Clicky • Home
 • Hausa Quran Search
 • Koyon Turanci
 • Exercises
 • Download Our offline Android App
 • Download more Apps
 • English Hausa Dictionary

  Kamus na Turanci da Hausa

  English to Hausa Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

  Hausa to English Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-R-S-T-U-W-Y-Z  Write English or Hausa word in the text box below and click on search button to get instant definition.


  Last Thirty Words


  heterogeneous adjective /ˌhetrəˈdʒiːniəs/ mai nau'uka mabanbanta ...
  dissimilar adjective /ˌdɪsˈsɪmɪlə/ banbanta ...
  overwrought adjective /ˌəʊvˈrɔːt/ ruɗewa ...
  misshapen adjective /ˌmɪsˈʃeɪpən/ mai karkatacciyar sura ...
  contorted adjective /kənˈtɔːtɪd/ murɗaɗɗe ...
  fecal adjective /ˈfiːkl/ kashi ...
  faeces noun /ˈfiːsiːz/ bahaya ...
  feces noun /ˈfiːsiːz/ (US) bahaya ...
  wane verb & noun /weɪn/ rage tasiri ...
  libel noun /ˈlaɪbl/ ɓata sunan mutum a rubuce ...
  in disguise ta wani fanni ...
  hegemony noun /hɪˈɡeməni/ ƙarfin faɗa aji ...
  onset noun /ˈɒnset/ 1. Lokacin da abu yake fara aukuwa, musamman abu ...
  vanquish verb /ˈvæŋkwɪʃ/ yin nasara akan abokin gaba ko abokin karawa ...
  unpronounceable adjective /ˌʌnprəˈnaʊnsəbl/ mai wahalar furtawa ...
  triphthong noun /ˈtrɪfθɒŋ/ sautin wani wasali wanda yake samuwa idan harshe ...
  silent letter noun /ˌsaɪlənt ˈletə/ harafin dake cikin kalma wanda ba'a anbaton ...
  sibilance noun /ˈsɪbɪlnts/ (phonetics) kasancewa za'a iya samar da harafin 's' ...
  schwa noun /ʃwɑː/ sautin wasali mai rauni wanda ba'a ƙarfafa shi ...
  retroflex adjective /ˈretrəfleks/ (phonetic) sauti wanda ake furtawa da ƙarken harshe ...
  phonology noun /fəˈnɒlədʒi/ karantar sautin wani yare ...
  phonemics noun /fəˈniːmɪks/ (phonetics) karantar <a href="/phoneme.html">phoneme</a> ...
  phonemic adjective /fəˈniːmɪk/ (phonetic) abun daya shafi <a href="/phoneme.html">phoneme</a> ...
  orthoepy noun /ɔːˈθəʊɪpi/ furuci na haƙiƙa ...
  onomatopoeic adjective /ˌɒnəˌmætəˈpiːɪk/ (kalma) wacce sautin ta yake kama da ƙaran ...
  onomatopoeia noun /ˌɒnəˌmætəˈpiːə/ samar da kalma ko yin anfani da kalmar ...
  monophthong noun /ˈmɒnəfθɒŋ/ (phonetics) wasalin da ake furta shi idan harshe ...
  mispronunciation noun /ˌmɪsprəˌnʌnsiˈeɪʃn/ furta kalma ba dai dai ba ...
  lenis adjective /ˈliːnɪs/ (phonetics) wanda ake samar dashi ba tare da ...
  laterally adverb /ˈlætrli/ zuwa wani ɓangare ...
  lateral adjective /ˈlætrl/ (biology & medical) 1. Abun daya shafi ɓangarorin abu 2. ...
  homonym noun /ˈhɒmənɪm/ kalmar da ake furtata ko ake rubutata yanayi ...
  guttural adjective /ˈɡʌtrl/ (sauti) wanda ake samar dashi a bayan maƙogwaro ...
  grapheme noun /ˈɡræfiːm/ wani ƙanƙanin sashi na rubutun wani yare da ...
  fricative noun /ˈfrɪkətɪv/ (phonetics) sautin harafi da ake samar dashi ta ...
  fortis adjective /ˈfɔːtɪs/ (phonetics) magana ko sauti da ake ƙarfafawa sosai ...
  elision noun /ɪˈlɪʒn/ (phonetics) kasancewa mutum bai anbaci wani sauti ba ...
  elide verb /iˈlaɪd/ (phonetics) ƙin anbaton wani sauti a sa'ilin da ...
  diphthong noun /ˈdɪfθɒŋ/ (phonetics) sautin wasali da yake samuwa ta hanyar ...
  coarticulation noun /ˌkəʊɑːtɪkjəˈleɪʃn/ (phonetics) idan yadda ake yin furucin sautin kalma ...
  coalescence noun /kəʊəˈlesns/ 1. Tahowa tare domin samar da abu ɗaya 2. Idan ...
  cacoepy noun /kəˈkəʊɪpi/ kuskuren furta kalma ...
  bilabial adjective /ˌbaɪˈleɪbiəl/ (sauti) wanda ake samar dashi da dukkan laɓɓa ...
  assonance noun /ˈæsnns/ kamanceceniyar sauti da wasu gaɓoɓin kalma (syllables) suke ...
  articulatory adjective /ɑːˈtɪkjələtri/ wanda ya shafi furuci ...
  alliteration noun /əˌlɪtəˈreɪʃn/ yin anfani da harafi ko kalma iri ɗaya ...
  alliterative adjective /əˈlɪtrətɪv/ yin anfani da sauti iri ɗaya a farkon ...
  directions noun /dɪˈrɛkʃənz/ bayanan daka yiwa mutum domin ya gane wani ...
  invariably adverb /ɪnˈveəriəbli/ a koda yaushe ...
  suicide bomber ɗan ƙunar baƙin wake ...
  suicide bombing ƙunar waƙin wake ...
  date back samo asali daga wani lokaci a baya ...
  consume verb /kənˈsjuːm/ laƙume, cinye ...
  depend on phrasal verb /dɪˈpɛnd ɒn/ dogara ga ...
  agitated adjective /ˈædʒɪteɪtɪd/ idan mutum ya ruɗe ...
  agitator noun /ˈædʒɪteɪtər/ mai fafutukar neman sauyi ...
  secede verb /sɪˈsiːd/ ɓallewa daga wata ƙasa ...
  devoted adjective /dɪˈvəʊtɪd/ duƙufa ...
  committed adjective /kəˈmɪtɪd/ 1. Duƙufa 2. Yin alwashin aiwatar da abu ...
  fiat noun /ˈfiːæt/ dokar hukuma ...
  emancipation noun /iˌmænsɪˈpeɪʃn/ bawa mutane 'yanci ...
  keep your head above water (idiom) yin haƙuri da abu kaɗan, musamman idan kana fama ...
  keep the wolf from the door (idiom) idan mutun yana neman kuɗin cin abinci ne kawai ...
  keep body and soul together (idiom) samun rufin asiri (iya siyan abinci, sutura da kuma ...
  bite off more than you can chew (idiom) yunƙurin yin abun daya fi ƙarfin ka ...
  be left holding the baby (idiom) idan kai ne kaɗai ka rage wanda zaka ji ...
  can't cut it (idiom) kasa shawo kan matsala ...
  herd immunity kasancewa cuta baza ta iya cigaba da yaɗuwa a cikin ...
  cline noun /klaɪn/ jerin abubuwa makamanta ...
  nuance noun /ˈnjuːɑːns/ ɗan ƙaramin banbanci na siffa, ma'ana ko sauti ...
  scornful adjective /ˈskɔːnfl/ na raini ...
  ask out buƙatar mutum yaje wani guri da kai saboda akwai soyayyarshi ...
  parity noun /ˈpærəti/ kasancewa dai dai ko iri ɗaya ...
  peninsula noun /pəˈnɪnsjələ/ wani yanki na doran ƙasa da ruwa ya ...
  phoneme noun /ˈfəʊniːm/ wani ƙanƙanin yankin magana dake banbanta kalma da ...
  morpheme noun /ˈmɔːfiːm/ ƙanƙanin yankin wani yare da yake da ma'anar ...
  impound verb /ɪmˈpaʊnd/ idan jami'an tsaro sun ƙwace kayan wani ...
  ash noun /æʃ/ 1. Toka 2. Launi mai ruwan toka ...
  working class noun /ˌwɜːkɪŋ ˈklɑːs/ mutane masu neman halaliya ...
  upper class noun /ˌʌpə ˈklɑːs/ manyan mutane masu arziki ...
  lower class adjective /ˌləʊə ˈklɑːs/ na al'umma marasa galihu ...
  middle class noun /ˌmɪdl ˈklɑːs/ al'umma masu rufin asiri ...
  cheat on somebody idan mutum yana yin jima'i da wani duk da cewa ...
  neighbor noun /ˈneɪbər/ (US) Maƙwabci ...
  neighborhood noun /ˈneɪbɚhʊd/ (US) 1. Maƙwaftaka 2. Anguwa ...
  combustion noun /kəmˈbʌstʃən/ ƙonewa ...
  vengeful adjective /ˈvendʒfl/ son hukunta wanda ya cutar da kai ...
  engender verb /ɪnˈdʒendə/ haifar da wani lamari ...
  aftermath noun /ˈɑːftəmæθ/ bayan shiga cikin wani tashin hankali ...
  taxidermy noun /ˈtæksɪdɜːmi/ gyara fatar mamaci domin yayi kamar mai rai ...
  harper noun /ˈhɑːpər/ mutumin da yake buga garaya mai suna harp ...
  mercenary noun & adjective /ˈmɜːsənəri/ 1. Sojan haya 2. Matsanancin son kuɗi ...
  attribution noun /ˌætrɪˈbjuːʃn/ alaƙantawa ...
  Nobel noun /noʊˈbel/ lambar yabo ta duniya da ake bayarwa duk ...
  gasp verb /ɡɑːsp/ huci, jan nunfashi ...
  inflate verb /ɪnˈfleɪt/ 1. Cika abu da iska 2. Faɗaɗa abu ...
  bureau noun /ˈbjʊərəʊ/ hukumar tattara mayanai ...
  puffed adjective /pʌft/ 1. Kasancewa wani sashin jikin ka ya kunbura 2. Kasancewa ...
  squirt verb /skwɜːt/ tsillo ruwa ...
  therapist noun /ˈθerəpɪst/ mai magance matsalolin tunani ko cututtukan jiki ...
  magma noun /ˈmæɡmə/ wani ruwan dutse mai zafi ...
  igneous adjective /ˈɪɡ.niəs/ GEOLOGY (dutse) wanda yake samuwa daga <a href="/magma.html">magma</a> ...
  glans noun /ɡlænz/ kan azzakari ko bakin <a href="/clitoris.html">clitoris</a> ...
  foreskin noun /ˈfɔːskɪn/ fatan kan azzakari ...
  rustle verb /rʌsl/ 1. Yin ɗan ƙara 2. (mainly US) satan dabbobin da ...
  trafficking noun /ˈtræfɪkɪŋ/ siya ko siyar da abu ta haramtacciyar hanya ...
  welt noun /welt/ 1. Guri a jiki wanda ya tashi saboda duka 2. ...
  plaudit noun /ˈplɔːdɪt/ yabawa ...
  inadvertent adjective /ˌɪnədˈvɜːtnt/ wanda ake gudanar dashi ba tare da nufi ...
  evacuation noun /ɪˌvækjuˈeɪʃn/ 1. Kai mutane tudun mun tsira 2. Fitar da komai ...
  strawberry noun /ˈstrɔːbri/ wani nau'in jan kayan marmari wanda yake da ...
  soothing adjective /ˈsuːðɪŋ/ mai kwantar da hankali, mai bada sassaucin raɗaɗi ...
  cadre noun /ˈkɑːdə/ tawagan ƙwararru ...
  harmonisation noun /ˌhɑːmənaɪˈzeɪʃən/ haɗe kawunan mutane, lamurra ko wasu abubuwa ...
  harmonization noun /ˌhɑːmənaɪˈzeɪʃən/ haɗe kawunan mutane, lamurra ko wasu abubuwa ...
  indifferent adjective /ɪnˈdɪfrnt/ 1. Rashin nuna damuwa ga abu ko wani 2. Babu ...
  indifference noun /ɪnˈdɪfrns/ rashin sha'awa ga abu ko wani ...
  makeup noun /ˈmeɪkʌp/ 1. Kayan kwalliyar da ake shafawa a fuska 2. ...
  botch verb & noun /bɒtʃ/ 1. Lalata abu 2. Lalataccen abu ...
  timescale noun /ˈtaɪmskeɪl/ tsawan lokacin da abu ya faru ...
  magnesium noun /mæɡˈniːziəm/ wani nau'in ƙarfe mai launin azurfa mai haske ...
  proteinuria noun /ˌprəʊtiˈnjʊəriə/ (medical) idan mutum yana fitar da <a href="/protein.html">protein</a> ...
  nephropathy noun /nɪˈfrɒpəθi/ (medical) ciwon ƙoda ...
  nephritis noun /nɪˈfraɪtɪs/ (medical) idan ƙoda ta kunbura kuma tana yin ...
  incontinent adjective /ɪnˈkɒntɪnənt/ kasa riƙe fitsari ko bayan gida ...
  underside noun /ˈʌndəsaɪd/ ƙasan abu ...
  hypospadias noun /ˌhaɪpəʊˈspeɪdiəs/ (medical) idan ya kasance bakin <a href="/urethra.html">urethra</a> yana ...
  inflame verb /ɪnˈfleɪm/ ƙara tada ƙura (misali ƙara bawa mutum haushi ...
  glomerulonephritis noun /ɡləˌmɜːjələʊnɪˈfraɪtɪs/ (medical) wata cutar ƙoda dake kunbura <a href="/glomeruli.html">glomeruli</a> ...
  cystocele noun /ˈsɪstesiːl/ (medical) idan <a href="/bladder.html">bladder</a> ya turo ta jikin ...
  continence noun /ˈkɒntɪnəns/ 1. Iya riƙe fitsari ko bayan gida 2. Iya riƙe ...
  dyscalculia noun /ˌdɪskælˈkjuːliə/ (psychology) wata matsalar dake shafan ƙwaƙwalwa wacce zai ...
  viral adjective /ˈvaɪərl/ 1. Wanda <a href="/virus.html">virus</a> yake sanadin shi 2. Idan abu ...
  superbug noun /ˈsuːpəbʌɡ/ wata nau'in <a href="/bacteria.html">bacteria</a> dake sanadin cututtukan da ...
  saprophyte noun /ˈsæprəfaɪt/ (biology) ƙananun halittu irin su <a href="/fungus.html">fungus</a> da ...
  retrovirus noun /ˌretrəʊˈvaɪrəs/ (medical) wani nau'in <a href="/virus.html">virus</a> dake ɗauke da ...
  probiotic noun /ˌprəʊbaɪˈɒtɪk/ abinci ko magani dake ɗauke da <a href="/bacteria.html">bacteria</a> ...
  pneumococcus noun /ˌnjuːməˈkɒks/ ƙwayar cutar <a href="/bacteria.html">bacteria</a> dake janyo cututtuka iri ...
  microbiome noun /ˌmaɪkrəʊbaɪəʊm/ (biology) <a href="/microorganism.html">microorganism</a> dake rayuwa a wani guri ...
  human immunodeficiency virus noun /ˌhjuːmən ɪmjʊnəʊdɪˈfɪʃ nsi ˈvaɪərəs/ ƙwayar cutar <a href="/virus.html">virus</a> dake ...
  HIV-positive adjective /ˌeɪtʃaɪviːˈpɒzətɪv/ wanda ya kamu da cutar <a href="/HIV.html">HIV</a> ...
  germophobe noun /dʒɜːməfəʊb/ mutumin dake tsoran <a href="/germ.html">germ</a> ...
  germicidal adjective /ˌdʒɜːmɪˈsaɪdl/ wanda yake ɗauke da sinadarin da zai iya ...
  flavivirus noun /ˈfleɪvɪˌvaɪərəs/ (biology) wani nau'in ƙwayar cutar <a href="/virus.html">virus</a> dake ...
  COVID-19 noun /ˌkəʊvɪdnaɪnˈtiːn/ wata cuta mai yaɗuwa wacce ƙwayar cutar <a ...
  bacterial adjective /bækˈtɪəriəl/ mai alaƙa da <a href="/bacteria.html">bacteria</a> ...
  antimicrobial adjective /ˌæntimaɪˈkrəʊbiəl/ wanda yake kashe ƙwayoyin <a href="/microbe.html">microbe</a> ...
  aerobe noun /ˈeərəʊb/ (biology) <a href="/microorganism.html">microorganism</a> dake rayuwa cikin iska ko ...
  adenovirus noun /ˈædɪnəʊˌvaɪərəs/ (medical) ɗaya daga cikin nau'in ƙwayar cutar <a ...
  acidophilus noun /ˌæsɪˈdɒfɪləs/ wani nau'in <a href="/bacterium.html">bacterium</a> da ake yin anfani ...
  cortex noun /ˈkɔːteks/ (anatomy) fatar kan abu, musamman ta ƙwaƙwalwa da ...
  cord noun /kɔːd/ murɗaɗɗiyar igiya ko waya ...
  coracobrachialis noun /ˌkɒrəkəʊˈbreɪkiəlɪs/ (anatomy) wata tsoka wacce take <a href="/shoulder_blade.html">shoulder blade</a> ...
  circumflex noun /ˈsɜːkəmfleks/ wannan alamar (^) da ake sawa a saman ...
  chondroid adjective /ˈkɒndrɔɪd/ mai kama da <a href="/cartilage.html">cartilage</a> ...
  cecum noun /ˈsiːkəm/ (anatomy) yadda ake rubuta kalmar <a href="/caecum.html">caecum</a> da ...
  cartilaginous adjective /ˌkɑːtɪˈlædʒɪnəs/ (medical) abun daya shafi <a href="/cartilage.html">cartilage</a> ...
  calcaneal adjective /kælˈkeɪniəl/ (anatomy) abun daya shafi <a href="/calcaneus.html">calcaneus</a> ...
  brachium noun /ˈbreɪkiəm/ (anatomy) hannu ...
  articular adjective /ɑːˈtɪkjələ/ (anatomy) abun daya shafi gaɓoɓi ...
  antrum noun /ˈæntrəm/ guri mai zurfi, musammam a ƙashi ...
  agonistic adjective /æɡəˈnɪstɪk/ 1. Abun daya shafi faɗa ko hatsaniya 2. Abun daya ...
  agonist noun /ˈæɡənɪst/ (anatomy) wata gaɓa dake tsukewa tare da tura ...
  adductor noun /əˈdʌktə/ (medical) gaɓar da take tura wata gaɓar gaba ...
  accessorius noun /ækseˈsɔːriəs/ (medical) wata gaɓa da take ƙarfafa wata gaɓar ...
  spasmodic torticollis noun /spæzˌmɒdɪk tɔːtɪˈkɒlɪs/ (medical) wata matsala da ba'a cika samunta ...
  spasmodic dysphonia noun /spæzˌmɒdɪk dɪsˈfəʊniə/ (medical) fama da matsalar <a href="/spasm.html">spasm</a> ...
  spasm noun /ˈspæzm/ ɗaurewar tsokan jiki ...
  sciatica noun /saɪˈætɪkə/ ciwo a ƙasan baya da kuma a bayan ...
  rabies noun /ˈreɪbiːz/ wata cuta mai yin kisa dake kama <a ...
  neuropathic adjective /ˌnjʊərəˈpæθɪk/ (medical) wanda ya shafi cututtukan da suka shafi ...
  neuralgic adjective /njʊəˈrældʒɪk/ fama da ciwon jijiya ...
  narcoleptic adjective /ˌnɑːkəˈleptɪk/ (medical) fama da matsalar <a href="/narcolepsy.html">narcolepsy</a> ...
  myopathy noun /maɪˈɒpəθi/ (medical) cutar dake kama namun jiki ...
  myoclonus noun /ˌmaɪəˈkləʊnəs/ (medical) rawan jiki ...
  myelocele noun /ˈmaɪələʊˌsiːl/ (medical) idan guri mai rauni a <a href="/spinal_cord.html">spinal ...
  meningocele noun /menˈɪŋɡəsiːl/ (medical) wata matsala dake sa wani sashi na ...
  hydrocephalus noun /ˌhaɪdrəˈsefələs/ (medical) taruwan ruwa da ake samu a cikin ...
  fibromyalgia noun /ˌfaɪbrəʊmaɪˈældʒiə/ wata matsala dake janyo ciwon jiki ...
  coma noun /ˈkəʊmə/ idan mutum idan shi biyu amma ya kasa ...
  chronic fatigue syndrome noun /ˌkrɒnɪk fəˈtiːɡ ˌsɪndrəʊm/ wata cuta wacce a wasu lokutan ...
  cataleptic adjective /ˌkætəˈleptɪk/ mai alaƙa da <a href="/catalepsy.html">catalepsy</a> ...
  catalepsy noun /ˈkætəlepsi/ cutar dake sa jikin mutum ya sanƙare tamkar ...
  aphasic adjective /əˈfeɪzɪk/ kasa yin magana, yin rubutu ko fahimtar magana ...
  anencephaly noun /ˌænenˈkefəli/ (medical) kasancewa an haifi mutum ba tare da ...
  anencephalic adjective /ˌænenkəˈfælɪk/ (medical) haifo mutum ba tare da wani sashi ...
  Alzheimer's disease noun /ˈæltsˌhaɪməz dɪˈziːz/ wata cutar ƙwaƙwalwa wacce galibi take shafan ...
  acoustic neuroma noun /əˌkuːstɪk njʊəˈrəʊmə/ (medical) matsala ta girma da ake samu ...
  vagus noun /ˈveɪɡəs/ wata jijiya da take aikawa da saƙonni zuwa ...
  prosopagnosia noun /ˌprɒsəʊpæɡˈnəʊziə/ (medical) kasa gane mutane koda kuwa kasan su ...
  phosphene noun /ˈfɒsfiːn/ (medical) guri mai haske wanda zaka iya kalla ...
  pathway noun /ˈpɑːθweɪ/ 1. Hanyar wucewa 2. Hanyoyin cimma wani abu ...
  neuronal adjective /njʊəˈrəunəl/ (medical) abun daya shafi <a href="/neuron.html">neuron</a> ...
  neuromuscular adjective /ˌnjʊərəʊˈmʌskjələ/ (medical) abun daya shafi jijiyoyin da suke riƙe ...
  neurologic adjective /ˌnjʊərəˈlɒdʒɪk/ (medical) abun daya shafi <a href="/neurology.html">neurology</a> ...
  microcephaly noun /ˌmaɪkrəʊˈsefəli/ (anatomy) kasancewa mutum yana da ƙanƙanin kai sakamakon ...
  meninx noun /ˈmenɪŋks/ (anatomy) wata fata data lulluɓe ƙwaƙwalwa da kuma ...
  meninges noun /mɪˈnɪndʒiːz/ wasu fatu guda uku da suka lulluɓe ƙwaƙwalwa ...
  meningeal adjective /menˈɪndʒiəl/ (medical) abun daya shafi <a href="/meninges.html">meninges</a> ...
  intracranial adjective /ˌɪntrəˈkrəɪniəl/ (medical) a cikin <a href="/cranium.html">cranium</a> ...
  innervation noun /ɪnɜːˈveɪʃn/ (medical) tura jijiyoyi zuwa sassan jiki ...
  innervate verb /ɪˈnɜːveɪt/ tura jijiyoyi zuwa wasu sassa ...
  ganglion noun /ˈɡæŋɡliən/ (Medical) kunburi musamman a bayan hannu ...
  cerebration noun /ˌserɪˈbreɪʃn/ yadda ƙwaƙwalwa take aiki ...
  cerebellar adjective /ˌserɪˈbelə/ (medical) abun daya shafi <a href="/cerebellum.html">cerebellum</a> ...
  autistic adjective /ɔːˈtɪstɪk/ abun daya shafi <a href="/autism.html">autism</a> ...
  autism noun /ˈɔːtɪzm/ (medical) cutar dake sa mutum kasa yin mu'ala ...
  arachnoid noun /əˈræknɔɪd/ (anatomy) wani abu daya lulluɓe ƙwaƙwalwa ...
  amygdala noun /əˈmɪɡdələ/ sashin ƙwaƙwalwa wanda yake yin tasiri akan yadda ...
  specular adjective /ˈspekjələ/ abun daya shafi madubi ...
  telescope noun /ˈtelɪskəʊp/ na'urar hangen nesa ...
  cerebrum noun /səˈriːbrəm/ (anatomy) sashin ƙwaƙwalwa na gaba wanda yake yin ...
  cerebral adjective /ˈserəbrl/ 1. Abun daya shafi ƙwaƙwalwa ko <a href="/cerebrum.html">cerebrum</a> 2. Wanda ...
  microscopy noun /maɪˈkrɒskəpi/ samar da na'urar <a href="/microscope.html">microscope</a> ...
  magnifier noun /ˈmæɡnɪfaɪə/ na'urar dake sa abu ya riƙa bayyana da ...
  eyepiece noun /ˈaɪpiːs/ wani guri a jikin na'ura da zaka iya ...
  eyepiece noun /ˈaɪpiːs/ wani guri a jikin na'ura da zaka iya ...
  dispersion A duba gurin <a href="/disperse.html">disperse</a> ...
  strabismus noun /strəˈbɪzməs/ kasancewa kowani daga cikin idanuwanka yana kallon guri ...
  short-sighted noun /ˌʃɔːtˈsaɪtɪd/ 1. Idan mutum zai iya ganin abu da kyau ...
  retinopathy noun /ˌretɪnˈɒpəθi/ (medical) cutar dake kama <a href="/retina.html">retina</a> ...
  polarization noun /ˌpəʊləraɪˈzeɪʃn/ 1. Rarrabuwar kai 2. (Physics) sanya haske ya riƙa haskawa ...
  polarize verb /ˈpəʊləraɪz/ 1. Rabawa gida biyu 2. Karkatar da hasken abu zuwa ...
  night vision noun & adjective /ˈnaɪt ˌvɪʒn/ 1. Iya gani cikin dare 2. Dabarun ...
  night blindness noun /ˈnaɪt ˌblaɪndnəs/ matsalar dake sa mutum ya kasa gani ...
  macular degeneration noun /ˌmækjələ dɪdʒenəˈreɪʃn/ wata matsala dake shafan <a href="/macula.html">macula</a> wacce ...
  long-sighted adjective /ˌlɒŋˈsaɪtɪd/ 1. Idan zaka iya ganin abu da kyau ne ...
  keratoconus noun /ˌkerətəˈkəʊnəs/ wata matsalar idanu dake shafan <a href="/cornea.html">cornea</a> kuma ...
  eyestrain noun /ˈaɪstreɪn/ idan idon mutum yayi zafi kuma ya gaji ...
  double vision noun /ˌdʌb lˈvɪʒn/ matsalar idanu dake mutum ya riƙa ganin ...
  diplopia noun /dɪˈpləʊpiə/ (medical) matsalar dake sa mutum ya riƙa ganin ...
  dimness noun /ˈdɪmnəs/ 1. Duhu 2. Rashin wayo ...
  corneal adjective /ˈkɔːniəl/ (medical) abun daya shafi <a href="/cornea.html">cornea</a> ...
  blindly adverb /ˈblaɪndli/ kasa gani ...
  binocular adjective /bɪˈnɒkjʊlə/ anfani da idanuwa biyu domin ganin abu ...
  astigmatic adjective /ˌæstɪɡˈmætɪk/ idan idanu yana da lahanin da yake kawo ...
  leucoma noun /luːˈkəʊmə/ hakiya ...
  as blind as a bat (idiom) kasa gani da kyau ...
  trance noun /trɑːns/ 1. Kasancewa mutum ya fita a cikin hayyacin shi ...
  subconsciously adjective /ˌsʌbˈkɒnʃəsli/ a yanayi na ƙawazuci ...
  self image noun /ˌselfˈɪmɪdʒ/ yadda mutum yake ɗaukan kanshi ...
  self-image noun /ˌselfˈɪmɪdʒ/ yadda mutum yake ɗaukan kanshi ...
  conative adjective /ˈkɒnətɪv/ (psychology) abun daya shafi ƙuduri ...
  cognitive psychology noun /ˌkɒɡnɪtɪv saɪˈkɒlədʒi/ (psychology) yin nazari akan yadda mutane suke ...
  certify verb /ˈsɜːtɪfaɪ/ 1. Tabbatar 2. Tabbatar da cewa mutum nada taɓin hankali ...
  cathartic adjective /kəˈθɑːtɪk/ wanda ya shafi sakin wani shauƙi mai ƙarfi ...
  catharsis noun /kəˈθɑːsɪs/ fitar da wani shauƙi mai ƙarfi ta wani ...
  alienation noun /ˌeɪliəˈneɪʃn/ ji cewa kai ka banbanta da sauran mutanen ...
  trichology noun /trɪˈkɒlədʒi/ yin nazari tare da magance matsalolin gashi da ...
  trichologist noun /trɪˈkɒlədʒɪst/ mutumin daya karanta kuma yake magance matsalolin gashi ...
  toxicologist noun /ˌtɒksɪˈkɒlədʒɪst/ mutumin da yake da masaniya akan guba ...
  serology noun /sɪˈrɒlədʒi/ nazari akan jini da sauran ruwan dake jiki ...
  serologist noun /sɪˈrɒlədʒɪst/ wasanin kimiyya wanda yake yin nazari akan jini ...
  serologist noun /sɪˈrɒlədʒɪst/ wasanin kimiyya wanda yake yin nazari akan jini ...
  pulmonology noun /ˌpʊlməˈnɒlədʒi/ yin nazari tare da jinyar cututtukan da suka ...
  pulmonologist noun /ˌpʊlməˈnɒlədʒɪst/ mutumin daya karanta kuma yake warka da cututtukan ...
  prosthetic noun & adjective /prɒsˈθetɪk/ 1. Abun daya shafi wani sashin jiki ...
  premed noun /priːˈmed/ 1. Makarantar share fagen karatun likitanci 2. Ɗalibin dake karatun ...
  podiatry noun /pəˈdaɪətri/ likitancin diddigen ƙafafu ...
  podiatrist noun /pəˈdaɪətrɪst/ likitan da yake magance cututtukan da suka shafi ...
  physiological adjective /ˌfɪziəˈlɒdʒɪkl/ (medical & biology) abun daya shafi yadda abubuwa ...
  pharmacologic adjective /ˌfɑːməkəˈlɒdʒɪk/ (medical) abun daya shafi <a href="/pharmacology.html">pharmacology</a> ...
  pathophysiology noun /ˌpæθəʊfɪziˈɒlədʒi/ yin nazari akan sauyawan da jiki yake yi ...
  pathological adjective /ˌpæθəˈlɒdʒɪkl/ 1. Kasa kama kai 2. Abun daya shafi rashin lafiya ...
  otorhinolaryngology noun /ˌəʊtəʊraɪnəʊlærɪŋˈɡɒlədʒi/ (medical) sashin likitanci wanda ya danganci cututtukan da ...
  otolaryngologist noun /ˌəʊtəʊlærɪŋˈɡɒlədʒɪst/ likitan daya ƙware gurin magance cututtukan da suka ...
  osteopathic adjective /ˌɒstiəˈpæθɪk/ (medical) abun daya shafi <a href="/osteopathy.html">osteopathy</a> ...
  osteopathic adjective /ˌɒstiəˈpæθɪk/ (medical) abun daya shafi <a href="/osteopathy.html">osteopathy</a> ...
  orthotist noun /ɔːˈθɒtɪst/ mutumin dake yin aikin <a href="/orthotics.html">orthotics</a> ...
  orthotics noun /ɔːˈθɒtɪks/ (medical) yin anfani da wasu abubuwa domin ƙarfafa ...
  orthoptist noun /ɔːˈθɒptɪst/ mutumin dake yin nazari ko magance matsalolin da ...
  orthoptics noun /ɔːˈθɒptɪks/ yin nazari ko magance matsalolin jijiyoyin ido ...
  orthopaedic adjective /ˌɔːθəˈpiːdɪk/ 1. (Medical) abun daya shafi <a href="/orthopaedics.html">orthopaedics</a> 2. Wanda aka ...
  ophthalmology noun /ˌɒfθælˈmɒlədʒi/ ilimin kimiyya dake yin bayani akan idanu da ...
  mycology noun /maɪˈkɒlədʒi/ yin nazari akan <a href="/fungi.html">fungi</a> ...
  mycologist noun /maɪˈkɒlədʒɪst/ mutumin da yake karantar darasin <a href="/mycology.html">mycology</a> ...
  hematology noun /ˌhiːməˈtɒlədʒi/ yadda ake rubuta kalmar <a href="/haematology.html">haematology</a> da turancin ...
  haematological adjective /ˌhiːmətəˈlɒdʒɪkl/ (medical) abun daya shafi jini ...
  geriatrics noun /ˌdʒeriˈætrɪks/ (medical) kula tare da magance cututtukan da suke ...
  gastroenterology noun /ˌɡæstrəʊˌentəˈrɒlədʒi/ (medical) shafin likitanci wanda ya shafi magance matsalolin ...
  epidemiological adjective /ˌepɪdiːmiəˈlɒdʒɪkl/ (medical) abun daya shafi <a href="/epidemiology.html">epidemiology</a> ...
  endocrinologist noun /ˌdɜːməˈtɒlədʒɪst/ (medical) likitan da yake magance cututtukan da suka ...
  embryologist noun /ˌembriˈɒlədʒɪst/ mutumin da yake karantar yadda halittu suke haɓaka ...
  cardiology noun /ˌkɑːdiˈɒləɡi/ nazari tare da magance matsalolin da suka danganci ...
  cardiologist noun /ˌkɑːdiˈɒlədʒɪst/ (medical) likitan daya ƙware gurin magance cututtukan da ...
  bariatrics noun /bæriˈætrɪks/ (medical) shafin magani wanda ya shafi magance matsalar ...
  bacteriologist noun /bækˌtɪəriˈɒlədʒɪst/ masanin kimiyya wanda yake yin nazari akan <a ...
  audiologist noun /ˌɔːdiˈɒlədʒɪst/ mutumin da yake da ƙwarewa gurin kimiyyar data ...
  anesthetist noun /əˈniːsθətɪst/ (medical) yadda ake rubuta kalmar <a href="/anaesthetist.html">anaesthetist</a> da ...
  repatriation noun /ˌriːpætriˈeɪʃn/ dawo da mutum, kuɗaɗe ko wasu abubuwa ƙasarsu ...
  transplantation noun /ˌtrænsplaːnˈteɪʃn/ 1. Matsawa da abu daga wani yanki zuwa wani 2. ...
  transect verb & noun /trænˈsekt/ tsaga, tsagu ...
  tracheostomy noun /trækiˈɒstəmi/ fiɗar da ake yi domin buɗe <a href="/trachea.html">trachea</a> ...
  suture noun /ˈsuːtʃə/ zaren da ake ɗinke jikin mutum dashi ...
  stereotactic adjective /ˌsteriəʊˈtæktɪk/ (medical) wanda ya shafi gano haƙiƙanin guri a ...
  splenectomy noun /spləˈnektəmi/ (medical) fiɗar da ake yi domin cire <a ...
  indoctrinate verb /ɪnˈdɒktrɪneɪt/ tusawa mutum ra'ayi sannu a hankali ...
  rhinoplasty noun /ˈraɪnəˌplæsti/ (medical) aikin da ake yi domin sauya siffan ...
  resection noun /rɪˈsekʃn/ (medical) fiɗar da ake yi domin cire wani ...
  prostatectomy noun /ˌprɒstəˈtektəmi/ fiɗar da ake yi domin cire <a href="/prostate.html">prostate</a> ...
  neurosurgical adjective /ˌnjʊərəʊˈsɜːdʒɪkl/ abun daya shafi yin fiɗa a jijiyoyi ...
  neurosurgeon noun /ˈnjʊərəʊˌsɜːdʒn/ likitan da yake yin fiɗan data shafi ƙwaƙwalwa ...
  mastectomy noun /mæsˈtektəmi/ fiɗar da ake yi domin cire nonuwan mace ...
  ligation noun /lɪˈɡeɪʃn/ ɗaure magudanan jini da igiya ko waya ...
  leucotomy noun /luːˈkɒtəmi/ yana nufin <a href="/lobotomy.html">lobotomy</a> ...
  laparoscopic adjective /ˌlæpərəˈskɒpɪk/ abun daya shafi <a href="/laparoscopy.html">laparoscopy</a> ...
  lamina noun /ˈlæmɪnə/ wani abu dake ƙashin baya ...
  laminectomy noun /læmɪˈnektəmi/ (medical) aikin da ake yi domin cire <a ...
  implantation noun /ɪmplɑːnˈteɪʃn/ (medical) sanya <a href="/tissue.html">tissue</a> ko wata na'ura a ...
  implant noun /ɪmˈplɑːnt/ sanya wata gaɓa, ƙwayar halitta, ko wata na'ura ...
  female genital mutilation noun /ˌfiːmeɪl ˌdʒenɪtl mjuːtɪˈleɪʃn/ kaciyar mata ...
  facelift noun /ˈfeɪslɪft/ gyairan fuska da ake yi domin maida fuskar ...
  evisceration noun /ɪˌvɪsəˈreɪʃn/ 1. Yanke wata gaɓa ta jikin mutum 2. Rage ƙargi ...
  emasculation noun /iˌmæskjəˈleɪʃn/ 1. Kawar da jaruntar namiji 2. (biology) yiwa namiji dandatsa 3. ...
  dissection noun /daɪˈsekʃn/ (medical & biology) yayyanka abu a buɗe domin ...
  bursitis noun /bɜːˈsaɪtɪs/ (medical) kunburan <a href="/bursa.html">bursa</a> ...
  bioscopy noun /baɪˈɒskəpi/ 1. Binciken jiki domin tabbatar cewa yana raye ko ...
  autograft noun /ˈɔːtəʊɡrɑːft/ (medical) tsokan da aka yanko a wani sashin ...
  arthrotomy noun /ɑːˈθrɒtəmi/ (medical) wani ɗan huji da ake yi a ...
  arthroscopy noun /ɑːˈθrɒskəpi/ (medical) wata irin fiɗa da ake yi domin ...
  arthrodesis noun /ɑːˈθrɒdəsɪs/ (medical) fiɗar da ake yi domin haɗe ƙasusuwan ...
  hand sanitizer ruwan wanke hannu domin kashe ƙwayoyin cuta ...
  hand sanitizer ruwan wanke hannu domin kashe ƙwayoyin cuta ...
  sanitizer noun /ˈsænɪtaɪzə/ ruwan wanke hannu domin kashe ƙwayoyin cuta ...
  proneness noun /ˈprəʊnnəs/ idan akwai yuwuwar zaka iya fama da wata ...
  idiosyncratic adjective /ˌɪdiəsɪŋˈkrætɪk/ 1. Kasancewa kana da wasu irin halaye waɗanda ...
  mannerism noun /ˈmænrɪzm/ abun da mutum yake yawan yi da jikin ...
  idiosyncrasy noun /ˌɪdiəˈsɪŋkrəsi/ ɗabi'an da mutum ko abu yake da ita ...
  disposition noun /ˌdɪspəˈzɪʃn/ nau'in halin mutum ...
  pontificate verb /pɒnˈtɪfɪkeɪt/ yin tsokaci akan abu tamkar ka san komai akai ...
  proclivity noun /prəˈklɪvəti/ son aikata abu, musammam abu mara kyau ...
  leaning noun /ˈliːnɪŋ/ ra'ayin da mutane suka fi so ...
  propensity noun /prəˈpensəti/ ɗabi'an da mutum zai kasance yana da ita ...
  perfectionism noun /pəˈfekʃnɪzm/ ɗabi'an ganin cewa komai ya tafi ba tare ...
  outlier noun /ˈaʊtˌlaɪə/ na daban ...
  minutiae noun /mɪˈnuːʃiaɪ/ mara muhimmanci sosai ...
  poignant adjective /ˈpɔɪnjənt/ mai ban haushi ...
  neuroscientist noun /ˌnjʊərəʊˈsaɪəntɪst/ masanin kimiyya wanda yake karantar darasin <a href="/neuroscience.html">neuroscience</a> ...
  appendectomy noun /ˌæpenˈdektəmi/ (medical) fiɗa da ake yi domin cire <a ...
  anesthesiology noun /ænəsˌθiːziˈɒlədʒi/ ilimin kimiyya da suka shafi bada magungunan hana ...
  anastomose verb /əˈnæstəməʊz/ (medical) haɗe magudanu biyu na jiki tare domin ...
  anaesthesiology noun /ænəsˌθiːziˈɒlədʒi/ ilimin kimiyya da suka shafi bayarda magungunan hana ...
  amputee noun /ˌæmpjəˈtiː/ mutumin da aka yanke hannu ko ƙafarshi ...
  amputation noun /ˌæmpjəˈteɪʃn/ yanke wata gaɓa ta jiki ...
  adrenalectomy noun /əˌdriːn lˈektəmi/ (medical) wani aikin fiɗa da ake yi ...
  ablate verb /əˈbleɪt/ 1. (medical) Cire <a href="/tissue.html">tissue</a> na jiki ta hanyar ...
  mingle verb /ˈmɪŋɡl/ 1. Gauraya 2. Zagayawa ka yiwa mutane magana a gurin ...
  palette noun /ˈpælət/ 1. Wani abu da masu zane suke yin anfani ...
  fantasise verb /ˈfæntəsaɪz/ yin tunanin wani kyakkyawan abu wanda zai wahala ...
  fantasize verb /ˈfæntəsaɪz/ yin tunanin wani kyakkyawan abu wanda zai wahala ...

  Aika Zuwa

  Kamus.com.ng is an online/offline English to Hausa And Hausa to English comprehensive bilingual Dictionary (or Kamus in Hausa) containing thousands of British and American English words/phrases and Abbreviations.

  The website/app provide definition of any existing English or Hausa word and phrase.

  Each words came along with parts of speech.

  We included hausa descriptions of complex and ambiguous definitions

  We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

  We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

  However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

  Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

  Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

  The dictionary is frequently updated and it works both online and offline.

  If there is any missing word in the dictionary please send us the word and we'll add the word as soon as possible


  © Copyright 2014-2020 Shamsuddeen Inc. all right reserved