noun /əˈprentɪsʃɪp/ koyon sana'a a gurin wani ...
think outside the box (idiom) yin nazari ta hanyar la'akari da wasu abubuwa sabbi ...
think ahead yin nazari akan abun da zai faru nan gaba ko ...
think on your feet (idiom) yin nazari ko bayar da amsa cikin hanzari ...
think big (idiom) yin zurfin tunani domin ganin kayi nasara ...
troll noun /trəʊl/ 1. Dodo 2. Mutumin dake zage-zage a duniyar gizo 3. Zagin ...
Sudan savannah wani yanki dake nahiyar Afrika ...
Sudan savanna wani yanki dake nahiyar Afrika ...
sahel noun /səˈhɛl/ wani yankin Afrika dake a tsakanin yankin Sudan ...
landlocked adjective /ˈlændlɒkt/ wanda sauran ƙasashe suke kewaye dashi kuma bashi ...
coping mechanism noun /ˈkəʊpɪŋ ˈmɛkəˌnɪzəm/ abun da mutum zai yi mutum jurewa ...
look down on sb ganin cewa kafi wani fifiko ...
look down on somebody ganin cewa kafi wani fifiko ...
look down on someone yiwa mutum kallon banza ...
recrudescence noun /ˌriːkruːˈdesns/ 1. Sake bayyanar abu kwatsam 2. Sake girman abu, musamman ...
think sth out yin nazari akan abu sosai ...
sesame noun /ˈsɛsəmi/ riɗi ...
cheat on sb yin zina duk da cewa kana da aure ...
indefinitely adverb /ɪnˈdefɪnətli/ na sai baba ta gani (abun da zai ...
induct verb /ɪnˈdʌkt/ shigar wani cikin wata ƙungiya ko ma'aikata. ...
indefinite adjective /ɪnˈdefɪnət/ 1. Na sai baba ta gani (abun da zai ...
let yourself go daina gyaran jiki ...
let oneself go daina gyaran jiki ...
among other idan akwai wasu bayanan ko abubuwan makamantan wanda ka faɗa ...
to a lesser degree 1. Ba mai yawa sosai ba 2. Ba mai tasiri sosai ...
to a lesser extent 1. Ba mai yawa sosai ba 2. Ba mai tasiri sosai ...
viscosity noun /vɪˈskɒsəti/ idan abu mai ruwa yana da kauri ...
unleash verb /ʌnˈliːʃ/ aiwatar da (musamman aiwatar da gagarumin abu wanda ...
catalysis noun /kəˈtalɪsɪs/ sanya faruwar "chemical reaction" ya faru da sauri ...
reverse engineering sake ƙera abun da wata masarrafa ta ƙera ...
creepy adjective /ˈkriːpi/ mai razanarwa ...
granulate verb & noun /ˈɡrænjəleɪt/ markaɗe, jajjage, yin markaɗe ko jajjage ...
forager noun /ˈfɒrɪdʒə/ mutumin dake yawo daga wannan yanki zuwa wani ...
disorientate verb /dɪˈsɔːriənteɪt/ rikitar da mutum, ruɗa mutum ...
disorientation noun /ˌdɪsɔːrienˈteɪʃn/ daburcewa, ruɗewa ...
pulverize verb /ˈpʌlvraɪz/ yin jajjage ...
levigate verb /ˈlɛvɪɡeɪt/ nuƙa abu har sai ya zama gari ...
triturate verb /ˈtrɪtjʊreɪt/ nuƙa abu ya zama gari ...
kibble noun /ˈkɪbl/ abincin dabbobi ...
disoriented adjective /dɪˈsɔːriəntɪd/ daburcewa (= rikicewa) ...
ranch noun /rɑːntʃ/ babbar gonar da ake killace dabbobi ...
only to idan abu ya faru a sa'ilin da ba'a tsammanin faruwan ...
homophily noun /həˈmɒfɪli/ kasancewa mutane suna kamuwa da son mutanen da ...
infer verb /ɪnˈfɜː/ yin harsashe, yin zato, yi tsammani ...
valve noun /vælv/ na'urar da ake yin anfani da ita gurin ...
sobriety noun /səˈbraɪəti/ rashin maye (= idan mutum bai sha giya ...
jollity noun /ˈdʒɒlɪti/ tsallen murna ...
node noun /nəʊd/ 1. Gurin da ganye ya tsiro a jikin tushen ...
workaround noun /ˈwɜːkəraʊnd/ hanyar bayan fage da zaka bi domin ganin ...
interchange noun /ˌɪntəˈtʃeɪndʒ/ 1. Yin musayar bayanai 2. Mahaɗa gurin da ƙananun hanyoyi ...
interchangeable adjective /ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbl/ kasancewa za'a iya yin musayar abu tsakanin wasu ...
interchangeably adverb /ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbli/ kasancewa abu zai iya yin aiki a dukkanin ...
orthography noun /ɔːˈθɒɡrəfi/ yadda ake rubuta kalma a ƙa'idance ...
babyhood noun /ˈbeɪbihʊd/ lokacin da mutum yake jariri ...
nomadic adjective /nəʊˈmædɪk/ rashin takamammen gurin zama (idan mutum bashi da ...
asshole adjective /ˈæshəʊl/ 1. Sakaren mutum 2. Dubura ...
stand a chance idan akwai yuwuwar abu zai auku ...
neutralise verb /ˈnjuːtrəlaɪz/ 1. Katse hanzari (= hana wani abu yin tasiri) 2. ...
free will yin abu don raɗin kai ba tare da an tunzuraka ...
inkling noun /ˈɪŋklɪŋ/ 1. Idan baka da tabbaci akan abu 2. Idan zargi ...
farcical adjective /ˈfɑːsɪkl/ na shiririta ...
elaboration noun /iˌlæbəˈreɪʃn/ ƙarin bayani, ƙarin haske ...
perishable adjective /ˈperɪʃəbl/ (abinci) mai saurin lalacewa ...
rainforest noun /ˈreɪnfɒrɪst/ gandun daji ...
cream noun /kriːm/ 1. Man dake taruwa a saman madara 2. Man shafawa ...
cycling noun /ˈsaɪklɪŋ/ 1. Tuƙa keke 2. Wasan tuƙa keke ...
seasoning noun /ˈsiːznɪŋ/ gishiri, yaji, magi da dai sauransu da ake ...
SIWES Yana nufin "Students' Industrial Work Experience Scheme" ...
facility noun /fəˈsɪləti/ 1. Abubuwan da aka tanadar domin gudanar da wani ...
ponce noun /pɒns/ (slang) kawali, mai gidan karuwai (mutumin dake kula ...
airport noun /ˈeəpɔːt/ filin jirgin sama (filin tashi da saukar jiragen ...
workshop noun /ˈwɜːkʃɒp/ 1. Shagon da ake sarrafawa ko gyara kayayyaki 2. Taruwan ...
outlet noun /ˈaʊtlet/ 1. Mafita ko huji ta inda abubuwa masu ruwa ...
outsource verb /ˈaʊtsɔːs/ idan kanfani ya biya wani kanfanin dabam domin ...
outsourcing noun /ˈaʊtˌsɔːsɪŋ/ idan kanfani ya biya wani kanfanin daban domin ...
plunder verb /ˈplʌndə/ 1. Yin wawuso, kwasan ganima (wawushe kayayyaki daga wani ...
folklore noun /ˈfəʊklɔː/ tatsuniya ...
proverb noun /ˈprɒvɜːb/ karin magana ...
hindsight noun /ˈhaɪndsaɪt/ kasancewa za'a iya fahimtar lamurra ne kawai bayan ...
depthcharge noun /ˈdepθ ˌtʃɑːdʒ/ nakiyar da ake sawa cikin ruwa ...
depth charge noun /ˈdepθ ˌtʃɑːdʒ/ nakiyar da ake sawa cikin ruwa domin ...
cheer noun & verb /tʃɪə/ ihu, yin ihu (ihu irin na ...
mall noun /mɔːl/ babban gini mai ɗauke da shaguna kuma akwai ...
end up 1. Ƙarkewa da 2. Ɓugewa da ...
selfsame adjective /ˈselfseɪm/ iri ɗaya ...
seer noun /sɪə/ ɗan duba ...
soothsayer noun /ˈsuːθseɪə/ (old use) ɗan duba ...
programming language dabarun da ake yin anfani dasu domin tsara yadda ake ...
fetal adjective /ˈfiːtl/ abun daya shafi ɗan taye (yaron dake cikin ...
in the blink of an eye (idiom) faruwa cikin sauri ...
welding machine injin walda ...
weld verb /weld/ walda, yin walda ...
the naked eye kasancewa za'a iya ganin abu da idanu ba tare da ...
yell noun & verb /jel/ yin ihu, ihu ...
numbness noun /ˈnʌmnəs/ idan baka jin komai a jiki ko a ...
countrymen noun /ˈkʌntrimən/ mutanen da kuke ƙasa ɗaya dasu ...
countryman noun /ˈkʌntrimən/ mutumin da kuke ƙasa ɗaya dashi ...
vassal noun /ˈvæsl/ 1. Mutumin da yake yiwa sarki yaƙi a zamanin ...
pastoralist noun /ˈpɑːstrlɪst/ manomin dake kula da dabbobi ...
pastoral adjective /ˈpɑːstrl/ 1. Aikin limaman majami'a 2. Aikin zane zanen yanayin filin ...
neurodiversity noun /ˌnjʊərəʊdaɪˈvɜːsəti/ ra'ayin cewa mutane suna da ƙwaƙwalwa nau'uka mabanbanta, ...
wallflower noun /ˈwɔːlflaʊə/ 1. Wata nau'in tsiro 2. Mutum mai kunya (musammam mace) ...
unevenly adverb /ʌnˈiːvnli/ 1. Ba dai dai gwargwado ba 2. A yanayi mara ...
delusional adjective /dɪˈluːʒnl/ yarda da abun da ba gaskiya ba ...
ostentatious adjective /ˌɒstenˈteɪʃəs/ yin riya (yawan nunawa jama'a cewa kai kana ...
polygynous a duba gurin <a href="/polygyny.html">polygyny</a> ...
upfront adjective /ʌpˈfrʌnt/ 1. Fayyace, bayyana muradi 2. Biyan kuɗi kafin a samar ...
dimorphic adjective /daɪˈmɔːfɪk/ idan akwai nau'uka biyu na wata halitta ko ...
dimorphism noun /daɪˈmɔːfɪzəm/ idan akwai nau'uka biyu na wata halitta ko ...
pretty sure na tabbata ...
eave noun /iːv/ tsinin rufin gini ...
mummification noun /ˌmʌmɪfɪˈkeɪʃn/ dabarar hana gawa lalacewa ...
trajectory noun /trəˈdʒektri/ gurin da abun da aka jefa ya dosa ...
sacrosanct adjective /ˈsækrəsæŋkt/ wanda yake da muhinmanci don haka zai wahala ...
wit noun /wɪt/ 1. Dabarar yin anfani da kalmomi cikin magana ta ...
probation noun /prəˈbeɪʃn/ 1. Ɗaurin gyara halinka (lokacin da ake warewa mujrimi ...
willingly adverb /ˈwɪlɪŋli/ bisa raɗin kai ...
wrapper noun /ˈrapə/ abun da aka yi anfani dashi gurin lulluɓe ...
protrusible adjective /prəˈtruːsɪbəl/ sashin jiki da zai iya talewa ...
wow exclamation /waʊ/ kururuwa da ake yin anfani dashi idan mutum ...
proxy noun /ˈprɒksi/ wakili ...
epicenter noun /ˈepəsent̬ɚ/ tushen gurin da girgizar ƙasa ta samo asali ...
gable noun /ˈɡeɪbl/ saman rufin gina gurin da yayi tsini ...
reduce sth to sth yi sanadiyyar lalacewar abu ...
reduce sb to sth sanya mutum cikin wani munmunan yanayi ...
mutually intelligible Idan mutanen da suke yin anfani da yaruka mabanbanta zasu ...
intelligible adjective /ɪnˈtelɪdʒəbl/ magana ko rubutu da za'a iya fahimta sosai ...
willpower noun /ˈwɪlpaʊər/ ƙarfin zuciya (iya ɓoye abu ba tare daka ...
impoverishment noun /ɪmˈpɒvrɪʃmənt/ 1. Talaucewa 2. Rage inganci ...
impoverished adjective /ɪmˈpɒvrɪʃt/ mai fama da matsanancin talauci ...
impoverish verb /ɪmˈpɒvrɪʃ/ 1. Talautar da 2. Raunana ingancin abu ...
foreseeable adjective /fɔːˈsiːəbl/ 1. Lamari wanda za'a iya hango aukuwar shi tun ...
foresee verb /fəˈsiː/ sanin abun da zai faru ...
nerd noun /nɜːd/ mutum musamman namiji wanda yake yin abu tamkar ...
openness noun /ˈəʊpnnəs/ 1. Gaskiya tare da rashin ɓoye bayanai ko abunda ...
powerhouse noun /ˈpaʊəhaʊs/ mai ƙarfin faɗa a ji, mai tasiri ...
consanguineous adjective /ˌkɒnsæŋˈɡwɪniəs/ idan mutane suna da dangantaka ta jini tsakanin ...
lightweight adjective /ˈlaɪtweɪt/ mara nauyi ...
outright adverb /ˌaʊtˈraɪt/ 1. Gabaki ɗaya, nan take adjective /ˈaʊtraɪt/ 2. Duka ...
peanut noun /ˈpiːnʌt/ 1. Gyaɗa 2. <b><i>peanuts:</i></b> kuɗaɗen da basu taka kara sun ...
soybean noun /ˈsɔɪbiːn/ waken suya ...
contingent noun & adjective /kənˈtɪndʒnt/ 1. Wakilai 2. <b><i>contingent on/upon sth:</i></b> idan faruwan ...
profusely adverb /prəˈfjuːsli/ da yawa sosai ...
evenly adverb /ˈiːvnli/ 1. A yanayin da aka saba 2. Dai dai, dai ...
proportional adjective /prəˈpɔːʃənl/ bisa gwargwado (idan abu yana sauya girma ko ...
proportionate adjective /prəˈpɔːʃənət/ idan abu yana sauya girma ko yawa bisa ...
generally speaking alal haƙiƙa ...
lobe noun /ləʊb/ (anatomy) sashin wata gaɓar jiki daya rabe da ...
distributive adjective /dɪˈstrɪbjətɪv/ idan abubuwa suna aiki a rabe ...
accouplement noun /əˈkʌpəlmənt/ haɗe tagwayen abubuwa biyu tare ...
constancy noun /ˈkɒnstnsi/ daidaituwa ...
bestow verb /bɪˈstəʊ/ bayar da (lambar girmamawa ko kyauta) ...
with respect to sth a bisa la'akari da ...
in respect of sth a bisa la'akari da ...
satirical adjective /səˈtɪrɪkl/ aikatawa cikin fara'a ...

English to Hausa Words list

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Hausa to English Words list

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-R-S-T-U-W-Y-Z

Kamus.com.ng is an online/offline English to Hausa And Hausa to English comprehensive bilingual Dictionary (or Kamus in Hausa) containing thousands of British and American English words/phrases and Abbreviations.

The website/app provide definition of any existing English or Hausa word and phrase.

Each words came along with parts of speech.

We included hausa descriptions of complex and ambiguous definitions

We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, audio pronunciations of all Hausa words, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

The dictionary is frequently updated and it works both online and offline.

If there is any missing word in the dictionary please send us the word and we'll add the word as soon as possible

Aika Zuwa

Whatsapp

© Copyright 2014-2021 Shamsuddeen Inc. all right reserved