Clicky • Home
 • English to Hausa Translation
 • Koyon Turanci
 • Exercises
 • Learn Hausa Letters
 • Download Our Mobile Apps
 • Other Services
 • English Hausa Dictionary

  Kamus na Turanci da Hausa

  English to Hausa Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

  Hausa to English Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-R-S-T-U-W-Y-Z  Write English or Hausa word in the text box below and click on search button to get instant definition.


  Last Thirty Words


  summons verb /ˈsʌmənz/ bada sammaci (buƙatar mutum ya halarci koto) ...
  summon verb /ˈsʌmən/ 1. Bada sammaci (umartan mutum ya bayyana a gaban ...
  summation noun /sʌˈmeɪʃn/ kanun abun da ya faru ...
  sultry adjective /ˈsʌltri/ yanayi (na gari ko na iska) mai zafi ...
  sulphide noun /ˈsʌlfaɪd/ sinadarin da ake anfani dashi gurin gauraya sinadarin ...
  sully verb /ˈsʌli/ illata, yin lahani ...
  sulk verb & noun /sʌlk/ 1. Fusata 2. Kasancewa kayi fushi kuma baka ...
  sulfur noun /ˈsʌlfə(r)/ wani nau'in ma'adanin kimiyya ...
  sullen adjective /ˈsʌlən/ ɓacin rai ...
  sulfate noun /ˈsʌlfeɪt/ (US) ma'adanin da ake samar dashi daga cikin ...
  sulphate noun /ˈsʌlfeɪt/ ma'adanin da ake samar dashi daga cikin ma'adanan ...
  suffuse verb /səˈfjuːz/ warwatsuwa (musammam warwatsuwar launi, haske ko shauƙi) ...
  suffragette noun /ˌsʌfrəˈdʒet/ mai 'yancin nemo ma mata 'yancin yin zaɓe ...
  suffrage noun /ˈsʌfrɪdʒ/ damar yin zaɓe ...
  suffragan noun /ˈsʌfrəɡən/ mataimakin <a href="/bishop.html">bishop</a> ...
  sufferance noun /ˈsʌfərəns/ bayar da izini ba tare da kaso ba ...
  suction verb /ˈsʌkʃn/ janye iskar dake guri (musamman domin ganin wani ...
  sucrose noun /ˈsuːkrəʊz/ sikari da ake samu a rake ...
  breastfeed verb /ˈbrestfiːd/ shayarwa da nono da uwa take yi ...
  suckle verb /ˈsʌkl/ 1. Shayar da jariri da madara. 2. Kasancewa jariri yana ...
  juicy adjective /ˈdʒuːsi/ kayan lambu mai ruwa ...
  succumb verb /səˈkʌm/ 1. Kasa yaƙan abu (misali farmaki ko rashin lafiya) 2. ...
  succulent adjective /ˈsʌkjələnt/ ('ya'yan itatuwa, kayan lambu ko nama) wanda yake ...
  incubus noun /ˈɪŋkjʊbəs/ 1. Aljanin dake auran mace 2. Matsalar dake saka cikin ...
  succubus noun /ˈsʌkjʊbəs/ aljana wacce take auran namiji ...
  succor noun /ˈsʌkə(r)/ (US) taimako (irin wanda ake bawa wanda yake ...
  succour noun /ˈsʌkə(r)/ taimako (irin wanda ake bawa wanda yake cikin ...
  succinct adjective /səkˈsɪŋkt/ taƙaitaccen bayani mai gamsarwa ...
  auctioneer noun /ɔːkʃəˈnɪə/ ɗan gwanjo ...
  undermine verb /ˌʌndəˈmaɪn/ kassara (lalata abu ko yi mashi lahani) ...
  subway noun /ˈsʌbweɪ/ hanyar jirgin ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa ...
  subvert verb /səbˈvɜːt/ yin zagon ƙasa (lalata abu ko yi mashi ...
  inter verb /ɪnˈtɜː(r)/ birne mamaci ...
  dermis noun /ˈdɜːmɪs/ (anatomy & biology) fata ...
  circumvention noun /ˌsɜːkəmˈvenʃn/ 1. Gujewa abu mai wahala 2. Karya doka ...
  circumvent verb /ˌsɜːkəmˈvent/ 1. Gujewa daga guri cikin wayo da dabara. 2. Kewayawa ...
  subversive noun, adjective /səbˈvɜːsɪv/ 1. Mai zagon ƙasa 2. Na zagon ƙasa ...
  subversion noun /səbˈvɜːʃn/ maƙarƙashiya ...
  subvention noun /səbˈvenʃn/ tallafin gwamnati ...
  suburbia noun /səˈbɜːbiə/ rayuwa a wajen gari ...
  suburbanite noun /səˈbɜːbənaɪt/ mutumin da yake rayuwa a bayan gari ...
  suburban adjective /səˈbɜːbən/ wanda ya shafi bayan gari ...
  suburb noun /ˈsʌbɜːb/ wajen gari, bayan gari ...
  subterfuge noun /ˈsʌbtəfjuːdʒ/ zamba cikin aminci ...
  subsume verb /səbˈsjuːm/ shigar da ...
  substantiate verb /səbˈstænʃieɪt/ tabbatar ...
  subsistence noun /səbˈsɪstəns/ rufin asiri (kasancewa kana kuɗi da abincin da ...
  subsist verb /səbˈsɪst/ rayuwa da kuɗaɗe ko abinci ƙalilan ...
  subsidize verb /ˈsʌbsɪdaɪz/ bada tallafin kuɗi ...
  subsidize verb /ˈsʌbsɪdaɪz/ bada tallafin kuɗi ...
  subsidise verb /ˈsʌbsɪdaɪz/ bada tallafin kuɗi ...
  mill noun /mɪl/ gidan yin niƙa ...
  subsidiarity noun /səbˌsɪdiˈærɪti/ 1. Kasancewa doka bata aiki gabaki ɗaya 2. Kasancewa doka ...
  subsidence noun /səbˈsaɪdns/ burmawa, ruftawa ...
  subside verb /səbˈsaɪd/ lafa, rage, natsu, sarara ...
  vengeance noun /ˈvendʒəns/ ɗaukan fansa ...
  discord noun /ˈdɪskɔːd/ saɓani ...
  concord noun /ˈkɒŋkɔːd/ 1. Zaman lumana. (<b><i>Kishiyar wannan kalmar shine <a href="/discord.html">discord</a></b></i>) 2. ...
  subservient adjective /səbˈsɜːviənt/ 1. Son aikata abun da mutane suke so 2. Kasancewa ...
  subpoena noun & verb /səˈpiːnə/ 1. Umurtan mutum cewa yaje kotu domin ...
  suborn verb /səˈbɔːn/ biyan mutum domin ya aikata wani laifi, musammam ...
  subnormal adjective /ˌsʌbˈnɔːml/ wanda yayi ƙasa da gwargwadon yanda ake buƙata ...
  sublimity noun /səˈblɪməti/ kyawu ...
  subliminal adjective /ˌsʌbˈlɪmɪnl/ mai ɗaukan hankali ...
  sublime adjective /səˈblaɪm/ kyakkyawa ...
  sublimation noun /ˌsʌblɪˈmeɪʃn/ mayar da hankali ɗungurungum zuwa ga abu mai ...
  ditch noun /dɪtʃ/ magudanar ruwa ...
  sublimate verb /ˈsʌblɪmeɪt/ bada himma gurin aikata aikin da jama'a ke ...
  subjunctive adjective & noun /səbˈdʒʌŋktɪv/ kalmar aiki wacce take siffanta aikin ...
  subjugation noun /ˌsʌbdʒuˈɡeɪʃn/ mulkin mallaka ...
  subjugate verb /ˈsʌbdʒuɡeɪt/ 1. Cin galaba tare da yima wasu mulkin mallaka. 2. ...
  subjective adjective /səbˈdʒektɪv/ raɗin kai (wanda ya dogara bisa ra'ayin ka ...
  subjection noun /səbˈdʒekʃn/ 1. Kasancewa wata ƙasa tana mulkan wata ƙasa. 2. Kasancewa ...
  subcontract verb, noun /ˌsʌbkənˈtrækt/ 1. Ɗaukar kwangilan wasu domin suyi aikin da ...
  suave adjective /swɑːv/ 1. Mutum mai ɗa'a 2. Mutum mai ƙwarin gwiwa ...
  stupor noun /ˈstjuːpə(r)/ kasancewa ka fita a cikin hayyacinka ...
  stunt noun /stʌnt/ siyar da rai domin kayi suna (aikata wani ...
  stroll verb /strəʊl/ yawatawa ...
  stringy adjective /ˈstrɪŋi/ mai kama da <i>string</i> (igiya) ...
  stringent adjective /ˈstrɪndʒənt/ mai tsauri ...
  bikini noun /bɪˈkiːni/ wata sutura da mata suke sawa musamman idan ...
  stricture noun /ˈstrɪktʃə(r)/ 1. Aibantawa. 2. Tauyewa. ...
  striation noun /straɪˈeɪʃn/ zane ...
  streak noun & verb /striːk/ 1. Ratsi (wani zane a jikin abu ...
  stratum noun /ˈstrɑːtəm/ 1. Saƙo 2. (geology) wani ɓangare na dutse. ...
  stratify verb /ˈstrætɪfaɪ/ karkasawa gida gida ...
  stratification noun /ˌstrætɪfɪˈkeɪʃn/ karkasuwa ...
  strategist noun /ˈstrætədʒɪst/ mutumin daya ƙware gurin tsara dabaru ...
  inflection noun /ɪnˈflekʃn/ 1. Sauyi a yanayin yanda ake rubuta kalma, musamman ...
  inflect verb /ɪnˈflekt/ 1. Sauyi a yanayin yadda ake rubuta kalma. 2. Yin ...
  overrate adjective /ˌəʊ.vəˈreɪ.tɪd/ wanda ya fi saura inganci ...
  strap noun stræp/ maɗauri (igiyar da ake amfani da ita gurin ...
  strand noun & verb /strænd/ 1. Sili (wani yanki na abu mai ...
  limitless adjective /ˈlɪmɪtləs/ wanda bashi da ƙarke ...
  endless adjective /ˈendləs/ wanda bashi da ƙarke ...
  interminable adjective /ɪnˈtɜːmɪnəbl/ wanda baya ƙarewa ...
  everlasting adjective /ˌevəˈlɑːstɪŋ/ madawwami ...
  strait noun /streɪt/ 1. ƙaramar hanyar ruwa 2. Mawuyacin hali ...
  straggle verb /ˈstræɡl/ warwatsu, watse, tarwatse ...
  innumerate adjective /ɪˈnjuːmərət/ kasa yin lissafi ...
  numerate verb /ˈnjuːmərət/ ƙwarewa a kimiyyan lissafi (mathematics) ...
  curl verb & noun /kɜːl/ 1. Nannaɗe 2. Irin gashin mutanen nahiyar Africa ...
  straddle verb /ˈstrædl/ 1. Raba ƙafa (tsayawa ko zama amma ƙafar ka ...
  plump adjective /plʌmp/ jikin mutum mai taushi amma kuma wanda yake ...
  stout adjective /staʊt/ ƙiba ...
  scenery noun /ˈsiːnəri/ siffar guri ...
  pea noun /piː/ wani nau'in koren wake ...
  salmon noun /ˈsæmən/ wani nau'in kifin teku ...
  trout noun /traʊt/ kalfashe ...
  oxen noun /ˈɒksn/ jam'in kalmar 'ox' (sa wanda aka yi mashi ...
  ox noun /ɒks/ sa wanda aka yi mashi dandatsa (wanda aka ...
  haven noun /ˈheɪvn/ gurin da yake da tsaro kuma babu hayaniya ...
  oasis noun /əʊˈeɪsɪs/ gurin yada zango (wani guri a hamada inda ...
  storied adjective /ˈstɔːrid/ wanda aka anbato a cikin labarai ...
  calibrate verb /ˈkælɪbreɪt/ yin alama a jikin ma'auni domin ganin cewa ...
  don noun /dɒn/ 1. Malami a jami'a (musammam a jami'ar Oxford ko ...
  friar noun /ˈfraɪə(r)/ ɗan ɗariƙar katolika wanda a zamanin da suke ...
  gaffer noun /ˈɡæfə(r)/ madugu (mutumin ga yake shine yake jagorantar mutane ...
  propriety noun /prəˈpraɪəti/ ɗabi'a ta ƙwarai ...
  proprietor noun /prəˈpraɪətə(r)/ mamallakin kasuwanci (mutumin da yake shine ya mallaki ...
  pretentious adjective /prɪˈtenʃəs/ 1. Nuna cewa kana da muhimmanci ga al'umma. 2. Nuna ...
  storey noun /ˈstɔːri/ tudun gini ...
  stoop verb /stuːp/ sunkuya ...
  stooge noun /stuːdʒ/ mutumin da ake anfani dashi gurin aikata laifi ...
  stomp verb /stɒmp/ yin tafiya da ƙarfi ...
  stolid noun /ˈstɒlɪd/ rashin nuna damuwa ...
  stoicism noun /ˈstəʊɪsɪzəm/ kasancewa baka faɗar matsalolin dake damun ka ...
  stoical adjective /stoʊ ɪkəl/ kasancewa baka faɗawa mutane matsalar dake damunka ...
  stoic adjective /ˈstəʊɪkl/ rashin buɗa baki ka nuna cewa kana fama ...
  stitch noun /stɪtʃ/ zaren da yake tasowa a jikin riga bayan ...
  stipendiary noun /staɪˈpendiəri/ alƙali ...
  stipend noun /ˈstaɪpend/ albashi. amma gwamma ayi anfani da kalmar <a ...
  stint noun /stɪnt/ 1. Lokacin da kake aiki. 2. Yin amfani da kaɗan ...
  stimulant noun /ˈstɪmjələnt/ ƙwaya ko wani abu dake ƙara kuzari ...
  stile noun /staɪl/ matakala ...
  stigmatize verb /ˈstɪɡmətaɪz/ wulaƙanta ...
  stifle verb /ˈstaɪfl/ hana aukuwar abu ...
  stertorous adjective /ˈstəːt(ə)rəs/ nunfashi mai ƙara ...
  sterilize verb /ˈsterəlaɪz/ 1. Kashe ƙwayoyin <a href="/bacteria.html">bacteria</a> dake jikin abu 2. Hana ...
  sterile adjective /ˈsteraɪl/ mutum ko dabba wanda bazai iya haihuwa ba ...
  stench noun /stentʃ/ ƙauri ...
  steering noun /ˈstɪərɪŋ/ sikiyari ...
  stead noun /stiːd/ dokin hawa ...
  stealthy adjective /ˈstelθi/ aiwatar da wani shiri a ɓoye ...
  stealth noun /stelθ/ aiwatar da wani shiri a cikin sirri ...
  steak noun /steɪk/ yankan nama ...
  stead noun /sted/ a madadi ...
  statute noun /ˈstætʃuːt/ rubutacciyar doka ...
  stature noun /ˈstætʃə(r)/ 1. Matsayin da mutum yake dashi saboda wata ƙwarewa ...
  statuary noun /ˈstætʃuəri/ gumaka ...

  Aika Zuwa

  Kamus.com.ng is an online English to Hausa And Hausa to English comprehensive bilingual Dictionary (or Kamus in Hausa) containing thousands of British and American English words/phrases and Abbreviations.

  The website provide definition of any existing English or Hausa word and phrase.

  Each words came along with parts of speech.

  We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

  We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

  However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

  Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, philosophy, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

  Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

  The dictionary is frequently updated and it works online, so no need to download anything. but we also have offline android app if you wish to access the dictionary without internet connection. download the app from play store. it works offline without internet access

  If you found any word that was not included please send us the word and we'll add the word as soon as possible


  © Copyright 2014-2018 Shamsuddeen Inc. all right reserved