Home | About Us | Contact Us | Follow Us On Facebook


Direct SpeechIndirect Speech
"I" am going to the hospital", he saidHe said he was going to the hospital

Direct speech yana nufin ruwaito haƙiƙanin maganan da wani mutum ya faɗi ne ba tare da canza wani abu daga cikin maganarsaba, kuma sannan akowani lokaci akan sanya maganar da mutumin ya faɗa a cikin quotation mark. Wato wannan alamar ""

Amma indirect speech ana canza wasu kalmomi a cikin jimlar saboda kalmar dole ta zamana tazo daidai da irin tenses ko pronoun da jimlar take dashi.

    Karin Bayanai Akan Indirect Speech

A wannan misalin da yake ƙasa, pronoun da yake cikin Jimlar shine 'I' Amma zai canza a indirect speech domin yazo daidai da kalmar verb wacce take cikin jimlar

Direct SpeechIndirect Speech
"I am happy" he saidHe said that he was happy
I said to him, "you are intelligent"I said to him that he was intelligent

Karin Misalai

Direct SpeechIndirect Speech
'I have a pen', he said.He said that he had a pen
'Come here, John', he said.He asked John to come towards him.
'Africa is a continent', said the teacher.The teacher said that Africa is a continent.
'Have you the book?' asked Yusuf.Yusuf asked him if he had the book.
'Go away!' the soldier ordered MaryamThe soldier ordered her to go away.
'I shall go to Kano', said the driver.The driver said that he would go to Kano
'We have drunk tea', said AminatuAminatu said that they had drunk tea.
'Our father is working', the boys said.The boys said that their father was working
'Hurrah!' all the men shouted.All the men shouted happily.
The girl said: 'My mother is a seamstress.'The girl said that her mother was a seamstress
'I do not know', he said, 'where Adamu lives.'He said that he did not know where Adamu lived
'We bought the shoes' she said, 'after we had been paid.'She said they bought the shoes after they had been paid.

Aika Zuwa

Facebook Twitter Whatsapp

Home

© Copyright 2014 shamsuddeen inc. All right reserved.