- Hausa Dictionary | English Hausa Dictionary
kamus
Hausa Dictionary
Our App | Koyon Turanci |Quran Search


English Hausa Dictionary/Kamus

English To Hausa Hausa To English

Last Thirty Words


intact adjective /ɪnˈtækt/ tsira ...
lean chicken naman kaza wanda baya ɗauke da kitse sosai ...
perambulate verb /pəˈræmbjəleɪt/ yin tafiyar shaƙatawa ...
allegedly adverb /əˈledʒɪdli/ 1. Zargi 2. Zato ...
artiste noun /ɑːˈtiːst/ ƙwararre gurin yin wasan dake nishaɗantar da mutane ...
henpecked adjective /ˈhenpekt/ mutumin da mace take juya shi yadda take ...
comparison noun /kəmˈpærɪsn/ kamantawa ...
profundity noun /prəˈfʌndəti/ zurfin tunani ...
insensitive adjective /ɪnˈsensɪtɪv/ 1. Rashin ankarewa 2. Halin ko in kula 3. Rashin jin ...
zionism noun /ˈzʌɪənɪzəm/ ƙungiyar dake fafutukar tabbatar da ƙasar Yahudawa ...
loneliness noun /ˈləʊnlinəs/ zaman kaɗaici ...
handwriting noun /ˈhændˌraɪtɪŋ/ rubutun alƙalami ...
prostration noun /prɒsˈtreɪʃn/ sujada ...
unconditional adjective /ˌʌnkənˈdɪʃnl/ wanda ake aiwatar dashi ba tare da sanya ...
multivariate adjective /ˌmʌltɪˈvɛərɪɪt/ wanda ya ƙunshi abubuwa masu sauyawa masu yawa ...
panegyric noun /ˌpænəˈdʒɪrɪk/ bege (maganganu ko rubuce-rubuce da suke fayyace kyawawan ...
dyadic adjective /daɪˈædɪk/ 1. Wanda ya ƙunshi sassa biyu 2. Wanda ya shafi ...
prowess noun /ˈpraʊes/ bajinta ...
a long way to go (idiom) akwai sauran rina a kaba ...
somatization noun /ˌsəʊmətaɪˈzeɪʃn/ (physiology, medical) kasancewa a jikinka kake jin raɗaɗin ...
homogamy noun /hɒˈmɒɡəmɪ/ yin aure tsakanin mutanen da suke da kamanceceniya ...
irritability noun /ˌɪrɪtəˈbɪləti/ idan abu yana saurin ɓata maka rai ...
spike noun & verb /spaɪk/ 1. Siririn abu mai tsini 2. Hauhawa 3. Ƙara ...
declarative adjective /dɪˌklærətɪv/ wanda ya shafi faɗar magana ...
incessant adjective /ɪnˈsesnt/ tutur, babu ƙaƙƙautawa ...
incessantly adverb /ɪnˈsesntli/ tutur, akoda yaushe ...
procession noun /prəˈseʃn/ jerin gwano (na mutane ko ababen hawa dake ...
blindside verb /ˈblaɪndsaɪd/ shammata (aikatawa mutum wani abu a lokacin da ...
surprise attack harin ba zata ...
excitability noun /ɪkˌsaitəˈbɪlɪti/ saurin farga ...
oriented suffix /ɔːrientɪd/ gurin da abu, lamari ko tunanin mutum ya ...
hideaway noun /ˈhaɪdəˌweɪ/ keɓaɓɓen gurin hutawa ...
hideout noun /ˈhaɪdaʊt/ maɓuya ...
correctional adjective /kəˈrekʃnl/ wanda ya shafi gyara hali ko ladabtar da ...
correctional centre gidan gyara hali (=gidan kaso, gidan kurkuku, gidan yari) ...
lynch verb /lɪntʃ/ kisan mutum ta hanyar taron dangi ba tare ...
pretext noun /ˈpriːtekst/ fakewa (hujjar daka wayince da cewa itace ta ...
disposable adjective /dɪˈspəʊzəbl/ kaya wanda da zaran an yi amfani dashi ...
consumerism noun /kənˈsjuːmərɪzm/ 1. Ganin dacewar siya da siyar da kayayyaki 2. Kare ...
rarity noun /ˈreərəti/ wanda bai cika faruwa ba ...
socioeconomic adjective /ˌsəʊsiəʊˌekəˈnɒmɪk/ idan akwai banbanci tsakanin mutane bisa la'akari da ...
anadiplosis noun /ˌænədɪˈpləʊsɪs/ sake maimaita kalmar ƙarke ta wata jimla a ...
antimetabole noun /ˌæntɪməˈtæbəlɪ/ sake maimaita kalma ta hanyar juyata ...
asyndeton noun /æˈsɪndɪtən/ taƙaita kalma ta hanyar tsallake ko cire wasu ...
hale and hearty adjective /ˌheɪl ən ˈhɑːti/ cikin ƙoshin lafiya ...
hypoglycemia noun /ˌhaɪpoʊɡlaɪˈsiːmiə/ (medical) kasancewa yawan sikarin dake jinin mutum yayi ...
reconnaissance noun /rɪˈkɒnɪsns/ yin leƙen asiri akan abokan gaba ...
logistical adjective /ləˈdʒɪstɪkl/ wanda ya shafi dabarun tafiyar da abubuwa masu ...
logistics noun /ləˈdʒɪstɪks/ dabaru ...
contour noun /ˈkɒntɔː/ suran jikin abu ...
rhetorical question noun /rɪˌtɒrɪkl ˈkwestʃən/ tambayar da bata buƙatar amsa domin akwai ...
quench verb /kwentʃ/ 1. Kawar da ƙishin ruwa 2. Biyan buƙata ...
confirmation bias wani son zuciya da mutane suke aikatawa ba tare da ...
speak up Ɗaga murya ...
chances are (idiom) akwai yuwuwar ...
trailer noun /ˈtreɪlə/ 1. Akwakun dake bayan mota da ake zuba kayayyaki ...
result in yin sanadin ...
net worth jimillan kuɗin da kadarorin mutum suke da ita ...
out of league (idiom) kasancewa matsayinka, kimarka ko darajarka bai kai ka samu ...
screenplay noun /ˈskriːnpleɪ/ labarin da aka rubuta na shirin wasan kwaikwayo ...
phonation noun /fəʊneɪʃən/ fitar da sauti ...
urination noun /jʊərɪneɪʃn/ yin fitsari ...
chart noun /tʃɑːt/ 1. Zanen dake zayyana bayanai 2. Taswirar guri ko ruwa verb ...
endogamy noun /enˈdɒɡəmi/ idan mutane suna yin aure ne kawai ga ...
callousness noun /kæləsnəs/ rashin mutunci ...
reproductive adjective /ˌriːprəˈdʌktɪv/ wanda ya shafi hayayyafa ...
days are numbered idan kwanan mutum ko na wani abu ya kusa ƙarewa ...
polarity noun /pəˈlærəti/ 1. Kasancewa kishiyoyin juna 2. Kasancewa abu yana da ƙafafuwa ...
promiscuity noun /ˌprɒmɪˈskjuːəti/ kasancewa mutum ɗaya yana yin jima'i da mutane ...
shutter noun /ˈʃʌtə/ 1. Wani guri a kyamara dake buɗewa domin haske ...
remuneration noun /rɪˌmjuːnreɪʃn/ biyan ma'aikata ...
rule of engagement yanayin da zai iya sanyawa ayi anfani da ƙarfin soji ...
rules of engagement yanayin da zai iya sanyawa ayi anfani da ƙarfin soji ...
receptive adjective /rɪˈseptɪv/ son rungumar sabbin abubuwa ko sabbin ra'ayoyi ...
receptiveness noun /rɪˈseptɪvnəs/ iya rungumar sabbin abubuwa ko sabbin ra'ayoyi ...
predisposition noun /ˌpriːdɪspəzɪʃn/ yadda ƙaddarar mutum ta zo (wato idan mutum ...
conspiracy theory tunanin cewa wasu mutane suna ƙulla wani makirci a ɓoye ...
umbrage noun /ˈʌmbrɪdʒ/ <i><b>take umbrage:</i></b> fusata ko harzuƙa (galibi bisa tunanin ...
save face yin wani abu domin ganin cewa baka ji kunya ba ...
as low as mafi ƙarancin yadda abu zai fara ...
pebble noun /ˈpebl/ wani nau'in dutse mai santsi, musamman irin wanda ...
initiation noun /ɪˌnɪʃieɪʃn/ 1. Farawa 2. Lokacin farko da aka gabatar da mutum ...
nomenclature noun /nəʊmeŋklətʃə/ hanyar raɗawa abubuwa sunaye ...
porosity noun /pɔːrɒsəti/ 1. Kasancewa abu yana da huji huji (wanda ruwa ...
porous adjective /ˈpɔːrəs/ 1. Mai huji huji (wanda ruwa ko iska zai ...
osmosis noun /ɒzˈməʊsɪs/ 1. (biology) wucewa da abu masu ruwa-ruwa suke yi ...
indecent adjective /ɪnˈdiːsnt/ 1. Iskanci 2. Wanda bai dace ba ...
oyster noun /ˈɔɪstə/ wani nau'in halittar ruwa ...
notation noun /nəʊˈteɪʃn/ 1. Alamar da ake yi musamman gurin yin lissafi 2. ...
chickenpox noun /ˈtʃɪkɪnpɒks/ ƙarambau (wata kalar cuta dake sa ɗan zazzaɓi ...
throwback noun /ˈθrəʊbæk/ abun da yayi kama da wanda ya gabata ...
purification noun /ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/ tsarkakewa ...
booger noun /ˈbuːɡə/ tasono ...
gut noun /ɡʌt/ 1. 'Ya'yan hanji 2. <i><b>gut feeling/reaction:</b></i> ra'ayin riƙau 3. <i><b>guts:</b></i> jarunta ...
ghastly adjective /ˈɡɑːstli/ 1. Mara daɗin ji ko gani 2. Mai matuƙar muni ...
rascal noun /ˈrɑːskl/ mutumin da kake so amma yake yin abubuwan ...
granulation noun /ˌɡrænjəˈleɪʃn/ markaɗe, jajjage ...
tress noun /tres/ sashin gashin mutum daya kanannaɗe ...
dick noun /dɪk/ 1. Azzakari 2. Sakaren mutum ...
orthostatic adjective /ˌɔːθəʊˈstætɪk/ wanda ya shafi miƙewa sosai ...
fantabulous adjective /fanˈtabjʊləs/ mai inganci, mai ban al'ajabi ...
authoritative adjective /ɔːˈθɒrɪtətɪv/ na taƙama ...
federalism noun /ˈfedrlɪzm/ na mulkin tarayya (tsarin mulkin da gwamnatin tarayya ...
cappuccino noun /ˌkæpuˈtʃiːnəʊ/ coffee wanda aka haɗa shi da madarar da ...
apprenticeship noun /əˈprentɪsʃɪp/ koyon sana'a a gurin wani ...
think outside the box (idiom) yin nazari ta hanyar la'akari da wasu abubuwa sabbi ...
think ahead yin nazari akan abun da zai faru nan gaba ko ...
think on your feet (idiom) yin nazari ko bayar da amsa cikin hanzari ...
think big (idiom) yin zurfin tunani domin ganin kayi nasara ...
troll noun /trəʊl/ 1. Dodo 2. Mutumin dake zage-zage a duniyar gizo 3. Zagin ...
Sudan savannah wani yanki dake nahiyar Afrika ...
Sudan savanna wani yanki dake nahiyar Afrika ...
sahel noun /səˈhɛl/ wani yankin Afrika dake a tsakanin yankin Sudan ...
landlocked adjective /ˈlændlɒkt/ wanda sauran ƙasashe suke kewaye dashi kuma bashi ...
coping mechanism noun /ˈkəʊpɪŋ ˈmɛkəˌnɪzəm/ abun da mutum zai yi mutum jurewa ...
look down on sb ganin cewa kafi wani fifiko ...
look down on somebody ganin cewa kafi wani fifiko ...
look down on someone yiwa mutum kallon banza ...
recrudescence noun /ˌriːkruːˈdesns/ 1. Sake bayyanar abu kwatsam 2. Sake girman abu, musamman ...
think sth out yin nazari akan abu sosai ...
sesame noun /ˈsɛsəmi/ riɗi ...
cheat on sb yin zina duk da cewa kana da aure ...
indefinitely adverb /ɪnˈdefɪnətli/ na sai baba ta gani (abun da zai ...
induct verb /ɪnˈdʌkt/ shigar wani cikin wata ƙungiya ko ma'aikata. ...
indefinite adjective /ɪnˈdefɪnət/ 1. Na sai baba ta gani (abun da zai ...
let yourself go daina gyaran jiki ...
let oneself go daina gyaran jiki ...
among other idan akwai wasu bayanan ko abubuwan makamantan wanda ka faɗa ...
to a lesser degree 1. Ba mai yawa sosai ba 2. Ba mai tasiri sosai ...
to a lesser extent 1. Ba mai yawa sosai ba 2. Ba mai tasiri sosai ...

English to Hausa Words list

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Hausa to English Words list

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-R-S-T-U-W-Y-Z

Kamus.com.ng is an online/offline English to Hausa And Hausa to English comprehensive bilingual Dictionary (or Kamus in Hausa) containing thousands of British and American English words/phrases and Abbreviations.

The website/app provide definition of any existing English or Hausa word and phrase.

Each words came along with parts of speech.

We included hausa descriptions of complex and ambiguous definitions

We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, audio pronunciations of all Hausa words, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

The dictionary is frequently updated and it works both online and offline.

If there is any missing word in the dictionary please send us the word and we'll add the word as soon as possible

Aika Zuwa

Whatsapp

© Copyright 2014-2021 Shamsuddeen Inc. all right reserved