Home | About Us | Contact Us | Follow Us On Facebook

Jarabawa ta objectives akan darasin Singular And Plural

Ana bukatar ku zabi amsar data dace sannan ku latsa maballin 'Submit Exam' domin ganin sakamako

1. Galibi akan samar da jam'in kalma ta hanyar sanya harafin "s" a gaban kalmar da ake son mayarwa jam'in, to amma sai dai wadansu kalmomin yanayin yanda ake jam'insu ya banbanta. Anan ana bukatar ka zabi jam'in wadannan kalmomin. "boy, girl, cat, dog, week".

Tilo Jam'i
boy boyes
girlgirlses
catcates
weekweekes

Tilo Jam'i
boy boys
girlgirls
catcats
weekweeks

Tilo Jam'i
boy boyies
girlgirls
catcates
weekweekies

2. Tambaya ta biyu, 'menene jam'in wadannan kalmomin' 'brush, box, potato, horse, gas, torch, watch, dress'.

Tilo Jam'i
brush brushes
boxboxes
potatopotatoes
horsehorses
gasgases
watchwatches
dressdresses

Tilo Jam'i
brush brushs
boxboxs
potatopotatos
horsehorses
gasgass
watchwatchs
dressdresss

Tilo Jam'i
brush brushies
boxboxies
potatopotatoies
horsehorseies
gasgasies
torchtorchies
watchwatchies
dressdressies

3. Tambaya ta uku, menene jam'in wadannan kalmomin: 'lady, baby, army, city, body'.

Tilo Jam'i
lady ladys
babybabys
armyarmys
citycitys
bodybodys
.
Tilo Jam'i
lady ladyies
babybabyies
armyarmyies
citycityies
bodybodyies

Tilo Jam'i
lady ladies
babybabies
armyarmies
citycities
bodybodies

4. Tambaya ta hudu. menene jam'in wadannan kalmomin: 'leaf, life, self'.

Tilo Jam'i
leaf leaves
lifelives
selfselves

Tilo Jam'i
leaf leafs
lifelifes
selfselfs

Tilo Jam'i
leaf leafies
lifelifies
selfselfies

5. Tambaya ta biyar. menene jam'in wadannan kalmomin: 'man, mouse, oasis, tooth, woman, foot, child'.

Tilo Jam'i
man mans
mousemouses
oasisoasiss
toothtooths
womanwomans
footfoots
childchilds

Tilo Jam'i
man men
mousemice
oasisoases
toothteeth
womanwomen
footfeet
oxoxen
childchildren

Tilo Jam'i
man manes
mousemouses
oasisoasises
toothtoothes
womanwomanes
footfootes
childchildes

6. Tambaya ta shida. Menene jam'in wadannan kalmomin: 'sheep, swine, dozen, gross.'

Tilo Jam'i
sheep sheeps
swineswines
dozendozens
grossgrosses

Tilo Jam'i
sheep sheepes
swineswines
dozendozenes
grossgrosses

Tilo Jam'i
sheep sheep
swineswine
dozendozen
grossgross

Aika Zuwa

Facebook Twitter Whatsapp

Home© Copyright 2014 shamsuddeen inc. All right reserved.