Clicky • Home
 • Hausa Quran Search
 • Koyon Turanci
 • Exercises
 • Learn Hausa Letters
 • Download Our Android Apps
 • Download More Apps
 • English Hausa Dictionary

  Kamus na Turanci da Hausa

  English to Hausa Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

  Hausa to English Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-R-S-T-U-W-Y-Z  Write English or Hausa word in the text box below and click on search button to get instant definition.


  Last Thirty Words


  celibacy noun /ˈsel·ə·bə·si / ƙaurace wa jin aure ko jima'i ...
  reflate verb /ˌriːˈfleɪt/ ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a ƙasa ...
  replate adjective & verb /rɪˈpliːt/ cike da ...
  yogurt noun /ˈjɒɡət/ madara wacce aka sarrafata ...
  quadrant noun /ˈkwɒd.rənt / rubu'i ...
  assertive adjective /əˈsɜː.tɪv/ mai zaƙewa (mai yin magana da ƙarfin hali) ...
   noun /əˈsɜːtɪvnəs/ zaƙewa (fayyace muradunka ba tare da kokwanto ko ...
  consensus noun /kənˈsensəs/ ra'ayi na bai ɗaya ...
  aspirational adjective /ˌaspɪˈreɪʃənəl/ na cimma buri ...
  grid noun /ɡrɪd/ mai gida gida ...
  mollify verb /ˈmɒlɪfaɪ/ kwantar ma da wani hankali ...
  propitiate verb /prəˈpɪʃieɪt/ lallashin wanda ya fusata ...
  placate verb /pləˈkeɪt / lallashi ...
  gullible adjective /ˈɡʌləbl/ saurin yarda da abun da aka faɗa maka ...
  hack verb /hæk/ 1. Yin gunduwa gunduwa 2. Yin kutse a cikin kwanfutar ...
  aggrieve verb /əˈɡriːv / ɓata ran mutum ...
  irk noun /ɜːk / ɓatawa mutum rai ...
  gall noun & verb /ɡɔːl/ 1. Ƙarfin hali 2. Ɓatawa mutum rai ...
  bitterness noun /ˈbɪt.ə.nəs / 1. Ɗaci 2. Haushi ...
  rancour noun /ˈræŋ.kə / cigaba da jin haushin abun daya riga ...
  technophobe noun /ˈtek.nə.fəʊb / mutumin daya ƙi jinin kimiyya da fasaha ...
  misandry noun /mɪˈsæn.dri / ƙyamar da ake nunawa ga mazaje ...
  misandrist noun /ˈmɪs. n.drɪst / 1. Mace wacce ta ƙi jinin maza ...
  revulsion noun /rɪˈvʌlʃn/ ƙyama (irin wacce take tadawa mutum hankali) ...
  anathema noun /əˈnæθəmə/ abun daka tsana saboda ya saɓa ma ra'ayinka ...
  homebody noun /ˈhəʊmbɒdi/ mutumin da yake san zaman gida ...
  livid adjective /ˈlɪv.ɪd / fushi ...
  lambent adjective /ˈlæm.b nt / mai haskawa ...
  incandescent adjective /ˌɪn.kænˈdes. nt / wuta mai matuƙar haske da take ...
  analog adjective /ˈænəlɒɡ/ (U.S) 1. (aikace aikacen lantarki) yin anfani da yanda ...
  freethinker noun /ˌfriːˈθɪŋkə(r)/ mutum mai biyewa zuciyarshi a maimakon bin ra'ayin ...
  mercury noun /ˈmɜː.kjə.ri / 1. Wani nau'in ma'adani mai launin azurfa wanda ...
  consternation noun /ˌkɒn.stəˈneɪ.ʃ n / zullumi ...
  unclad adjective /ʌnˈklad/ tsirara ...
  worsen verb /ˈwɜːsn/ tsananta, munana ...
  genial adjective /ˈdʒiː.ni.əl / mai sauƙin sha'ani ...
  gymnast noun /ˈdʒɪmnæst/ mutumin da yake sha'awan yin wasannin <a href="/gymnastics.html">gymnastics</a> ...
  orthogonal adjective /ɔːˈθɒɡ. n. l / wanda ya shafi angle 90° ...
  outsider noun /ˌaʊtˈsaɪ.də / wanda baya cikin wata tawaga ...
  intercession noun /ˌɪn.təˈseʃ. n / sa baki domin ayi wa ...
  mediator noun /ˈmiːdieɪtə(r)/ mai shiga tsakani ...
  intermediary noun & adjective /ˌɪntəˈmiːdiəri/ 1. Manzo (mutumin da yake isar da ...
  middleman noun /ˈmɪd. l.mæn / 1. Ɗan sari wanda yake saran kaya ...
  add-on noun /ˈæd.ɒn / wani abun da zaka ƙara akan manhajar ...
  bromide noun /ˈbrəʊmaɪd/ sinadarin da yake ɗauke da sinadarin <a href="/bromine.html">bromine</a> ...
  turgid adjective /ˈtɜː.dʒɪd / ɗaukan abu da muhinmanci sosai ...
  torpor noun /ˈtɔː.pə / 1. Zaman dirshan 2. (Biology) Zaman dirshan da wasu ...
  soar verb /sɔː(r)/ tashi ...
  preen verb /priːn / 1. Gyara fikafiki da tsuntsu yake yi da ...
  affinal adjective /əˈfaɪ.n l / wanda ya faru a sanadin aure ...
  polygyny noun /pəˈlɪdʒ.ɪ.ni / 1. Auran mace sama da ɗaya 2. (biology) Kasancewa ...
  murmuration noun /ˈmɜː.məˈreɪ.ʃ n / ayarin tsuntsaye da suke tafiya tare ...
  grub noun /ɡrʌb/ jaririn ƙwaro ...
  revel verb /ˈrev. l / yin rawa da waƙa ...
  frolic verb /ˈfrɒl.ɪk / yin wasan tsalle tsalle ...
  romp verb /rɒmp/ wasan tsalle tsalle ...
  gambol verb /ˈɡæm.b l / yin tsallan murna ...
  molt verb /məʊlt / (US) kasancewa dabba tana rasa wani abu ...
  moult verb /məʊlt / kasancewa dabba tana rasa wani abu a ...
  maul verb /mɔːl / idan dabba ta ji wa mutum rauni ...
  hibernation noun /ˌhaɪbəˈneɪʃn/ dogon barcin da tsuntsaye suke yi lokacin sanyi ...
  hibernate verb /ˈhaɪ.bə.neɪt / shafe ɗaukacin lokacin sanyi da wasu tsuntsaye ...
  fledge verb /fledʒ / fitar da fikafiki da fara tashi wanda ...
  obesity noun /əʊˈbiːsəti/ munmunar ƙiba ...
  graze verb /ɡreɪz/ 1. Cin ciyawar da take fitowa a wani fili 2. ...
  lope verb & noun /ləʊp / yin gudu mai tsawo ...
  prance noun /prɑːns/ yin gudu da ƙarfi ...
  trot verb & noun /trɒt/ zaburawa da gudu da dawakai suke ...
  canter noun & verb /ˈkæntə(r)/ gudu kaɗan kaɗan da doki yake ...
  perch verb /pɜːtʃ/ 1. Sauka akan reshe (wanda tsuntsaye suke yi) 2. Zauna, ...
  appose verb /əˈpəʊz/ ajewa kusa da ...
  adjoining adjective /əˈdʒɔɪ.nɪŋ / wanda yake tsakanin abubuwa ...
  outlook noun /ˈaʊt.lʊk/ 1. Lamarin dake tafe 2. Yanayin fahimtar mutum ...
  mindset noun /ˈmaɪnd.set/ yanayin yadda mutum yake tinani ...
  wrought adjective /rɔːt/ mai tafiya a tsanake ...
  writ noun /rɪt/ takadda daga kotu mai nuna cewa zaka shiga ...
  wretch noun /retʃ/ mutumun da wani ibtila'i ya shafa ...
  wrest verb /rest/ 1. Samun abu da wahala 2. Fisge ...
  wrench verb & noun /rentʃ/ 1. Fisge (na fassara ta da fisgewa ...
  wreck verb /rek/ lalata ...
  wreathe verb /riːð/ kewaye ...
  wreath noun /riːθ/ furen girmama mamaci ...
  wreak verb /riːk/ yin sanadin aukuwan wani abu ...
  wrath noun /rɒθ/ ɓacin rai ...
  wrangle noun /ˈræŋ.ɡəl/ muhawara ...
  wraith noun /reɪθ/ kurwar mamaci ...
  worthwhile adjective /ˌwɜːθˈwaɪl/ mai muhinmanci, mai anfani (kuma muhinmancin shi da ...
  workout noun /ˈwɜːkaʊt/ motsa jiki ...
  wonk noun /wɒŋk/ mayan aiki ...
  wondrous adjective /ˈwʌndrəs/ mai ban al'ajabi ...
  wodge noun /wɒdʒ/ ƙato ...
  withhold verb /wɪðˈhəʊld/ riƙewa da ƙin bayar da abu ga wani ...
  wiring noun /ˈwaɪərɪŋ/ wayoyin da aka ja su domin samar da ...
  wireless noun & adjective /ˈwaɪələs/ 1. Radiyo 2. Fasahar aikawa da saƙwanni ba ...
  winsome adjective /ˈwɪnsəm/ mai ɗaukar hankali ...
  hive noun /haɪv/ 1. Gidan zuma 2. Ƙudajen da suke rayuwa a gidan ...
  amenorrhoea noun /əˌmɛnəˈriːə/ ɗaukewar jinin haila ...
  cardiovascular adjective /ˌkɑːdiəʊˈvæskjələ(r)/ abun daya haɗe zuciya da kuma magudanan jini ...
  rhinoceros noun /raɪˈnɒsərəs/ karkanda (wata babbar dabbar dawa mai kama da ...
  rhino noun /ˈraɪnəʊ/ karkanda (wata babbar dabbar dawa mai kama da ...
  feasibility noun /ˌfiːzəˈbɪləti/ yiwuwar faruwar abu ...
  practicality noun /ˌpræktɪˈkæləti/ dacewa da ...
  impracticable adjective /ɪmˈpræktɪkəbl/ wanda bazai yiwu a iya aiwatar dashi ba ...
  practicable adjective /ˈpræktɪkəbl/ wanda za'a iya aiwatar dashi ...
  potion noun /ˈpəʊʃn/ ruwan tsafi da ake yin magani dashi ...
  potentiality noun /pəˌtenʃiˈæləti/ ƙarfi ko tasirin abu ...
  potentate noun /ˈpəʊtnteɪt/ shugaba wanda yake da matuƙan ƙarfi ...
  potent adjective /ˈpəʊtnt/ mai babban tasiri ...
  potency noun /ˈpəʊtnsi/ 1. Tasirin da abu zai iya yi a kanka 2. ...
  posthumous adjective /ˈpɒs.tʃə.məs / mai faruwa bayan mutuwa ...
  posterity noun /pɒˈsterəti/ mutanen da zasu rayu nan gaba ...
  presage verb /ˈpres.ɪdʒ/ yin hasashen cewa wani abu, musanman munmunan abu ...
  portent noun /ˈpɔːtent/ alamar cewa wani abu zai faru, musammam faruwar ...
  prefigure verb /ˌpriːˈfɪɡə(r)/ yin hasashen abun da zai faru nan gaba ...
  preferment noun /prɪˈfɜːmənt/ kasancewa mutum yana samun fifiko gurin raba muƙami ...
  wobble verb /ˈwɒbl/ tangal tangal, girgiza ...
  winkle noun /ˈwɪŋkl/ wani nau'in kifi ...
  wick noun /wɪk/ lagwani ...
  widget noun /ˈwɪdʒɪt/ na'ura (wacce ba'a faɗi sunanta ba) ...
  whole number cikakkiyar lamba wacce bata da <i>decimal point</i> ...
  whittle verb /ˈwɪtl/ sassaƙa ...
  whither conjunction /ˈwɪðə(r)/ (ba'a anfani da wannan kalmar yanzu) yana nufin ...
  reel noun & verb /riːl/ 1. Abun da ake tara zare a ...
  whirl verb /wɜːl/ juya, kaɗawa ...
  whinge noun /wɪndʒ/ yawan ƙorafi ...
  whimsical adjective /ˈwɪmzɪkl/ wanda ba'a saba ganin irinshi ba ...
  whim noun /wɪm/ zumuɗi ( ƙosawa domin ganin ka samu abu) ...
  whew exclamation /hwjuː/ ƙarar da mutum zai yi idan yaga abun ...
  whet verb /wet/ samun ƙarin sha'awa ...
  wheedle verb /ˈwiːdl/ lallashin mutum domin ya baka wani abu ...
  wend verb /wend/ yin tafiya ...
  wench noun /wentʃ/ matashiyar mace ...
  weasel noun /ˈwiːzl/ wani nau'in dabbar dawa ...
  way out 1. Ƙofar ficewa daga guri 2. Yanda zaka gujewa aikata wani ...
  waster noun /ˈweɪstə(r)/ mai yin ɓanna ...
  wastage noun /ˈweɪstɪdʒ/ asarar da aka tafka ...
  warp verb /wɔːp/ lauye ...
  wangle verb /ˈwæŋɡl/ shawo kan mutum domin samun abun da kake ...
  wander verb /ˈwɒndə(r)/ yawace yawace, yin gantali ...
  wally noun /ˈwɒli/ sakaren mutum ...
  wallow verb /ˈwɒləʊ/ birgima a cikin ruwa ko taɓo ...
  waive verb /weɪv/ rashin neman kaƙƙin ka ...
  wail verb /weɪl/ yin ihu ...
  waif noun /weɪf/ ƙyamushashshen mutum ...
  wagon noun /ˈwæɡən/ 1. Motar dakon kaya wacce dawakai suke ja 2. Ƙaramin ...
  waggle noun /ˈwæɡl/ motsi ...
  waggish adjective (ba'a anfani da wannan kalmar yanzu) na wasa ...
  wager noun /ˈweɪdʒə(r)/ yin caca akan wani lamari ...
  waft verb /wɒft/ yawo a cikin iska ...
  wade verb /weɪd/ fantsama, tunjuma ...
  waddle noun /ˈwɒdl/ rangwaɗa ...
  vulgarize verb /ˈvʌlɡəraɪz/ lalata ...
  vulgarity adjective /vʌlˈɡærəti/ mara daɗi ...
  vulgar adjective /ˈvʌlɡə(r)/ mara daɗi ...
  voyeur noun /vɔɪˈɜː(r)/ mutumin da yake sha'awan kallon tsiraicin mutane a ...
  votive adjective /ˈvəʊtɪv/ wanda ake anfani dashi domin godewa Ubangiji ...
  votary noun /ˈvəʊtəri/ mai bautan wani ...
  vortex noun /ˈvɔːteks/ madatsan ruwa ko iska da dai sauransu ...
  voracious adjective /vəˈreɪʃəs/ haɗama (buƙatar abinci fiye da kima) ...
  voluptuous adjective /vəˈlʌptʃuəs/ mace mai ruwan budurci ...
  voluptuary noun /vəˈlʌptʃuəri/ mutumin da yake sha'awan jiki ...
  voluminous adjective /vəˈluːmɪnəs/ (sutura) mai matuƙan girma ...
  volition noun /vəˈlɪʃn/ kasancewa kana da ƙarfin iya yanke shawara da ...
  volcanic adjective /vɒlˈkænɪk/ wanda ya shafi dutsen <a href="/volcano.html">volcano</a> ...
  voile noun /vɔɪl/ wani nau'in ƙyalle da ake yin riga dashi ...
  vogue noun /vəʊɡ/ wanda ake yayi ...
  strident adjective /ˈstraɪdnt/ ɗaga murya ...
  vociferous adjective /vəˈsɪfərəs/ bayyana muradunka a bayyane ...
  vocalist noun /ˈvəʊkəlɪst/ mawaƙi ...
  vivarium noun /vaɪˈveəriəm/ abun da ake ajiye halittu masu rai a ...
  vivacious adjective /vɪˈveɪʃəs/ mai halaye masu ɗaukan hankali ...
  vivace adverb /vɪˈvɑːtʃeɪ/ cikin sauri ...
  vituperative adjective /vɪˈtjuːpərətɪv/ wanda ya shafi zafafan kalamai ...
  vituperation noun /vɪˌtjuːpəˈreɪʃn/ zazzafar magana ...
  vitriolic adjective /ˌvɪtriˈɒlɪk/ (magana) mai tattare da ƙiyayya da kuma fushi ...
  vitrify verb /ˈvɪtrɪfaɪ/ mayar da abu ya koma gilashi ...
  vitreous adjective /ˈvɪt.ri.əs / mai kama da gilashi ...
  vitiate verb /ˈvɪʃieɪt/ lalata, rage ƙarfi ko tasirin abu ...
  vitally adverb /ˈvaɪtəli/ matuƙa ...
  vitality noun /vaɪˈtæləti/ kuzari ...
  visually adverb /ˈvɪʒuəli/ a yanayi wanda ya shafi gani ...
  visualize verb /ˈvɪʒuəlaɪz/ yin tunani akan wani ...
  visor noun /ˈvaɪzə(r)/ abun bada kariya ...
  visionary adjective /ˈvɪʒənri/ mai hangen nesa ...
  viscous adjective /ˈvɪskəs/ mai danƙo ...
  virulent adjective /ˈvɪrələnt/ mai hatsari ...
  virtuous adjective /ˈvɜːtʃuəs/ hali na gari ...
  virtuoso noun /ˌvɜːtʃuˈəʊsəʊ/ ƙwararre ...
  virtuosity noun /ˌvɜːtʃuˈɒsəti/ ƙwarewa ...
  virility noun /vəˈrɪləti/ ƙarfin sha'awa na maza ...
  viper noun /ˈvaɪpə(r)/ wani nau'in maciji ...
  refutation noun /ˌrefjuˈteɪʃn/ raddi (hujjoji ko kalamai da suke musanta wata ...
  rebuttal noun /rɪˈbʌtl/ musanta, yin raddi ...
  VIP noun /ˌviː.aɪˈpiː / = Very Important Person ...
  recalcitrant adjective /rɪˈkælsɪtrənt/ rashin bin doka ...
  pumice stone noun /ˈpʌm.ɪs ˌstəʊn / dutsen da ake shafawa a jikin ...
  pumice noun /ˈpʌm.ɪs / dutsen da ake shafawa a jikin abu ...
  callus noun /ˈkæl.əs / yankin fata gurin da yake da tauri ...
  veinous adjective /ˈveɪnəs/ wanda yake da magudanun jini na <a href="/vein.html">vein</a> ...
  vino noun /ˈviːnəʊ/ giya ...
  vile adjective /vaɪl/ mai matuƙan muni ...
  vignette noun /vɪnˈjet/ gajeran bayani ...
  vigilant adjective /ˈvɪdʒɪlənt/ takatsantsan, ankarewa ...
  vigilance noun /ˈvɪdʒɪləns/ takatsantsan, ankarewa ...
  vigil noun /ˈvɪdʒɪl/ tsayuwa cikin dare (domin kula da mutumin da ...
  victuals noun /ˈvɪtlz/ abinci da abin sha ...
  victimize verb /ˈvɪktɪmaɪz/ danne haƙƙin mutum ...
  vibrant adjective /ˈvaɪbrənt/ mai ƙayatarwa ...
  viable adjective /ˈvaɪəbl/ wanda zai yiwu, wanda zai samu nasara ...
  vexatious adjective /vekˈseɪʃəs/ wanda yake damunka ...
  vex verb /veks/ damun mutum ...
  disallow verb /ˌdɪs.əˈlaʊ / hana ...
  veto noun & verb /ˈviːtəʊ/ 1. Dama ko ikon hana aukuwar abu 2. ...
  vestige noun /ˈvestɪdʒ/ ɓarɓashi (wani ƙanƙanin sashi na ragowar abun daya ...
  versification noun /ˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃn/ yadda ake tsarawa tare da rubuta baiti na ...
  verminous adjective /ˈvɜːmɪnəs/ wanda ya shafi ƙwarin da suke rayuwa a ...
  verity noun /ˈverəti/ sharuɗɗan rayuwa na gaskiya ...
  verdant adjective /ˈvɜːdnt/ wanda ya shafi koran ganyayyaki ...
  verbiage noun /ˈvɜːbiɪdʒ/ yin anfani da kalmomi masu yawa ...
  verbatim adjective /vɜːˈbeɪtɪm/ haƙiƙanin abun da aka rubuta ko aka faɗa ...
  verbally adverb /ˈvɜːbəli/ wanda aka gudanar dashi a cikin lafazi (magana), ...
  ventricle noun /ˈventrɪkl/ (anatomy) ɗaya daga cikin wasu ƙananun gurare biyu ...
  venial adjective /ˈviːniəl/ (ƙaramin laifi ko kuskure) wanda za'a iya yafewa ...
  veneration noun /ˌvenəˈreɪʃn/ girmamawa (musanman girmamawa irin ta addini) ...
  venerate verb /ˈvenəreɪt/ girmamawa (musanman girmamawa irin ta addini) ...
  venerable adjective /ˈvenərəbl/ wanda ya cancanci a girmama shi ...
  venison noun /ˈvenɪsn/ naman barewa ...
  vendetta noun /venˈdetə/ rigingimu tsakanin ɓangarori biyu wanda ya haɗa har ...
  vegetation noun /ˌvedʒəˈteɪʃn/ tsirrai ...
  vegetate verb /ˈvedʒəteɪt/ zama haka kurum ...
  vault noun /vɔːlt/ ɗakin ajiya ...
  vastly adverb /ˈvɑːstli/ sosai ...
  variously adverb /ˈveəriəsli/ a cikin yanayi mabanbanta ...
  varied adjective /ˈveərid/ mabanbanta ...
  vapor noun (US) /ˈveɪpə(r)/ tiriri ...
  vapour noun /ˈveɪpə(r)/ tiriri ...
  vapid adjective /ˈvæpɪd/ rashin sha'awa ...
  vanguard noun /ˈvænɡɑːd/ shuwagabannin ƙungiya ko wata tawaga ...
  valor noun /ˈvælə(r)/ (US) jarunta ...
  valour noun /ˈvælə(r)/ jarunta ...
  valiant adjective /ˈvæliənt/ ƙarfin hali ...
  valance noun /ˈvæləns/ labule ...
  vainglorious adjective /ˌveɪnˈɡlɔːriəs/ tunƙaho ...
  vacuous adjective /ˈvækjuəs/ daƙiƙanci ...
  vacuity noun /vəˈkjuːəti/ rashin ɗaukan abu da muhinmanci ...
  vacillation noun /ˌvæsəˈleɪʃn/ yawan canza shawara ...
  vacillate verb /ˈvæsəleɪt/ rashin matsaya (kasancewa mutum yana ta sauya ra'ayi ...
  uttermost adjective & noun /ˈʌtəməʊst/ a duba gurin <a href="/utmost.html">utmost</a> ...
  utterly adverb /ˈʌtəli/ gabaki ɗaya ...
  eel noun /iːl/ macijin ruwa ...
  alpine adjective /ˈælpaɪn/ wanda ya shafi manyan tsaunuka na duwatsu ...
  jujube noun /ˈdʒuː.dʒuːb / magarya ...
  prune noun /pruːn/ 1. Bushashshen wani kayan marmari mai suna 'plum' (wani ...
  utter verb & adjective /ˈʌtə(r)/ 1. Uffan (cewa wani abu) 2. Tsabage ...
  uppermost adjective & adverb /ˈʌp.ə.məʊst/ na ƙoli ...
  unpretentious adjective /ˌʌn.prɪˈten.ʃəs/ wanda babu son zuciya tattare dashi ...
  pretentious adjective /prɪˈten.ʃəs/ yawan shishshigi ...
  unpalatable adjective /ʌnˈpælətəbəl/ 1. (aiki ko shawara) wanda ba karɓaɓɓe ba kuma ...
  unnerve verb /ʌnˈnɜːv/ sama mutum shakku (ta hanyar yin wani abun ...
  unnatural adjective /ʌnˈnætʃ.ər.əl/ wanda baya faruwa haka kurum (face mutane sun ...
  unlettered adjective /ʌnˈletə(r)d/ mutumin da bai iya rubutu da karatu ba ...
  uninterrupted adjective /ʌnˌɪn.tərˈʌp.tɪd/ ba tare da ƙaƙƙautawa ba, ba tare da ...
  multilateral adjective /ˌmʌltiˈlætərəl/ wanda ya shafi sassa ko ƙasashe sama ...
  unilateral adjective /ˌjuːnɪˈlætərəl/ wanda ya shafi tawaga ko ƙasa ɗaya kawai ...
  underrate verb /ˌʌn.dəˈreɪt/ gaza gane baiwar da wani mutum ko ...
  underdeveloped adject /ˌʌndədɪˈveləpt/ (an fi yin anfani da wannan kalmar ce ...
  unattractive adjective /ˌʌnəˈtræktɪv/ wanda baya ɗaukan hankalin jama'a (=munmuna) ...
  unanimously adverb /juˈnænɪməsli/ wanda duk mutane suka raja'a akan shi ...
  unanimous adjective /juˈnænɪməs/ kasancewa ra'ayin jama'a ya raja'a akan abu ...
  unanimity noun /ˌjuːnəˈnɪməti/ cimma matsaya ...
  ululation noun /ˌʌljuˈleɪʃn/ daɗewa kana yin kuka ...
  violet adjective /ˈvaɪələt/ launin <a href="/purple.html">purple</a> mai haske ...
  ultraviolet adjective /ˌʌltrəˈvaɪələt/ wanda ya shafi yin anfani da fasahar <a ...
  ultimately adverb /ˈʌltɪmətli/ 1. Daga ƙarke 2. Babu shakka, haƙiƙa ...
  ultimatum noun /ˌʌltɪˈmeɪtəm/ kashedi na ƙarke ...
  udder noun /ˈʌdə(r)/ nonon dabbobi (ina nufin fatar nono wacce suke ...
  tyrant noun /ˈtaɪrənt/ mai mulkin zalunci ...
  twixt preposition /twɪkst/ yana nufin 'between' ...
  twitch verb & noun /twɪtʃ/ 1. Yin karkarwa (kasancewa jikin mutum yana ...
  twirl verb /twɜːl/ jujjuya ...
  unethical adjective /ˌʌnˈeθɪkəl/ abun da bai dace ba ...
  ethical adjective /ˈeθ.ɪ.kəl/ 1. Abun daya shafi ɗa'a 2. Abun daya dace ...
  coexistence noun /ˌkəʊɪɡˈzɪstəns/ zaman tare ...
  upbringing noun /ˈʌpbrɪŋɪŋ/ tarbiya ...
  affordance noun /əˈfɔː.dəns/ iya fahimtar anfanin da abu yake dashi ...
  sexual orientation noun /ˌseksjʊəl ɔːrienˈteɪʃən/ kasancewa ka fi son yin mu'amala da ...
  orientation noun /ˌɔːrienˈteɪʃən/ abun da mutum ya zaɓan ma kanshi (kamar ...
  quay noun /kiː/ gurin da ake ɗaure jiragen ruwa ...
  conjoint adjective /kənˈdʒɔɪnt/ haɗe, gauraya ...
  conjoin verb /kənˈdʒɔɪn/ haɗe ...
  twinkle verb /ˈtwɪŋkl/ yin ƙyalƙyali ...
  twinge noun /twɪndʒ/ tsikari (jin wani ɗan raɗaɗi a ciki) ...
  twine noun /twaɪn/ igiya mai zare biyu ...
  tussle noun /ˈtʌsl/ tashi tsaye domin ganin cewa ka samu wani ...
  turpitude noun /ˈtɜːpɪtjuːd/ girman kai ...
  turn off noun /ˈtɜːn.ɒf/ 1. Abunda baka so ko wanda baya tada maka ...
  turn on noun /ˈtɜːn.ɒn / 1. Mai tadawa mutum sha'awa, musammam sha'awa ta ...
  turbulence noun /ˈtɜː.bjə.ləns/ rikici ...
  turbulent adjective /ˈtɜːbjələnt/ mara tabbas (wanda zai iya canzawa kwatsam ko ...
  tumultuous adjective /tjuːˈmʌltʃuəs/ mai ƙara ...
  salvo noun /ˈsæl.vəʊ/ 1. Harba bindigogi da yawa a lokaci guda 2. Idan ...
  tumult noun /ˈtjuːmʌlt/ hayaniya ...
  tumescent adjective /tjuːˈmesnt/ kunburan wani sashin jiki, musanmam saboda sha'awa ta ...
  tumble noun /ˈtʌmbl/ wuntsula (wato idan mutum ya faɗi sannan yana ...
  trundle verb /ˈtrʌndl/ gungura ...
  truncation noun /trʌŋˈkeɪʃn/ gajartawa ...
  truncate verb /trʌŋˈkeɪt/ gajartar da ...
  trudge verb /trʌdʒ/ yin tafiya sannu a hankali ...
  truism noun /ˈtruːɪzəm/ maganar gaskiya ...
  trough noun & verb /trɒf/ 1. Kwanan zubawa dabbobi abinci ko abin ...
  trouble maker mai janyo matsala ...
  trivialize verb /ˈtrɪviəlaɪz/ zunar da kimar abu ...
  triviality noun /ˌtrɪviˈæləti/ lamari mara muhinmanci ...
  trivia noun /ˈtrɪviə/ abubuwa marasa muhinmanci ...
  triumvirate noun /traɪˈʌmvərət/ tawagar mutane uku ...
  tripe noun /traɪp/ fatar tunbin saniya ko alade ...
  tripartite adjective /traɪˈpɑːtaɪt/ wanda ya shafi abubuwa uku ...
  trio noun /ˈtriːəʊ/ tawagar mutane ko abubuwa uku ...
  trifle noun /ˈtraɪfl/ ɗan ƙanƙani ...
  triennial adjective /traɪˈeniəl/ mai faruwa duk bayan shekaru uku ...
  trident noun /ˈtraɪdnt/ wani nau'in makami da ake anfani dashi a ...
  tricky adjective /ˈtrɪki/ mai wahalar sha'ani ...
  trickery noun /ˈtrɪkəri/ yaudara ...
  tributary adjective /ˈtrɪbjətri/ ruwa wanda yake kwarara cikin babban kogi ...
  tribune noun /ˈtrɪbjuːn/ tudun da mutum zai tsaya akai domin yin ...
  tribunal noun /traɪˈbjuːnl/ kotun huhunta masu laifi ...
  triangulation noun /traɪˌæŋɡjuˈleɪʃn/ hanyar gano nisan guri a cikin taswira ...
  triangular adjective /traɪˈæŋɡjələ(r)/ mai siffar 'triangle' ...
  trepidation noun /ˌtrepɪˈdeɪʃn/ fargaba akan abun dazai faru nan gaba ...
  proposition verb & noun /ˌprɒpəˈzɪʃn/ 1. Buƙatar mutum yayi jima'i dakai 2. Wata ...
  dative adjective /ˈdeɪtɪv/ yanayin yanda 'noun', pronoun, da 'adjective' a wasu ...
  incisive adjective /ɪnˈsaɪsɪv/ gamsashshen bayani ...
  trenchant adjective /ˈtrentʃənt/ bayyanawa a zahiri ...
  tremulous adjective /ˈtremjələs/ rawan jiki ...
  treble noun /ˈtrebl/ ƙarar murya ...
  treacherous adjective /ˈtretʃərəs/ 1. Mai tattare da haɗari 2. Wanda baza a iya ...
  trawl verb /trɔːl/ lalube ...
  travesty noun /ˈtrævəsti/ wanda ya gaza samun ababe masu muhinmanci daya ...
  traverse verb /trəˈvɜːs/ tsallake wani yanki ...
  trapezoid noun /ˈtræpəzɔɪd/ miƙaƙƙun layuka huɗu wanɗanda ba tagwaye bane ...
  trapezium noun /trəˈpiːziəm/ (geometry) miƙaƙƙen layi wanda yake da layuka guda ...
  transverse verb /ˈtrænzvɜːs/ ɗaurawa bisa ...
  regeneration noun /rɪˌdʒenəˈreɪʃn/ 1. Farfaɗowa 2. Sake fitowa ...
  regency noun /ˈriːdʒənsi/ lokacin da sarki yake riƙon kwarya ...
  regent adjective /ˈriːdʒənt/ ana anfani dashi bayan an anbaci sunan sarki ...
  regenerate verb /rɪˈdʒenəreɪt/ 1. Sake farfaɗowa 2. (biology) Sake girma ...
  transpiration noun /ˌtrænspɪˈreɪʃn/ kasancewa ruwa yana fita daga cikin shuka ko ...
  transparency noun /trænsˈpærənsi/ kasancewa za'a iya ganin cikin abu da sauƙi ...
  transom noun /ˈtrænsəm/ dakalin saman ƙofa ko taga ...
  transmute verb /trænzˈmjuːt/ sauya fasali ...
  fleeting adjective /ˈfliːtɪŋ/ na ɗan gajeran lokaci ...
  transient adjective /ˈtrænziənt/ na ɗan gajeran lokaci ...
  transfix verb /trænsˈfɪks/ sa mutum ya ɗauke wuta (sa mutum ya ...
  transference noun /ˈtrænsfərəns/ juya akala (mayar da wani abu daga wani ...
  transcription noun /trænˈskrɪpʃn/ aiwatarwa ko gabatarwa a rubuce ...
  transcript noun /ˈtrænskrɪpt/ kwafi na wani rubutu ...
  transcendent adjective /trænˈsendənt/ wanda ya zarce saura, wanda ya fi saura ...
  transcend verb /trænˈsend/ zarce ...
  trade secret dabarun da wani kanfani yake anfani dasu gurin sarrafawa tare ...
  tract noun /trækt/ 1. Gajeran rubutu 2. Babban fili 3. Mahaɗin gaɓoɓi a jikin ...
  tout verb & noun /taʊt/ 1. Kwaɗaitar da mutane akan muhimmancin abu 2. ...
  toughen verb /ˈtʌfn/ ƙarfafa (sanya abu yayi ƙarfi ta yadda ba ...
  totality noun /təʊˈtæləti/ ɗungurungum ...
  totalitarian noun /təʊˌtæləˈteəriən/ (tsarin mulki) wanda jam'iyya guda ɗaya ce ta ...
  toss verb /tɒs/ jefo, jefar ...
  tortuously adverb /ˈtɔːtʃuəsli/ a yanayi mai wahalar fahimta ...
  convulsively adverb /kənˈvʌlsɪvli/ a yanayi na shure shure ...
  convulsive adjective /kənˈvʌlsɪv/ na shure shure ...
  convulse verb /kənˈvʌls/ 1. Yin shure shure 2. Sa mutum yayi shure shure ...
  convolvulus noun /kənˈvɒlvjələs/ wata nau'in itaciya ...
  convolution noun /ˌkɒnvəˈluːʃn/ mai wahalar fahimta ...
  convocation noun /ˌkɒnvəˈkeɪʃn/ babban taro ...
  convection noun /kənˈvekʃn/ fitar zafi daga cikin gas ...
  convenience noun /kənˈviːniəns/ sukuni, sauƙi, salama (kasancewar abu ya fi dacewa, ...
  convene verb /kənˈviːn/ tattaruwar mutane domin yin taro ...
  convoke verb /kənˈvəʊk/ tattaruwar mutane ...
  convoluted adjective /ˈkɒnvəluːtɪd/ mai wahalar fahimta ...
  tortuous adjective /ˈtɔːtʃuəs/ mai wahalar fahimta ...
  tort noun /tɔːt/ (law) laifi (amma gwamma kayi anfani da kalmar ...
  torrid adjective /ˈtɒrɪd/ mai tattare da shauƙi ...
  delude verb /ˈdeljuːdʒ/ yaudara ...
  torrent noun /tɔːˈneɪdəʊ/ 1. Ruwa mai yawa wanda yake gudu da sauri 2. ...
  tornado noun /tɔːˈneɪdəʊ/ ruwan sama mai ƙarfi wanda yake ɗauke da ...
  toll noun /təʊl/ kuɗin daka biya domin amsan hayar hanya ko ...
  toleration noun /ˌtɒləˈreɪʃn/ yarjewa da wani ra'ayi duk kuwa da cewa ...
  tolerant adjective /ˈtɒlərənt/ 1. Miƙa wuya, sallamawa (amincewa da muradun wasu koda ...
  endurance noun /ɪnˈdjʊərəns/ juriya ...
  tolerance noun /ˈtɒlərəns/ juriya ...
  tolerably adverb /ˈtɒlərəbli/ kusan ...
  toil verb /tɔɪl/ yin aikin wahala ...
  togetherness noun /təˈɡeðənəs/ zaman tare ...
  toddle verb /ˈtɒdl/ tatata (tafiyar da yara suke yi lokacin da ...
  tobacconist noun /təˈbækənɪst/ mai siyar da taba ...
  toady noun /ˈtəʊdi/ ɗan kanzagi ...
  titivate verb /ˈtɪtɪveɪt/ yima mutun kwaskwarima ...
  titillate verb /ˈtɪtɪleɪt/ jan hankali ...
  tirade noun /taɪˈreɪd/ caccaka (ɗaukan tsawan lokaci kana sukan mutum) ...
  tinge verb /tɪndʒ/ ƙara yawan launi ...
  timorous adjective /ˈtɪmərəs/ saurin tsorata ...
  tiara noun /tiˈɑːrə/ hular sarauta ta mata ...

  Aika Zuwa

  Kamus.com.ng is an online/offline English to Hausa And Hausa to English comprehensive bilingual Dictionary (or Kamus in Hausa) containing thousands of British and American English words/phrases and Abbreviations.

  The website/app provide definition of any existing English or Hausa word and phrase.

  Each words came along with parts of speech.

  We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

  We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

  However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

  Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

  Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

  The dictionary is frequently updated and it works both online and offline.

  If there is any missing word in the dictionary please send us the word and we'll add the word as soon as possible


  © Copyright 2014-2019 Shamsuddeen Inc. all right reserved