Clicky • Home
 • Our Arabic Dictionary
 • Koyon Turanci
 • Exercises
 • Learn Hausa Letters
 • Download Our Mobile Apps
 • Other Services
 • English Hausa Dictionary

  Kamus na Turanci da Hausa

  English to Hausa Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

  Hausa to English Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-R-S-T-U-W-Y-Z  Write English or Hausa word in the text box below and click on search button to get instant definition.


  Last Thirty Words


  see through adjective /ˈsiː θruː/ (riga ko ƙyalle) wacce zaka iya ganin ...
  seething adjective /ˈsiːðɪŋ/ matsanancin fushi ...
  seepage noun /ˈsiːpɪʤ/ malala (zuban abu mai ruwa kaɗan kaɗan mai ...
  outcast noun /ˈaʊtkɑːst/ mutumin da aka mayar saniyar ware (mutumin da ...
  trickle verb /ˈtrɪkl/ kwararar ...
  seep verb /siːp/ tsiyaye ...
  seemly adjective /ˈsiːmli/ wanda ya dace da wani yanayi ...
  sedulous adjective /ˈsedjʊləs/ mayar da hankali gurin aiki ...
  insurrection noun /ˌɪnsəˈrekʃn/ yaƙin ƙwato 'yanci ...
  seditious adjective /sɪˈdɪʃəs/ abun da aka yi shi da nufin sa ...
  sedition noun /sɪˈdɪʃən/ kalaman nunawa gwamnati ƙiyayya ...
  sedimentation noun /ˌsedɪmenˈteɪʃn/ (geology) samuwar laka ...
  sedimentary adjective /ˌsedɪˈmentri/ (geology) wanda ya shafi duwasu ko ƙasar dake ...
  staid adjective /steɪd/ abun daya dena burge mutane ...
  sedentary noun /ˈsedntri/ zaman hutu ...
  sedate noun & verb /sɪˈdeɪt/ 1. Zaman lumana (natsuwa, hutawa da ...
  security light wutar jami'an tsaro ...
  secularism noun /ˈsekjələrɪzəm/ tsarin da babu ruwan shi da addini ...
  sectarianism noun /sekˈteəriənɪzəm/ tsatstsauran ra'ayin aƙida ta addini ...
  sectarian noun /sekˈteəriən/ wanda ya shafi banbancin aƙida ta addini ...
  secretions noun /sɪˈkriːʃənz/ ruwan da jiki ko shuka ko bishiya ke ...
  secretion noun /sɪˈkriːʃən/ fitan ruwa da wani sashi na jikin mutum ...
  secrete verb /sɪˈkriːt/ 1. Fitar da ruwa da wani sashin jiki, shuka, ...
  secretary general shugaban wata babbar ƙungiya ...
  secret agent noun /ˈsiːkrɪt ˈeɪʤənt/ ɗan leƙen asirin gwamnati ...
  second class wanda ake masa kallon yana da matsakaicin matsayi ...
  seclude verb /sɪˈkluːd/ keɓe ...
  seaworthy adjective /ˈsiːwɜːði/ (jirgin ruwa) wanda yake da ingancin da zai ...
  seaway adjective /ˈsiːweɪ/ ɓangaren ruwa inda jiragen ruwa ke wucewa ...
  seawards adverb /ˈsiːwərdz/ gurin teku ...
  seaward adverb /ˈsiːwərdz/ gurin teku ...
  synesthesia noun /ˌsɪnəsˈθiːziə/ (US) kasancewa kana fahimtar abubuwa ta wata hanya ...
  synaesthesia noun /ˌsɪnəsˈθiːziə/ kasancewa kana fahimtar abubuwa ta wata hanya ta ...
  seasonally adverb /ˈsiːzənəli/ mai faruwa a wani lokaci a shekara ...
  searing adjective /ˈsɪərɪŋ/ 1. Mai ƙuna 2. Magana mai zafi ...
  sear verb /sɪə(r)/ babbaka ...
  seam noun /siːm/ 1. Irin lanƙwasar da take bayyana idan aka haɗe ...
  scrunch noun /skrʌnʧ/ ƙara mai ƙarfi irin karan da ake ji ...
  foil verb /fɔɪl/ hana aukuwar abu (musamman abu mara kyau) ...
  scurry verb /ˈskʌri/ rantawa da gudu ...
  scuttle verb /ˈskʌtl/ 1. Rantawa da gudu 2. Sanya abu ya gaza samun ...
  scum noun /skʌm/ 1. Tarin datti daya tattaru akan ruwa. 2. Ɗan iska ...
  sculpt verb /skʌlpt/ sassaƙa gunki ...
  scull noun /skʌl/ icen da ake anfani dashi gurin tuƙa kwale ...
  scrutiny noun /ˈskruːtəni/ yin nazari tare da tantance abu ...
  scrutinize verb /ˈskruːtənaɪz/ yin nazari akan abu ...
  scrutineer noun /ˌskruːtəˈnɪr/ mutumin dake sa ido akan zaɓe ...
  reflex noun /ˈriːflɛks/ motsin jiki (mayar da martani da jikin mutum ...
  scrupulous noun /ˈskruːpjʊləs/ 1. Takatsantsan (= kiyayewa) 2. Gaskiya (= kasancewa baka yin ...
  gooseberry noun /ˈgʊzbəri/ wani nau'in 'ya'yan itace mai tsami ...
  scruple noun /ˈskruːpl/ tantama akan halascin aikata abu ...
  scrotum noun /ˈskrəʊtəm/ fatar da take ɗauke da 'ya'yan maraina ...
  scrip noun /skrɪp/ abun da ake anfani dashi a madadin kuɗi ...
  scrimp verb /skrɪmp/ yin tattali domin tara kuɗi ...
  scramble verb /ˈskræmbl/ 1. Jan jiki (= kamawa tare da hayewa kan ...
  scout noun /skaʊt/ sojan leƙen asiri ...
  scourge noun & verb /skɜːʤ/ 1. Wahala 2. Wahalar 3. Bulalar da ake anfani ...
  middle age lokacin da mutum yake shekara arba'in zuwa sittin ...
  scholasticism noun /skəˈlæstɪsɪzəm/ wani darasi da ake koyarwa ga mutane 'yan ...
  scholarly adverb /ˈskɒləli/ wanda akwai nazari mai zurfi tattare dashi ...
  schematize verb /ˈskiːmətaɪz/ tattarawa tare da tsara abu ...
  schism noun /ˈsɪzm/ rarrabuwar kawuna ...
  schematic adjective /skɪˈmætɪk/ siffanta abu a cikin zane ...
  schema noun /ˈskiːmə/ zane zanen dake siffanta abu ...
  sceptre noun /ˈsəptə/ sandar girma na sarki ko sarauniya ...
  skepticism noun /ˈskeptɪsɪzəm/ ɗabi'ar yin shakku koda yaushe ...
  skeptical adjective /ˈskɛptɪkəl/ shakku (tantama akan gaskiyar abu ko anfanin shi) ...
  scarcely adverb /ˈskeəsli/ ana anfani dashi domin nuna cewa kusan ma ...
  shoulder blade noun /ˈʃəʊldə bleɪd/ ƙashin kafaɗa na baya ...
  scapula noun /ˈskæpjʊliː/ ƙashin kafaɗa na baya ...
  scanty adjective /ˈskænti/ ɗan kaɗan ...
  scant adjective skænt/ ɗan ƙanƙani ...
  scansion noun /ˈskænʃən/ baitin waƙa wanda ake maimaitawa ...
  Scandinavian adjective /ˌskændəˈneɪviən/ mai alaƙa da yankin <a href="/Scandinavia.html">Scandinavia</a> ...
  Scandinavia noun /ˌskændɪˈneɪvɪə/ yankin arewacin turai wanda ya ƙunshi ƙasashen <a ...
  scandalous adjective /ˈskændələs/ mai tada hankali ...
  scandalize verb /ˈskændəlaɪz/ jin allah wadai ...
  scamper verb /ˈskæmpə/ kasancewa yara suna ta tseretsere ...
  scamp noun /skæmp/ marakunyar yaro ...
  scald verb /skɔːld/ ƙonewa da ruwan zafi ...
  scabby adjective /ˈskæbi/ rauni wanda fata ta fara rufewa ...
  scab noun /skæb/ fatar saman rauni ...
  saxophonist noun /ˈsæksəfəʊnɪst/ mutumin da yake busa abin busa na <a ...
  saxophone noun /ˈsæksəfəʊn/ wani nau'in abin busa ...
  saxon adjective /ˈsæksn/ mutanen da suke rayuwa a birtaniya a ƙarni ...
  savvy noun /ˈsævi/ ƙwarewa ...
  savory adjective /ˈseɪvəri/ abinci mai yaji ko gishiri ...
  savoury adjective /ˈseɪvəri/ abinci mai yaji ko gishiri ...
  savoir faire noun /ˌsæv.wɑːˈfeə/ ƙwarewa gurin yin magana a cikin jama'a ...
  savant noun /ˈsævənt/ ƙwararre ...
  savannah noun /səˈvænə/ ƙaramin daji ...
  savanna noun /səˈvænə/ ƙaramin daji ...
  savagery noun /ˈsævɪʤəri/ mugunta ...
  sauté verb /ˈsəʊ.teɪ/ soya abinci ...
  saturation noun /ˌsæʧəˈreɪʃən/ kasancewa abubuwan da aka kawo sun yi yawa ...
  saturated adjective /ˈsætʃəreɪtɪd/ jiƙaƙƙe ...
  satirize verb /ˈsætəraɪz/ aibanta mutum ta hanyar isgilanci ...
  satirist noun /ˈsætərɪst/ mutumin da yake rubuta rubutu na isgilanci ...
  satire noun /ˈsætaɪə/ shaƙiyanci ...
  satin noun /ˈsætɪn/ wani nau'in yadin tufafi mai santsi da ƙyalli ...
  satiate verb /ˈseɪʃɪeɪt/ gamsar da kanka ...
  sate verb /seɪt/ gamsar da ...
  satchel noun /ˈsæʧəl/ wata kalan leda wacce yara suke anfani da ...
  sashay verb /ˈsæʃeɪ/ yin tafiyar ƙasaita ...
  sartorial adjective /sɑːˈtɔː.ri.əl/ wanda ya shafi ɗinkin kayan maza ...
  sapient adjective /ˈseɪpiənt/ mai basira ...
  sap noun /sæp/ wani ruwa a jikin bishiya ko wani tsiro ...
  sarsaparilla noun /ˌsɑː.spəˈrɪl.ə / wata nau'in bishiya mai manyan jijiyoyi ...
  sardonic adjective /sɑːˈdɒnɪk/ isgilanci ...
  sarcastic adjective /sɑːˈkæstɪk/ na habaici ...
  sapphire noun /ˈsæfaɪə/ wani nau'in ma'adani mai daraja da galibi ake ...
  martial arts noun /ˈmɑːʃəl ɑːts/ faɗa na kare kai daga mahara waɗanda ...
  sanity noun /ˈsænɪti/ hankali ...
  satisfactory adjective /ˌsætɪsˈfæktəri/ mai gamsarwa ...
  sanitize verb /ˈsænɪtaɪz/ tsaftace ...
  sanguine adjective /ˈsæŋɡwɪn/ kasancewa kana da yaƙinin cewa abu mai kyau ...
  sane adjective /seɪn/ kasancewa kana da hankali ...
  sanctimonious adjective /ˌsæŋk.tɪˈməʊ.ni.əs/ wanda yake abu sai kace yafi kowa tsoran ...
  solvo noun /ˈsæl.vəʊ/ 1. Ruwan wuta (harba harsashai masu yawa lokaci gusa) 2. ...
  salutary adjective /ˈsæljəteri/ kasancewa kana da babban tasiri akan abu ...
  salubrious adjective /səˈluːbrɪəs/ guri mai tsafta ...
  sallow adjective /ˈsæləʊ/ fatar turawa wacce ta koma launin ɗorawa saboda ...
  salacious adjective /səˈleɪʃəs/ son jima'i ...
  Sagittarius noun /ˌsædʒ.ɪˈteə.ri.əs/ damin taurari wanda aka ce wai yana da ...
  saggy adjective /ˈsæɡ.i/ wanda ya tale kuma yayi sakwa sakwa ...
  sagacity noun /səˈgæsɪti/ hikima ...
  sagacious adjective /səˈgeɪʃəs/ hikima ...
  sadomasochism noun /ˌseɪ.dəʊˈmæs.ə.kɪ.z m/ samun nishaɗi ta hanyar musgunama wani ...
  sadist noun /ˈseɪ.dɪst/ mutumin da yake samun nishaɗi idan yana musgunawa ...
  sacrilege noun /ˈsækrɪlɪʤ/ isgilanci (raina abun da mutane suke girmamawa) ...
  sacrificial adjective /ˌsækrɪˈfɪʃl/ na sadaukarwa ...
  saboteur noun /ˌsɑːbəˈtɜː/ mai yin zagon ƙasa (lalata abun da mutum ...
  sabbatical noun /səˈbætɪkəl/ lokacin hutun malaman jami'a ko kwaleji ...
  rustic adjective /ˈrʌs.tɪk/ lallausa ...
  rumpus noun /ˈrʌmpəs/ hayaniya ...
  rumple verb /ˈrʌmpl/ yamutsa ...
  rummage noun, verb /ˈrʌmɪʤ/ lalube, laluba ...
  ruminate verb /ˈruːmɪneɪt/ 1. Yin tunani da kyau kafin ka aiwatar da ...
  ruinous adjective /ˈruː.ɪ.nəs/ lahani ...
  ruination noun /ˌruːɪˈneɪʃn/ lalatawa ...
  breeze noun /briːz/ 1. Iska mai daɗi 2. Abu mai sauƙin samu ...
  ruffle verb /ˈrʌf.l/ 1. liliya (yi ta goge abu domin ganin cewa ...
  ruffian noun /ˈrʌf.i.ən/ hatsabibin mutum ...
  rudiments noun /ˈruː.dɪ.mənts/ na asali ...
  rover noun /ˈrəʊ.və/ mutum mai yawace yawace ...
  rove verb /rəʊv/ kewaya ...
  rout verb /raʊt/ cin galaban abokin gaba ...
  romanticize verb /rəʊˈmæn.tɪ.saɪz/ kuranta ...
  roguish adjective /ˈrəʊ.ɡɪʃ/ yi kamar zaka yi dariya ...
  rogue adjective /rəʊɡ/ tangal tangal ...

  Aika Zuwa

  Kamus.com.ng is an online English to Hausa And Hausa to English comprehensive bilingual Dictionary (or Kamus in Hausa) containing thousands of British and American English words/phrases and Abbreviations.

  The website provide definition of any existing English or Hausa word and phrase.

  Each words came along with parts of speech.

  We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

  We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

  However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

  Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, philosophy, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

  Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

  The dictionary is frequently updated and it works online, so no need to download anything. but we also have offline android app if you wish to access the dictionary without internet connection. download the app from play store. it works offline without internet access

  If you found any word that was not included please send us the word and we'll add the word as soon as possible


  © Copyright 2014-2018 Shamsuddeen Inc. all right reserved