Clicky • Home
 • English to Hausa Translation
 • Koyon Turanci
 • Exercises
 • Learn Hausa Letters
 • Download Our free Apps
 • Download Our Paid App
 • English Hausa Dictionary

  Kamus na Turanci da Hausa

  English to Hausa Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

  Hausa to English Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-R-S-T-U-W-Y-Z  Write English or Hausa word in the text box below and click on search button to get instant definition.


  Last Thirty Words


  playwright noun /ˈpleɪrʌɪt/ marubucin wasan kwaikwayo ...
  tarnish verb /ˈtɑːnɪʃ/ 1. Koɗe 2. Ɓata sunan wani ...
  tantalize verb /ˈtæntəlaɪz/ wanda zai sanya ka sha'awan abun da baza ...
  tangible adjective /ˈtændʒəbl/ bayyananniyar hujja ...
  chatty adjective /ˈtʃæti/ yawan surutu ...
  voluble adjective /ˈvɒljʊbl/ yawan surutu ...
  loquacious adjective /ləˈkweɪʃəs/ yawan surutu ...
  talkative adjective /ˈtɔːkətɪv/ yawan magana ...
  takeaway noun /ˈteɪkəweɪ/ 1. Gidan da yake siyar da abinci irin wanda ...
  taint verb /teɪnt/ 1. Ɓata 2. Tabo (na wani abun daya ɓata maka ...
  tailgate noun /ˈteɪlɡeɪt/ ƙofar mota ta baya gurin da ake buɗewa ...
  tactile adjective /ˈtæktaɪl/ wanda ya shafi ji a jiki idan wani ...
  tactician noun /tækˈtɪʃn/ mutumin da yake da ƙwarewa gurin tsara hanyar ...
  tactical adjective /ˈtæktɪkl/ wanda ya shafi hanyoyin da kake bi gurin ...
  tactic noun /ˈtæktɪk/ hanyar da kake bi gurin cimma wani abu ...
  tack noun /tæk/ 1. Ƙaramar ƙusa mai malfa 2. Kayayyakin da ake hawa ...
  tacit adjective /ˈtæsɪt/ mai sauƙin fahimta (ba tare da anyi maka ...
  tabulate verb /ˈtæbjuleɪt/ jera abu a bisa jeri na 'table' ...
  tebular adjective /ˈtæbjələ(r)/ wanda aka tsara a bisa siffar tebur (table) ...
  tabloid adjective /ˈtæblɔɪd/ ƙaramar jarida mai cike da hotuna ...
  tabernacle noun /ˈtæbənækl/ gurin bautar wasu kiristoci ...
  systematic adjective /ˌsɪstəˈmætɪk/ wanda ake gudanar dashi akan tsari ...
  syrup noun /ˈsɪrəp/ wani nau'in alawa da ake haɗawa da sikari ...
  synthesize verb /ˈsɪnθəsaɪz/ samar da wani abu a jikin tsirrai ko ...
  synopsis noun /sɪˈnɒpsɪs/ labarai a taƙaice ...
  synonymous adjective /sɪˈnɒnɪməs/ wanda ya shafi kalmomin da suke da ma'ana ...
  synod noun /ˈsɪnəd/ taron menbobin majami'a ...
  synergy noun /ˈsɪnədʒi/ ƙarin ƙarfi da wasu suka samu sakamakon yin ...
  syncope noun /ˈsɪŋkəpi/ ƙasa da murya take yi idan ana furicin ...
  synchronicity noun /ˌsɪŋkrəˈnɪsəti/ kasancewa abubuwa suna faruwa a tare ...
  sync verb /sɪŋk/ faruwa a lokaci guda ...
  symptomize verb /ˈsɪmptəmaɪz/ zamantowa alamar wata cuta ko matsala ...
  symptomatic adjective /ˌsɪmptəˈmætɪk/ na alamar rashin lafiya ...
  symposium noun /sɪmˈpəʊziəm/ taro ...
  symbolize verb /ˈsɪmbəlaɪz/ kasancewa alamar wani abu ...
  symbolic adjective /sɪmˈbɒlɪk/ wanda ya shafi alamar dake nuna wani abu ...
  symbolism noun /ˈsɪmbəlɪzəm/ anfani da tambari gurin siffanta abubuwa ...
  symbiosis noun /ˌsɪmbaɪˈəʊsɪs/ alaƙar dake tsakanin halittu biyu mabanbanta ...
  syllogism wani fannin muhawara da ake anfani da maganganu biyu domin ...
  syllabary noun /ˈsɪləbəri/ waɗansu kalan haruffa ...
  sycophantic adjective /ˌsɪkəˈfæntɪk/ ɗabi'ar kuranta manyan mutane domin samun wani abu ...
  sycophant noun /ˈsɪkəfænt/ ɗan koro, ɗan fadanci (mutumin daya ke yawan ...
  sycophancy noun /ˈsɪkəfənsi/ fadanci, koro (ɗabi'an yawan kuranta manyan mutane domin ...
  sybaritic adjective /ˌsɪbəˈrɪtɪk/ na son more rayuwa ...
  swoop verb /swuːp/ dirar mikiya (idan abun daya tashi sama ya ...
  swoon verb /swuːn/ 1. Murna 2. Suma (amma gwamma ayi anfani da kalmar ...
  swivel noun & verb /ˈswɪvl/ 1. Na'urar da ake anfani da ita ...
  swish verb & noun /swɪʃ/ 1. Wucewa da sauri (ta yadda har ...
  swirl verb & noun /swɜːl/ jujjuya ...
  swig noun & verb /swɪɡ/ 1. Yawan abun daka kwarkwaɗa 2. Kwarkwaɗa (shan ...
  swift 1. Adjective /swɪft/ nan take 2. Noun /swɪft/ wani nau'in tsuntsu ...
  sweaty adjective /ˈsweti/ mai tattare da zufa ...
  suspense noun /səˈspens/ ɗauki (ba wai ɗaukan wani abu ba, ina ...
  susceptible adjective /səˈseptəbl/ kasancewa wani ko abu zai iya yin tasiri ...
  susceptibility noun /səˌseptəˈbɪləti/ 1. Kasancewa wani zai iya yin tasiri akan wani ...
  surveyor noun /səˈveɪə(r)/ 1. Mutumin da yake duba filaye 2. Mutumin da yake ...
  surtax noun /ˈsɜːtæks/ haraji wanda aka caji mutum fiye da kima ...
  surreptitiously adverb /ˌsʌrəpˈtɪʃəsli/ a yanayi na fakan ido (wato yin abu ...
  surreptitious adjective /ˌsʌrəpˈtɪʃəs/ 1. Fakan ido (yin abu cikin sirri) 2. Yin wani ...
  surreal adjective /səˈriːəl/ 1. Tamkar mafarki. 2. Abun da ba'a saba ganin irin ...
  surplice noun /ˈsɜːpləs/ farar riga wacce malaman addinin kiristanci suke sawa ...
  surmount verb /səˈmaʊnt/ shawo kan matsala ...
  surly adjective /ˈsɜː.li/ mara daɗi ...
  upsurge verb /ˈʌp.sɜːdʒ/ ƙaruwa ...
  resurgence noun /rɪˈsɜːdʒəns/ farfaɗowa (sake dawowar cigaba da anfani ko aiki ...
  surge verb, noun /sɜːdʒ/ 1. Fuskankar wani guri da ƙarfi (= tunkara, ...
  constituency noun /kənˈstɪtjuənsi/ mazaɓa (wani yanki inda mutane suke zaɓan waɗanda ...
  subdivision noun /ˌsʌbdɪˈvɪʒn/ sashi, yanki ...
  chunk noun /tʃʌŋk/ kaso, yanki ...
  constituent noun /kənˈstɪtjuənt/ 1. Sashi 2. Mutumin da yake rayuwa a wata gunduma ...
  surf verb & noun /sɜːf/ 1. Ɗaukan lokaci mai tsawo kana shawagi ...
  surety noun /ˈʃʊərəti/ 1. Kuɗaɗen da aka baka a bisa alƙawarin cewa ...
  supremo noun /suːˈpriːməʊ/ jigo ...
  supranational adjective /ˌsuːprəˈnæʃnəl/ wanda ya shafi ƙasashen duniya masu yawa ...
  supremacist noun /suːˈpreməsɪst/ mutumin da yake ganin ƙabilar shi ta fi ...
  suppurate verb /ˈsʌpjureɪt/ kasancewa raunin jikin mutum yana yin ruwa ...
  rectal adjective /ˈrektəl/ (anatomy) wanda ya shafi ɓangaren hanji na <a ...
  rectum noun /ˈrektəm/ (anatomy) hanjin da yake kusa da dubura ...
  suppository noun /səˈpɒzətri/ wani irin magani da ake sanyawa a farji ...
  supposition noun /ˌsʌpəˈzɪʃn/ zato ...
  supposedly adverb /səˈpəʊzɪdli/ a bisa harsashe ko zato ...
  supplicate verb /ˈsʌp.lɪ.keɪt/ roƙa, roƙi ...
  supplicant noun /ˈsʌplɪkənt/ maroƙi ...
  supplement noun & verb /ˈsʌplɪmənt/ 1. Mahaɗi (abun da idan aka haɗa ...
  supplementary noun /ˌsʌplɪˈmentri/ na mahaɗi (abun da aka tanadar dashi domin ...
  supple adjective /ˈsʌpl/ iya sarrafa gaɓoɓin jikin ka ...
  supine adjective /ˈsuːpaɪn/ kwanciya ta gadon baya ...
  supervene verb /ˌsuːpəˈviːn/ katse hanzari (kasancewa aukuwar abu tayi tasiri akan ...
  witchcraft noun /ˈwɪtʃkrɑːft/ maita ...
  superstitious adjective /ˌsuːpəˈstɪʃəs/ na canfi ...
  superstition noun /ˌsuːpəˈstɪʃn/ canfi ...
  supersede verb /ˌsuː.pəˈsiːd/ maye gurbi ...
  superpower noun /ˈsuːpəpaʊə(r)/ ƙasar dake da ƙarfin faɗa aji a duniya ...
  supernumerary noun /ˌsuːpəˈnjuːmərəri/ rara (fiye da yanda ake buƙata) ...
  supernova noun /ˈsuːpənəʊviː/ tauraron dake yin haske idan ya tarwatse ...
  superman noun /ˈsuːpəmæn/ mutumin da yake da wata baiwa ko basira ...
  superintendent noun /ˌsuː.pə.rɪnˈten.dənt/ mutumin dake jan ragamar wani abu ...
  superimpose verb /ˌsuː.pə.rɪmˈpəʊz/ ɗaura wani abu bisa wani ...
  superintend verb /ˌsuː.pə.rɪnˈtend/ zamantowa mai jan ragama ...
  supergrass noun /ˈsuːpəɡrɑːs/ mutumin dake kaiwa 'yan sanda rahoton masu laifi ...
  superfluity noun /ˌsuːpəˈfluːəti/ rara (abun da yayi yawa har aka samu ...
  superego noun /ˌsuː.pəˈriː.ɡəʊ/ sashin zuciyarka wanda yake sa kaji wani abu ...
  super duper adjective /ˌsuː.pɚˈduː.pɚ/ 1. Mai matuƙan kyau 2. Mai matuƙan inganci 3. Gagarumi ...
  superabundant adjective /ˌsuː.pr.əˈbʌn.dənt/ mai matuƙan yawa ...
  sunken adjective /ˈsʌŋkən/ wanda ya nutse a ƙasan ruwa ...
  sunder verb /ˈsʌndə(r)/ ɓalle ...
  sum total noun /ˌsʌm ˈtəʊtl/ gabaki ɗaya ...
  summons verb /ˈsʌmənz/ bada sammaci (buƙatar mutum ya halarci koto) ...
  summon verb /ˈsʌmən/ 1. Bada sammaci (umartan mutum ya bayyana a gaban ...
  summation noun /sʌˈmeɪʃn/ kanun abun da ya faru ...
  sultry adjective /ˈsʌltri/ yanayi (na gari ko na iska) mai zafi ...
  sulphide noun /ˈsʌlfaɪd/ sinadarin da ake anfani dashi gurin gauraya sinadarin ...
  sully verb /ˈsʌli/ illata, yin lahani ...
  sulk verb & noun /sʌlk/ 1. Fusata 2. Kasancewa kayi fushi kuma baka ...
  sulfur noun /ˈsʌlfə(r)/ wani nau'in ma'adanin kimiyya ...
  sullen adjective /ˈsʌlən/ ɓacin rai ...
  sulfate noun /ˈsʌlfeɪt/ (US) ma'adanin da ake samar dashi daga cikin ...
  sulphate noun /ˈsʌlfeɪt/ ma'adanin da ake samar dashi daga cikin ma'adanan ...
  suffuse verb /səˈfjuːz/ warwatsuwa (musammam warwatsuwar launi, haske ko shauƙi) ...
  suffragette noun /ˌsʌfrəˈdʒet/ mai 'yancin nemo ma mata 'yancin yin zaɓe ...
  suffrage noun /ˈsʌfrɪdʒ/ damar yin zaɓe ...
  suffragan noun /ˈsʌfrəɡən/ mataimakin <a href="/bishop.html">bishop</a> ...
  sufferance noun /ˈsʌfərəns/ bayar da izini ba tare da kaso ba ...
  suction verb /ˈsʌkʃn/ janye iskar dake guri (musamman domin ganin wani ...
  sucrose noun /ˈsuːkrəʊz/ sikari da ake samu a rake ...
  breastfeed verb /ˈbrestfiːd/ shayarwa da nono da uwa take yi ...
  suckle verb /ˈsʌkl/ 1. Shayar da jariri da madara. 2. Kasancewa jariri yana ...
  juicy adjective /ˈdʒuːsi/ kayan lambu mai ruwa ...
  succumb verb /səˈkʌm/ 1. Kasa yaƙan abu (misali farmaki ko rashin lafiya) 2. ...
  succulent adjective /ˈsʌkjələnt/ ('ya'yan itatuwa, kayan lambu ko nama) wanda yake ...
  incubus noun /ˈɪŋkjʊbəs/ 1. Aljanin dake auran mace 2. Matsalar dake saka cikin ...
  succubus noun /ˈsʌkjʊbəs/ aljana wacce take auran namiji ...
  succor noun /ˈsʌkə(r)/ (US) taimako (irin wanda ake bawa wanda yake ...
  succour noun /ˈsʌkə(r)/ taimako (irin wanda ake bawa wanda yake cikin ...
  succinct adjective /səkˈsɪŋkt/ taƙaitaccen bayani mai gamsarwa ...
  auctioneer noun /ɔːkʃəˈnɪə/ ɗan gwanjo ...
  undermine verb /ˌʌndəˈmaɪn/ kassara (lalata abu ko yi mashi lahani) ...
  subway noun /ˈsʌbweɪ/ hanyar jirgin ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa ...
  subvert verb /səbˈvɜːt/ yin zagon ƙasa (lalata abu ko yi mashi ...
  inter verb /ɪnˈtɜː(r)/ birne mamaci ...
  dermis noun /ˈdɜːmɪs/ (anatomy & biology) fata ...
  circumvention noun /ˌsɜːkəmˈvenʃn/ 1. Gujewa abu mai wahala 2. Karya doka ...
  circumvent verb /ˌsɜːkəmˈvent/ 1. Gujewa daga guri cikin wayo da dabara. 2. Kewayawa ...
  subversive noun, adjective /səbˈvɜːsɪv/ 1. Mai zagon ƙasa 2. Na zagon ƙasa ...
  subversion noun /səbˈvɜːʃn/ maƙarƙashiya ...
  subvention noun /səbˈvenʃn/ tallafin gwamnati ...
  suburbia noun /səˈbɜːbiə/ rayuwa a wajen gari ...
  suburbanite noun /səˈbɜːbənaɪt/ mutumin da yake rayuwa a bayan gari ...
  suburban adjective /səˈbɜːbən/ wanda ya shafi bayan gari ...
  suburb noun /ˈsʌbɜːb/ wajen gari, bayan gari ...

  Aika Zuwa

  Kamus.com.ng is an online/offline English to Hausa And Hausa to English comprehensive bilingual Dictionary (or Kamus in Hausa) containing thousands of British and American English words/phrases and Abbreviations.

  The website/app provide definition of any existing English or Hausa word and phrase.

  Each words came along with parts of speech.

  We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

  We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

  However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

  Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

  Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

  The dictionary is frequently updated and it works both online and offline. Download the app for free. The free version lacks auto-suggestion and bookmarks, searching for words may be boring
  Download the app from play store (paid version for 100 Naira). The paid version has auto-suggestion and bookmarks, searching for words is instantaneous

  If there is any missing word in the dictionary please send us the word and we'll add the word as soon as possible


  © Copyright 2014-2019 Shamsuddeen Inc. all right reserved