Clicky • Home
 • Hausa Quran Search
 • Koyon Turanci
 • Exercises
 • Download Our Android Apps
 • Download More Apps
 • English Hausa Dictionary

  Kamus na Turanci da Hausa

  English to Hausa Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

  Hausa to English Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-R-S-T-U-W-Y-Z  Write English or Hausa word in the text box below and click on search button to get instant definition.


  Last Thirty Words


  hernia noun /ˈhɜːniə/ wata matsalar dake sa wani kayan cikin mutun ...
  volvulus noun /ˈvɒlvjʊləs/ (medical) toshewa da ake samu a kayan cikin ...
  anaphylaxis noun /ˌænəfɪˈlæksɪs/ (medical) fama da matsalar <a href="/allergy.html">allergy</a> mai ƙarfi ...
  allergic adjective /əˈlɜːdʒɪk/ fama da matsalar <a href="/allergy.html">allergy</a> ...
  distillation noun /ˌdɪstɪˈleɪʃn/ tsaftace ruwa ta hanyar tafasa shi har sai ...
  distillate noun /ˈdɪstɪlət/ abubuwan da aka samar ta hanyar fasahar <a ...
  distill verb /dɪˈstɪl/ (US) tsaftace ruwa ta hanyar tafasa shi har ...
  distil verb /dɪˈstɪl/ tsaftace ruwa ta hanyar tafasa shi har sai ...
  distension noun /dɪˈstenʃn/ (ana yin anfani da wannan kalmar ce galibi ...
  distend verb /dɪˈstend/ (ana yin anfani da wannan kalmar ce galibi ...
  significant other noun /sɪɡˌnɪfɪk ntˈʌðə/ abokiyar zama ko abokin zama wanda kuka ...
  hike noun /haɪk/ 1. Doguwar tafiya a cikin ƙasa 2. Tashin farashi verb /haɪk/ 3. ...
  sentinel noun /ˈsentɪnl/ mai gadi ...
  sense of humor (US) fara'a ...
  sense of humour fara'a ...
  egotistic adjective /ˌiːɡəˈtɪstɪk/ ɗaukan kanka a matsayin wanda yafi kowa ...
  egoistic adjective /ˌiːɡəʊˈɪstɪk/ ɗauka cewa kafi kowa ...
  neopenis azzakarin da ake yiwa macen data sauya jinsi ta zama ...
  Abrahamic adjective /ˌeɪbrəˈhæmɪk/ wanda ya shafi addinin Kirista, musulinci da kuma ...
  sequester verb /sɪˈkwestər/ riƙe kayan mutun har sai ya biya bashi ...
  doubter noun /ˈdaʊtə/ mai yin kokwanto ...
  contention noun /kənˈtenʃn/ 1. Saɓanin ra'ayi 2. Ra'ayi 3. Yin takara ...
  contender noun /kənˈtendə/ abokin kara gasa ...
  challenger noun /ˈtʃælɪndʒə/ abokin karawa ...
  preposterous adjective /prɪˈpɒstrəs/ shirme ...
  ample adjective /ˈæmpl/ 1. Mai tarin yawa 2. Mai girma ...
  vilification noun /ˌvɪlɪfɪˈkeɪʃn/ cin mutunci ...
  vileness noun /ˈvaɪlnəs/ ƙeta ...
  malign adjective /məˈlaɪn/ makirci ...
  vilify verb /ˈvɪlɪfaɪ/ cin mutunci ...
  upbraid verb /ʌpˈbreɪd/ tsawatawa mutun ...
  countermand verb /ˌkaʊntəˈmɑːnd/ sauya doka ...
  refurbish verb /ˌriːˈfɜːbɪʃ/ sake inganta gini ...
  redolence noun /ˈredələns/ 1. Ƙamshin da zai sa ka tuna da wani ...
  redolent adjective /ˈredələnt/ 1. Wanda yake saka ka tuna da abun da ...
  remediation noun /rɪˌmiːdiˈeɪʃn/ ingantawa, gyarawa ...
  remediable adjective /rɪˈmiːdiəbl/ wanda za'a iya magancewa ...
  remedial adjective /rɪˈmiːdiəl/ 1. Wanda ya shafi gyara kuskure 2. Wanda ya shafi ...
  rectify verb /ˈrektɪfaɪ/ gyara, inganta ...
  remediate verb /rɪˈmiːdieɪt/ gyara, inganta ...
  leftover adjective /ˈleftˌəʊvə/ ragowa ...
  regression noun /rɪˈɡreʃn/ koma baya (wato kasancewa abu ya koma yanda ...
  rampart noun /ˈræmpɑːt/ katangar kariya ...
  ramp noun /ræmp/ 1. Gangara 2. Tudun da ake sawa a kan hanya ...
  rampage noun & verb /ræmˈpeɪdʒ/ 1. Tashin hankali 2. Tada hankalin mutane ...
  rampant adjective /ˈræmpənt/ idan abu ya zama ruwan dare ...
  unmindful adjective /ʌnˈmaɪndfl/ rashin kulawa ko damuwa da abu ...
  tariff noun /ˈtærɪf/ 1. Harajin da ake biya akan kayayyakin da ake ...
  cynical adjective /ˈsɪnɪkl/ imani cewa mutane duk son zuciya gare su ...
  cynicism noun /ˈsɪnɪsɪzm/ imani cewa mutane duk son zuciya gare su ...
  cynic noun /ˈsɪnɪk/ mutumin daya keda ra'ayin cewa kowa yana da ...
  infinity noun /ɪnˈfɪnəti/ rashin iyaka ko ƙarke ...
  in progress abun dake aukuwa yanzu ...
  cornucopia noun /ˌkɔːnjuˈkəʊpiə/ mai girma sosai ...
  improbable adjective /ɪmˈprɒbəbl/ wanda babu yiwuwar zai auku ...
  minimal adjective /ˈmɪnɪml/ ɗan kaɗan ...
  chief adjective & noun /tʃiːf/ 1. Muhinmi 2. Shugaba mai jan ragamar tawaga ...
  chiefly adverb /ˈtʃiːfli/ galibi ...
  material possessions tarin dukiya da mutum ya mallaka ...
  prevalence noun /ˈprevləns/ kasancewa abu yafi samun karɓuwa ko yawa ...
  rife adjective /raɪf/ (munmunan abu) wanya ya zama ruwan dare ...
  presentiment noun /prɪˈzentɪmənt/ hango cewa wani abu (musamman munmunan abu) zai ...
  outbreak noun /ˈaʊtbreɪk/ lokacin da wani abu ya ɓarke (musammam ɓarkewar ...
  scenario noun /səˈnɑːriəʊ/ yanda abubuwa zasu faru nan gaba ...
  seaport noun /ˈsiːpɔːt/ tashar jiragen ruwa ...
  harbour noun /ˈhɑːbə/ gurin tsayawar jiragen ruwa ...
  plummet verb /ˈplʌmɪt/ faɗuwa ko raguwa cikin sauri ...
  hither adverb /ˈhɪðə/ (ba'a yin anfani da wannan kalmar yanzu) zuwa ...
  thither adverb /ˈðɪðə/ (ba'a yin anfani da wannan kalmar yanzu) a ...
  perpetuation noun /pəˌpetʃuˈeɪʃn/ ci gaba da ɗaurewa ...
  hone verb /həʊn/ 1. Wasa 2. Sanya abu ya zama kamili ...
  impeccable adjective /ɪmˈpekəbl/ kammalalle wanda babu matsala ko naƙasu tattare dashi ...
  immaculate adjective /ɪˈmækjələt/ 1. Tsabtatacce, gyararre, kintsatstse 2. Kammalalle wanda babu aibu tattare ...
  flawless adjective /ˈflɔːləs/ mara aibu ...
  pedagogical adjective /ˌpedəˈɡɒdʒɪkl/ wanda ya shafi harkar malanta ...
  pathos noun /ˈpeɪθɒs/ kasancewa abu zai iya janyo fushi ko tausayi ...
  preponderant adjective /prɪˈpɒndrnt/ muhinmi ...
  overrule verb /ˌəʊvəˈruːl/ ƙin amsan shawara daga mahukunta ...
  eruption noun /ɪˈrʌpʃn/ aman dutse ...
  get over phrasal verb /get ˈəuvə/ rabuwa da ...
  pariah noun /pəˈraɪə/ mutumin da aka mayar saniyar ware ...
  open source adjective /ˌəʊpnˈsɔːs/ kundin bayanan na'ura wanda kowa zai iya yin ...
  open-source adjective /ˌəʊpnˈsɔːs/ kundin bayanan na'ura wanda kowa zai iya yin ...
  drop down menu noun /ˌdrɒpdaʊn ˈmenjuː/ (computing) gurin zaɓan abubuwa a shafin internet ...
  drop-down menu noun /ˌdrɒpdaʊn ˈmenjuː/ (computing) gurin zaɓan abubuwa a shafin internet ...
  mortal combat noun /ˈmɔːtl ˈkɔmbæt/ faɗan da za'ai tayi har sai an ...
  in-app adjective /ˈɪnˌæp/ (computing) mai faruwa a cikin manhajar na'ura ...
  analytics noun /ˌænəlˈɪtɪks/ (computing) fasahar da ake yin anfani da ita ...
  adblocker noun /ˈædˌblɒkə/ <i>COMPUTING</i> Manhajar da ake yin anfani da ita gurin ...
  ad-blocker noun /ˈædˌblɒkə/ <i>COMPUTING</i> Manhajar da ake yin anfani da ita gurin ...
  abandonware noun /əˈbændənwer/ <i>COMPUTING</i> manhajar da aka daina sabunta ta ...
  API noun /ˌeɪpiˈaɪ/ <i>COMPUTING</i> yana nufin "application programming interface" wani tsari da ake ...
  anti-spam adjective /ˌæntiˈspæm/ fasahar da ake yin anfani da ita domin ...
  autorotation noun /ˌɔːtəʊrəʊˈteɪʃən/ 1. Kasancewar abu yana juyawa da kanshi sakamakon iska ...
  autoresponder noun /ˌɔːtəʊrɪˈspɒndə/ (computing) tsarin mayar da martani da na'ura take ...
  DDoS noun /ˈdiːdɒs/ <i>COMPUTING</i> Yana nufin "distributed denial of service" (kasancewar an hana ...
  organisation noun /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən/ ƙungiya, haɗaɗɗiyar ƙungiya ...
  expedience noun /ɪkˈspiːdiəns/ abun daya dace amma kuma ba'a cika goyon ...
  inopportune adjective /ɪˈnɒpətʃuːn/ mai faruwa a lokacin da bai dace ba ...
  poppy noun /ˈpɒpi/ wata tsiro fure mai manyan fure ...
  opium noun /ˈəʊpiəm/ wani magani da ake haɗa shi da ƙwayoyon ...
  detestable adjective /dɪˈtestəbl/ wanda za'a iya nuna mashi ƙyama ...
  glitchy adjective /ɡlɪtʃi/ yawan fama da ƙananun matsaloli ...
  decrepit adjective /dɪˈkrepɪt/ gajiyayye (abun daya samu rauni sakamakon daɗewa) ...
  fixate verb /fɪkˈseɪt/ idan abu ya tsaya maka a rai ...
  preoccupy verb /priˈɒkjupaɪ/ yin tunanin abu koda yaushe ...
  preoccupation noun /priːˌɒkjəˈpeɪʃn/ abun daya tsayawa mutum a rai ...
  preoccupied adjective /ˌpriːˈɒkjəpaɪd/ idan abu ya tsaya maka a rai ...
  fixation noun /fɪkˈseɪʃn/ matsanancin son abu ...
  anathematize verb /əˈnæθəmətaɪz/ yin suka akan mutum ...
  mortification noun /ˌmɔːtɪfɪˈkeɪʃn/ wulaƙanta ...
  slimline adjective /ˈslɪmlaɪn/ 1. Shan sikari kaɗan koma dai rashin shan sikarin ...
  pescatarian noun /ˌpeskɪˈteəriən/ 1. Mutumin da yake cin kifi amma banda nama adjective ...
  orthorexia noun /ˌɔːθəˈreksiə/ (medical) idan yawan cin abinci mai ƙara lafiyan ...
  locavore noun /ˈləʊkəvɔ/ mutumin da abincin da aka shuka a garinsu ...
  anorexic adjective /ˌænəˈreksɪk/ 1. Fama da cutar <a href="/anorexia.html">anorexia</a> 2. Abun daya shafi ...
  anorexia nervosa noun /ænəˌreksiənəˈvəʊsə/ wani nau'in taɓin hankali dake sa mutum yaƙi ...
  anhedonia noun /ˌænhɪˈdəʊniə/ (psychology) kasancewa abun baya iya jin abun jin ...
  antonym noun /ˈæntənɪm/ kishiyar kalma ...
  adjustment disorder noun /əˈdʒʌstmənt dɪˌsɔːdə/ (psychology) matsalar dake sa mutum yanke ƙauna ...
  bigorexia noun /ˌbɪɡəˈreksiə/ wani nau'in taɓin hankali musammam a gurin maza ...
  rotund adjective /rəʊˈtʌnd/ mai siffar zobe (ana yin anfani da wannan ...
  corpulent adjective /ˈkɔːpjələnt/ ƙiba ...
  prescriptive adjective /prɪˈskrɪptɪv/ sanya sharaɗi ...
  neoclassicism noun /niːəʊˈklæsɪsɪzm/ tsarin gine gine da tsare tsaren tsohuwar ƙasar ...
  unkind adjective /ʌnˈkaɪnd/ ƙasaƙantar da mutum, wulaƙanta mutum ...
  recrimination noun /rɪˌkrɪmɪˈneɪʃn/ kasancewa mutane suna ɗaurawa juna laifi ...
  inscrutable adjective /ɪnˈskruːtəbl/ wanda yake da wahalar fahimta ...
  changeable adjective /ˈtʃeɪndʒəbl/ wanda zai iya canzawa ...
  quotidian adjective /kwəʊˈtɪdiən/ wanda aka saba dashi ...
  unicycle noun /ˈjuːnɪˌsaɪkl/ wata irin keke ...
  extenuating adjective /ɪkˈstenjueɪtɪŋ/ sawa a yiwa munmunan aiki sassauci ...
  extenuate verb /ɪkˈstenjueɪt/ sawa ayiwa munmunan aiki sassauci ...
  mislay verb /ˌmɪsleɪ/ ɓatar da abu ta hanyar manta gurin daka ...
  hilarity noun /hɪˈlærəti/ annashuwa ...
  glee noun /ɡliː/ annashuwa ...
  engrave verb /ɪnˈɡreɪv/ yin rubutu a jikin abu ta hanyar tsatstsaga ...
  masses noun /ˈmæsɪz/ mai tarin yawa ...
  maniac noun /ˈmeɪniæk/ 1. Mai mayintar son abu 2. Mai yin abu tamkar ...
  shipment noun /ˈʃɪpmənt/ yawan kayayyakin da aka aika ...
  consignment noun /kənˈsaɪnmənt/ yawan kayayyakin da aka aika ...
  cargo noun /ˈkɑːɡəʊ/ lodi ...
  caffeine noun /ˈkæfiːn/ wani sinadari da ake samu a cikin shayi ...
  vertebrae noun /ˈvɜːtɪbriː/ jam'in kalmar <a href="/vertebra.html">vertebra</a> ...
  interpose verb /ˌɪntə(ː)ˈpəʊz/ 1. Shiga tsakani 2. Sanya wasu ko abu a tsakani 3. ...
  inhibit verb /ɪnˈhɪbɪt/ sa mutum ya kasa aikata abu saboda kunya ...
  drastically adverb /ˈdræstɪkli/ kasancewa abu ya faru cikin matsanancin yanayi ...
  kindle verb /ˈkɪndl/ kunna wuta ...
  mortify verb /ˈmɔːtɪfaɪ/ kunyatar da ...
  hunch noun /hʌntʃ/ wanda za'a iya ji a rai amma baza ...
  retrograde adjective /ˈretrəɡreɪd/ taɓarɓare ...
  hint noun & verb /hɪnt/ 1. Nuna alamun abun da kake tinani ...
  spotlight noun /ˈspɒtlaɪt/ 1. Fitilar da za'a iya juya haskenta 2. Haska mutum ...
  small talk noun /ˈsmɔːl ˌtɔːk/ tattaunawa akan abubuwa marasa muhinmanci ...
  pigeonhole noun & verb /ˈpɪdʒənhəʊl/ 1. Ramukan da ake aikawa mutane saƙonni 2. ...
  prototype noun /ˈprəʊtətaɪp/ samfuri (abun da aka ƙirƙiro da farko wanda ...
  stereotype noun & verb /ˈsteriətaɪp/ 1. Yadda mutane suke ɗaukan abu 2. Kasancewa ...
  anarchic adjective /əˈnɑːkɪk/ rashin yin biyayya ga doka ...
  snooty adjective /ˈsnuːti/ jiji da kai ...
  sneering adjective /ˈsnɪərɪŋ/ rashin girmama mutane ...
  hubristic adjective /hjuːˈbrɪstɪk/ yawan alfahari ...
  condescending adjective /ˌkɒndɪˈsendɪŋ/ ɗaukan mutum a matsayin wanda bai kai ka ...
  pompous adjective /ˈpɒmpəs/ jiji da kai ...
  conceited adjective /kənˈsiː.tɪd/ jiji da kai ...
  inhuman adjective /ɪnˈhjuːmən/ rashin mutunci ...
  despotic adjective /dɪˈspɒtɪk/ na mulkin danniya ...
  callous adjective /ˈkæləs/ halin ƙeta ...
  prodigious adjective /prəˈdɪdʒəs/ mai matuƙan girma ...
  ginormous adjective /ˌdʒaɪˈnɔːməs/ makeke ...
  gargantuan adjective /ɡɑːˈɡæntʃuən/ jibgege ...
  astronomical adjective /ˌæstrəˈnɒmɪkl/ 1. Wanda ya shafi 'astronomy' 2. Mai matuƙar girma ...
  granted conjunction /ˈɡrɑːn.tɪd/ fara gasgatawa tukunna kafin kace wani abu ...
  for granted <b><i>1. Take something for granted:</b></i> aincewa da abu ba tare ...
  mete verb /miːt / bayar da umurnin a azabtar da wani ...
  protracted adjective /prəˈtræktɪd/ mai tsawo ...
  surviving adjective /səˈvaɪvɪŋ/ tsira da rayuwa ...
  larceny noun /ˈlɑːsni/ sata ...
  rusticate verb /ˈrʌstɪkeɪt/ 1. Korar mutum daga jami'a 2. Tarewa a wata ƙasa ...
  matrix noun /ˈmeɪtrɪks/ 1. Jera kalmomi a layi guda 2. Gurin da al'umma ...
  incumbent noun /ɪnˈkʌmbənt/ mutumin da yake da wani matsayi na hukuma ...
  exalt verb /ɪɡˈzɒlt/ ɗaukaka wani ...
  foreground noun & verb /ˈfɔː.ɡraʊnd/ 1. Yankin da yafi saura muhinmanci 2. Nuna ...
  poke verb & noun /pəʊk/ zungura, zungure ...
  porch noun /pɔːtʃ/ zaure ...
  indictment noun /ɪnˈdaɪtmənt/ 1. Kasancewa abubuwa sun rincaɓe 2. Zargin wani ...
  incarnate adjective /ɪnˈkɑːnət/ mutuntaka ...
  precipitate verb /prɪˈsɪpɪteɪt/ 1. Gaggauto da faruwar abu 2. Wurgowa ...
  charter noun /ˈtʃɑːtə/ 1. Sharaɗi ko dokokin da aka sanyawa hannu 2. Ɗaukan ...
  pact noun /pækt/ yarjejeniya ...
  patriarch noun /ˈpeɪtriɑːk/ 1. Limamin majami'a 2. Uban zuri'a ...
  wart noun /wɔːt/ tusar jaki (wani irin ƙaramin ƙulu dake fitowa ...
  diligently adverb /ˈdɪlɪdʒntli/ cikin halin sanin ya kamata ...
  tribulation noun /ˌtrɪbjəˈleɪʃn/ halin tsaka mai wuya ...
  doll noun /dɒl/ 'yar tsana ...
  courtyard noun /ˈkɔːtjɑːd/ tsakar gida ...
  groove noun /ɡruːv/ tsagu ...
  mole noun /məʊl/ 1. Wani nau'in dabba mai kama da jaɓa 2. Tawadar ...
  drop out phrasal verb /drɒp aʊt/ 1. Ƙin yin abun da kake shirin ...
  disseminate verb /dɪˈsemɪneɪt/ rarraba ...
  hearten verb /ˈhɑː.tn/ faranta ran mutum ...
  revelation noun /ˌrevəˈleɪʃn / bayyanuwar da sirri ...
  quandary noun /ˈkwɒndri/ rashin sanin me yafi dacewa kayi ...
  monastery noun /ˈmɒnəstri/ mazaunin malamin addini ...
  slender adjective /ˈslendə/ siriri, ƙanƙani ...
  prefecture noun /ˈpriːfektʃə/ shiyya na wata ƙasa ...
  hedge noun & noun /hedʒ/ 1. Jerin bishiyoyi ko wasu tsirrai 2. Yanayin ...
  inhale verb /ɪnˈheɪl/ shaƙar iska ...
  burglary noun /ˈbɜːɡlri/ sata ...
  rod noun /rɒd/ dogon tirke ...
  fluency noun /ˈfluːənsi/ ƙwarewa gurin yin magana da wani yare ...
  fart noun & verb /fɑːt/ tusa, yin tusa ...
  genus noun /ˈdʒiːnəs/ nau'ukan dabbobi ko shuke shuke da suke da ...
  fluently adverb /ˈfluːəntli/ idan mutum zai iya yin magana da wani ...
  dissuade verb /dɪˈsweɪd/ shawo kan mutum domin kada ya aikata wani ...
  refresh verb /rɪˈfreʃ/ sabunta ...
  multitude noun /ˈmʌltɪtʃuːd/ mai tarin yawa ...
  impeachment noun /ɪmˈpiːtʃmənt/ zargin jami'an gwamnati da aikata ba dai dai ...
  legitimacy noun /ləˈdʒɪt.ə.mə.si/ halasci ...
  havoc noun /ˈhævək/ hargitsi ...
  disrupt verb /dɪsˈrʌpt/ daƙile ...
  bedlam noun /ˈbedləm/ ruɗani ...
  pandemonium noun /ˌpændəˈməʊniəm/ ruɗani ...
  chaos noun /ˈkeɪɒs/ ruɗani ...
  plead verb /pliːd/ 1. Roƙa 2. Faɗan maganganun gaskiya daka sani akan abu ...
  apprehensive adjective /ˌæprɪˈhensɪv/ mai tattare da zullumi da fargaba ...
  assertiveness noun /əˈsɜː.tɪv.nəs/ zaƙewa (ƙarfin hali gurin faɗin abubuwan da kake ...
  apprehension noun, /ˌæprɪˈhenʃn/ 1. Zullumi (yawan fargaba akan abubuwan da zasu faru ...
  robe noun /rəʊb/ babbar riga ...
  inerrant mara kuskure ...
  inerrancy noun /ɪnˈɛrənsi/ rashin kuskure ...
  infallibility noun /ɪnˌfæl.əˈbɪl.ə.ti/ rashin yin kuskure ...
  infallible adjective /ɪnˈfæləbl / rashin kuskure ...
  discrepancy noun /dɪˈskrepnsi/ banbanci (tsakanin abubuwan daya kamata ace sun kasance ...
  dismantle verb /dɪˈsmæntl/ 1. Kwankwance inji 2. Rabuwa da wani abu 3. Nuna cewa ...
  lane noun /leɪn/ ƙaramar hanyar wucewa ...
  ramification noun /ˌræmɪfɪˈkeɪʃnz/ sakamakon da wani aiki zai haifar ...
  rotten adjective /ˈrɒtn/ ruɓaɓɓe ...
  rot noun & verb /rɒt/ 1. Ruɓewa 2. Ruɓarwa ...
  pillar noun /ˈpɪl.ə/ tubali, ginshiƙi (abun da ake fara kafawa a ...
  intentionally adverb /ɪnˈtenʃnli/ da gangan ...
  complaisance noun /kəmˈpleɪzns/ biyayya ...
  show off phrasal verb, noun /ˈʃəʊɒf/ 1. Riya (yin abu musammam domin ka ...
  aromantic adjective & noun /ˌeɪrəʊˈmæntɪk/ 1. Mutum wanda baya son aure 2. Rashin ...
  honour killing noun /ɒnə ˈkɪlɪŋ/ kisan mace da danginta suke yi domin ...
  mentor noun /ˈmen.tɔː/ mai bada shawara ...
  uproar noun /ˈʌp.rɔːr/ rigima, rikici ...
  profoundly adverb /prəˈfaʊndli/ sosai, matuƙa ...
  deducible adjective /dɪˈdʒuːsəbl/ wanda za'a iya haƙiƙancewa ...
  hockey noun /ˈhɒki/ wani kalan wasan ƙwallon sanda da ake bugawa ...
  golf noun /ɡɒlf/ ƙwallon sanda wacce ake bugawa a cikin ciyawa ...
  ramify verb /ˈræmɪfaɪ/ rarraba ...
  maneuver yadda ake rubuta kalmar <a href="/manoeuvre.html">manoeuvre</a> da turancin amurka ...
  restitute verb /ˈrɛstɪˌtjuːt/ dawo da ...
  disregard noun & verb /ˌdɪsrɪˈɡɑːd/ 1. Halin ko in kula (=rashin damuwa) 2. ...
  mushroom noun /ˈmʌʃruːm/ wani nau'in tsiro mai kama da laima dake ...
  handicapped adjective & noun /ˈhændɪkæpt/ <i>old fashioned</i> nakasashshe ...
  handicap noun /ˈhændɪkæp/ <i>old fashioned</i> nakasa (amma gwamma ayi anfani da ...
  crater noun /ˈkreɪtə/ wani rami mai siffar 'round' dake saman dutsen ...
  dangerous adjective /ˈdeɪn.dʒər.əs/ mai haɗari ...
  collaborative adjective /kəˈlæbrətɪv/ na haɗin gwiwa ...
  cooperative adjective /kəʊˈɒprətɪv/ 1. Na haɗin gwiwa 2. Son yin abun da mutane ...
  spectral adjective /ˈspektrl/ wanda ya shafi kurwar mamaci ...
  coral noun /ˈkɒrəl/ murjani ...
  cone noun /kəʊn/ wata nau'in kusurwa mai tsini daga sama ...
  mainland noun & adjective /ˈmeɪnlænd/ babban yankin wata ƙasa ko nahiya ...
  lance noun /lɑːns/ wani nau'in makami da sojojin dake hawa kan ...
  shaft noun /ʃɑːft/ mariƙi (musammam na kayan aiki ko makami) ...
  chute noun /ʃuːt/ gurin da idan aka ɗaura abu zasu iya ...
  citadel noun /ˈsɪtədel/ katangar kariya daga hatsari ...
  scribe noun /skraɪb/ marubuci na zamanin da ...
  cramp noun /kræmp/ 1. Riƙewa ko ƙagewar gaɓar jiki (galibi sakamakon atisaye) 2. ...
  Bedouin noun /ˈbeduɪn/ balaraben dake zaune a hamada ...
  meadow noun /ˈmedəʊ/ fili mai ciyayi ...
  anvil noun /ˈænvɪl/ 1. Injin mulmula ƙarafuna 2. (Anatomy) ɗaya daga cikin ƙasusuwan ...
  furnace noun /ˈfɜː.nɪs/ tukunyar narka ƙarafuna ...
  grieve verb /ɡriːv/ yin ƙunci ...
  grievous adjective /ˈɡriːvəs/ mai ƙarfin tasiri, mai raɗaɗi ...
  troubleshooter noun /ˈtrʌblˌʃuː.tə / mutumin dake ganowa tare da magance matsalar ...
  troubleshooting noun /ˈtrʌblˌʃuː.tɪŋ/ ganowa tare da magance matsalar dake hana abu ...
  troubleshoot verb /ˈtrʌblʃuːt/ ganowa tare da magance matsalar dake hana abu ...
  muse verb /mjuːz/ yin wasi wasi ...
  millennial adjective /mɪˈleniəl/ 1. Wanda ya shafi shekaru dubu 2. Waɗanda aka haifa ...
  outage noun /ˈaʊ.tɪdʒ/ ɗaukewan wani abu da ake anfani dashi, musammam ...
  paste noun & verb /peɪst/ 1. Danƙo 2. Liƙe 3. (computing) kwafa tare da ...
  endeavor noun & verb /ɪnˈdevər/ (US) ƙoƙari, ƙoƙarta ...
  vet noun /vet/ likitan dabbobi ...
  veterinarian noun /ˌvetrɪˈneəriən/ likitan dabbobi ...
  ravine noun /rəˈviːn/ kwazazzaɓo mai zurfi ...
  gorge noun /ɡɔːdʒ/ kwazazzaɓo ...
  shin noun /ʃɪn/ ƙauri ...
  chafe verb /tʃeɪf/ 1. Kasancewa abu ya samu lahani ko yana yawan ...
  anytime adverb /ˈenitaɪm/ a kowani lokaci ...
  endeavour verb & noun /enˈdevɚ/ ƙoƙari, ƙoƙarta ...
  brooch noun /brəʊtʃ/ kayan ado na mata ...
  respite noun /ˈrespaɪt/ hutu, hutawa ...
  harlot noun /ˈhɑːlət/ karuwa ...
  whore noun /hɔː/ karuwa ...
  heifer noun /ˈhefə/ ƙaramar saniya ...
  petite adjective /pəˈtiːt/ ƙaramar mace ...
  moan noun & verb /məʊn/ 1. Ihu, yin ihu (irin wanda zaka ...
  hem noun & verb /hem/ kalmasa, kalmashe ...
  nipple noun /ˈnɪpl̩/ kan nonon mace ...
  pond noun /pɒnd/ kududdufi ...
  contemplate verb /ˈkɒntəmpleɪt/ shafe tsawan lokaci kana yin tunani akan abu ...
  await verb /əˈweɪt/ jira ...
  metro noun /ˈmetrəʊ/ titin jirgi na ƙarƙashin ƙasa ...
  wilderness noun /ˈwɪldənəs/ dawa (=jeji) ...
  subservience noun /səbˈsɜːviəns/ biyayya ...
  tilt verb & noun /tɪlt/ karkatar, gangare ...
  acquiescent adjective /ˌækwiˈesnt/ biye wa mutane ...
  incentive adjective /ɪnˈsen.tɪv/ abun dake ingiza mutum ya aikata wani abu ...
  stud noun /stʌd/ 1. Dabbobi, musammam dawakai da aka ajiye su domin ...
  vocation noun /vəʊˈkeɪ.ʃn / irin aikin da kake ganin yafi dacewa ...
  puncture noun & verb /ˈpʌŋk.tʃə/ huji, huda ...
  judgment noun /ˈdʒʌdʒ.mənt/ alƙalanci, hukunci ...
  mist noun /mɪst/ hazo ...
  recreation noun /ˌrekrieɪʃn/ 1. Hutawa a lokacin da mutum baya aiki 2. Sake ...
  upset verb /ʌpˈset / ba mutum haushi adjective /ʌpˈset/ ɓacin rai noun /ʌpˈset/ ...
  precipitation noun /prɪˌsɪp.ɪˈteɪ.ʃn/ ruwan sama ...
  haze noun /heɪz/ 1. Hayaƙi dake dusashad da gani 2. Hazo ...
  distortion noun /dɪˈstɔː.ʃ n / ɓoye gaskiya ...
  harmonize verb /ˈhɑːmənaɪz/ zama tare ...
  prognosis noun /prɒɡˈnəʊsɪs/ 1. (medical) Hasashen da likita yake yi akan yanda ...
  formidable adjective /fɔːˈmɪd.ə.bl/ kasancewa girma, wahala ko ƙarfin abu ya tsorata ...
  inhibition noun /ˌɪnhɪˈbɪʃn/ kunya ko wata matsala da take hanaka aiwatar ...
  signboard noun /ˈsaɪn.bɔːd / allon sanarwa ...
  topple verb /ˈtɒpl/ hanɓarar ...
  so adverb /səʊ/ matuƙa, ainun, sosai ...
  deficient adjective /dɪˈfɪʃnt/ ƙaranci ...
  rapture noun /ˈræp.tʃə/ farin ciki ...
  fence noun /fens/ danga ...
  wilderness noun /ˈwɪl.də.nəs/ dawa, daji ...
  hospitality noun /ˌhɒs.pɪˈtæl.ə.ti/ iya tarbar baƙi ...
  souvenir noun /ˌsuːvnˈɪə / abun daka ajiye shi domin ya riƙa ...
  under preposision /ˈʌn.dər/ 1. ƙarƙashin, ƙarƙashi 2. Ƙasa da 3. Idan abu yana kan ...
  pivot noun /ˈpɪvət/ 1. Tushen inda abu yake jujjuyawa. 2. Ginshiƙi, jigo, tushe ...
  vindicate verb /ˈvɪn.dɪ.keɪt/ gasgata ...
  trophy noun /ˈtrəʊfi/ kofi wanda ake bayarwa ga wanda ya lashe ...
  sincerity noun /sɪnˈser.ə.ti/ halin ƙwarai ...
  mystify verb /ˈmɪs.tɪ.faɪ / rikita tinanin mutum ta hanyar yin abubuwan ...
  flummox verb /ˈflʌm.əks / rikita mutum har sai ya rasa ta ...
  baffle verb /ˈbæfl/ rikita tinanin mutum ta yadda zai gagara fahimtar ...
  startle verb /ˈstɑːtl/ tsoratar ...
  diffract verb /dɪˈfrækt/ (Physics) karkasa ko rarraba haske ko sauti ta ...
  propeller noun /prəˈpel.ə/ farfela ...
  flounder verb /ˈflaʊndə(r)/ fama, kai kawo ...
  ordinance noun /ˈɔːdɪnəns/ umarnin gwamnati ...
  limp noun & verb /lɪmp/ ɗingishi ...
  pursuant adjective /pəˈsjuːənt/ bisa ga, dangane da ...
  reciprocate verb /rɪˈsɪprəkeɪt/ yiwa mutum kwatankwacin abun yayi maka ...
  pertaining duba gurin <a href="/pertain.html">pertain</a> ...
  peruse verb /pəˈruːz/ karantawa a tsanake ...
  cushion noun /ˈkʊʃn / mazauni wanda ake ɗaurawa akan kujera domin ...
  refract verb /rɪˈfrækt/ (physics) kasancewar gilashi, ruwa, iska da dai sauransu ...
  refraction noun /rɪˈfrækʃn/ (physics) 1. Kasancewa haske ko sauti suna sauya ...
  adjustment noun /əˈdʒʌstmənt/ gyara, sauyi, canji ...
  cell noun /sel/<br /> 1. Ƙwayar halitta ta dukkan abu mai rai ...
  cautiously adverb /ˈkɔ·ʃəs·li/ a cikin yanayi na takatsantsan ...
  inveigle verb /ɪnveɪɡl/ kwaɗaitar da mutum domin ya aikata wani abu ...
  celibacy noun /ˈsel·ə·bə·si / ƙaurace wa jin aure ko jima'i ...
  reflate verb /ˌriːˈfleɪt/ ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a ƙasa ...
  replate adjective & verb /rɪˈpliːt/ cike da ...
  yogurt noun /ˈjɒɡət/ madara wacce aka sarrafata ...
  quadrant noun /ˈkwɒd.rənt / rubu'i ...
  assertive adjective /əˈsɜː.tɪv/ mai zaƙewa (mai yin magana da ƙarfin hali) ...
   noun /əˈsɜːtɪvnəs/ zaƙewa (fayyace muradunka ba tare da kokwanto ko ...
  consensus noun /kənˈsensəs/ ra'ayi na bai ɗaya ...
  aspirational adjective /ˌaspɪˈreɪʃənəl/ na cimma buri ...
  grid noun /ɡrɪd/ mai gida gida ...
  mollify verb /ˈmɒlɪfaɪ/ kwantar ma da wani hankali ...
  propitiate verb /prəˈpɪʃieɪt/ lallashin wanda ya fusata ...
  placate verb /pləˈkeɪt / lallashi ...
  gullible adjective /ˈɡʌləbl/ saurin yarda da abun da aka faɗa maka ...
  hack verb /hæk/ 1. Yin gunduwa gunduwa 2. Yin kutse a cikin kwanfutar ...
  aggrieve verb /əˈɡriːv / ɓata ran mutum ...
  irk noun /ɜːk / ɓatawa mutum rai ...
  gall noun & verb /ɡɔːl/ 1. Ƙarfin hali 2. Ɓatawa mutum rai ...
  bitterness noun /ˈbɪt.ə.nəs / 1. Ɗaci 2. Haushi ...
  rancour noun /ˈræŋ.kə / cigaba da jin haushin abun daya riga ...
  technophobe noun /ˈtek.nə.fəʊb / mutumin daya ƙi jinin kimiyya da fasaha ...
  misandry noun /mɪˈsæn.dri / ƙyamar da ake nunawa ga mazaje ...
  misandrist noun /ˈmɪs. n.drɪst / 1. Mace wacce ta ƙi jinin maza ...
  revulsion noun /rɪˈvʌlʃn/ ƙyama (irin wacce take tadawa mutum hankali) ...
  anathema noun /əˈnæθəmə/ abun daka tsana saboda ya saɓa ma ra'ayinka ...
  homebody noun /ˈhəʊmbɒdi/ mutumin da yake san zaman gida ...
  livid adjective /ˈlɪv.ɪd / fushi ...
  lambent adjective /ˈlæm.b nt / mai haskawa ...
  incandescent adjective /ˌɪn.kænˈdes. nt / wuta mai matuƙar haske da take ...
  analog adjective /ˈænəlɒɡ/ (U.S) 1. (aikace aikacen lantarki) yin anfani da yanda ...
  freethinker noun /ˌfriːˈθɪŋkə(r)/ mutum mai biyewa zuciyarshi a maimakon bin ra'ayin ...
  mercury noun /ˈmɜːkjəri/ 1. Wani nau'in ma'adani mai launin azurfa wanda yake ...
  consternation noun /ˌkɒn.stəˈneɪ.ʃ n / zullumi ...
  unclad adjective /ʌnˈklad/ tsirara ...
  worsen verb /ˈwɜːsn/ tsananta, munana ...
  genial adjective /ˈdʒiː.ni.əl / mai sauƙin sha'ani ...
  gymnast noun /ˈdʒɪmnæst/ mutumin da yake sha'awan yin wasannin <a href="/gymnastics.html">gymnastics</a> ...
  orthogonal adjective /ɔːˈθɒɡ. n. l / wanda ya shafi angle 90° ...
  outsider noun /ˌaʊtˈsaɪ.də / wanda baya cikin wata tawaga ...
  intercession noun /ˌɪn.təˈseʃ. n / sa baki domin ayi wa ...
  mediator noun /ˈmiːdieɪtə(r)/ mai shiga tsakani ...

  Aika Zuwa

  Kamus.com.ng is an online/offline English to Hausa And Hausa to English comprehensive bilingual Dictionary (or Kamus in Hausa) containing thousands of British and American English words/phrases and Abbreviations.

  The website/app provide definition of any existing English or Hausa word and phrase.

  Each words came along with parts of speech.

  We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

  We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

  However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

  Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

  Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

  The dictionary is frequently updated and it works both online and offline.

  If there is any missing word in the dictionary please send us the word and we'll add the word as soon as possible


  © Copyright 2014-2020 Shamsuddeen Inc. all right reserved