Shortened Forms of Words

FullContractions
I will double it right awayI'll double it right away

If you observe you'll notice two words 'i' and 'will' are merged together as single word with apostrophe ('). This shortening of words is call 'contractions'

Idan kun duba zaku ga kalmomin biyu wato 'I' da kuma 'will' an rubuta su tare ne a matsayin kalma guda ta hanyar yin amfani da ('). Irin wannan taƙaita kalmar shine ake kira 'contractions'.

More Examples

WordsContractionExamples
am'm i'm
are're we're, you're, they're
have've i've, you've, they've
is's he's, she's, it's, what's
notn't don't, can't, won't, isn't.
of'o o'clock
would'd you'd, i'd, they'd, she'd
will'll you'll they'll, he'll

Aika Zuwa

Whatsapp

Home

© Copyright. Shamsuddeen Zakariya. All right reserved.