Clicky • Home
 • Hausa Quran Search
 • Koyon Turanci
 • Exercises
 • Learn Hausa Letters
 • Download Our Android Apps
 • Download More Apps
 • English Hausa Dictionary

  Kamus na Turanci da Hausa

  English to Hausa Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

  Hausa to English Words list

  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-R-S-T-U-W-Y-Z  Write English or Hausa word in the text box below and click on search button to get instant definition.


  Last Thirty Words


  protracted adjective /prəˈtræktɪd/ mai tsawo ...
  surviving adjective /səˈvaɪvɪŋ/ tsira da rayuwa ...
  larceny noun /ˈlɑːsni/ sata ...
  rusticate verb /ˈrʌstɪkeɪt/ 1. Korar mutum daga jami'a 2. Tarewa a wata ƙasa ...
  matrix noun /ˈmeɪtrɪks/ 1. Jera kalmomi a layi guda 2. Gurin da al'umma ...
  incumbent noun /ɪnˈkʌmbənt/ mutumin da yake da wani matsayi na hukuma ...
  exalt verb /ɪɡˈzɒlt/ ɗaukaka wani ...
  foreground noun /ˈfɔː.ɡraʊnd/ yankin da yafi muhinmanci ...
  poke verb /pəʊk/ zungura, zungure ...
  porch noun /pɔːtʃ/ zaure ...
  indictment noun /ɪnˈdaɪtmənt/ kasancewa abubuwa sun rincaɓe ...
  incarnate adjective /ɪnˈkɑːnət/ mutuntaka ...
  precipitate verb /prɪˈsɪpɪteɪt/ 1. Gaggauto da faruwar abu 2. Wurgowa ...
  charter noun /ˈtʃɑːtə/ 1. Sharaɗi ko dokokin da aka sanyawa hannu 2. Ɗaukan ...
  pact noun /pækt/ yarjejeniya ...
  patriarch noun /ˈpeɪtriɑːk/ 1. Limamin majami'a 2. Uban zuri'a ...
  wart noun /wɔːt/ tusar jaki (wani irin ƙaramin ƙulu dake fitowa ...
  diligently adverb /ˈdɪlɪdʒntli/ cikin halin sanin ya kamata ...
  tribulation noun /ˌtrɪbjəˈleɪʃn/ halin tsaka mai wuya ...
  doll noun /dɒl/ 'yar tsana ...
  courtyard noun /ˈkɔːtjɑːd/ tsakar gida ...
  groove noun /ɡruːv/ tsagu ...
  mole noun /məʊl/ 1. Wani nau'in dabba mai kama da jaɓa 2. Tawadar ...
  drop out phrasal verb /drɒp aʊt/ 1. Ƙin yin abun da kake shirin ...
  disseminate verb /dɪˈsemɪneɪt/ rarraba ...
  hearten verb /ˈhɑː.tn/ faranta ran mutum ...
  revelation noun /ˌrevəˈleɪʃn / bayyanuwar da sirri ...
  quandary noun /ˈkwɒndri/ rashin sanin me yafi dacewa kayi ...
  monastery noun /ˈmɒnəstri/ mazaunin malamin addini ...
  slender adjective /ˈslendə/ siriri, ƙanƙani ...
  prefecture noun /ˈpriːfektʃə/ shiyya na wata ƙasa ...
  hedge noun /hedʒ/ jerin bishiyoyi ko wasu tsirrai ...
  inhale verb /ɪnˈheɪl/ shaƙar iska ...
  burglary noun /ˈbɜːɡlri/ sata ...
  rod noun /rɒd/ dogon tirke ...
  fluency noun /ˈfluːənsi/ ƙwarewa gurin yin magana da wani yare ...
  fart noun & verb /fɑːt/ tusa, yin tusa ...
  genus noun /ˈdʒiːnəs/ nau'ukan dabbobi ko shuke shuke da suke da ...
  fluently adverb /ˈfluːəntli/ idan mutum zai iya yin magana da wani ...
  dissuade verb /dɪˈsweɪd/ shawo kan mutum domin kada ya aikata wani ...
  refresh verb /rɪˈfreʃ/ sabunta ...
  multitude noun /ˈmʌltɪtʃuːd/ mai tarin yawa ...
  impeachment noun /ɪmˈpiːtʃmənt/ zargin jami'an gwamnati da aikata ba dai dai ...
  legitimacy noun /ləˈdʒɪt.ə.mə.si/ halasci ...
  havoc noun /ˈhævək/ hargitsi ...
  disrupt verb /dɪsˈrʌpt/ daƙile ...
  bedlam noun /ˈbedləm/ ruɗani ...
  pandemonium noun /ˌpændəˈməʊniəm/ ruɗani ...
  chaos noun /ˈkeɪɒs/ ruɗani ...
  plead verb /pliːd/ 1. Roƙa 2. Faɗan maganganun gaskiya daka sani akan abu ...
  apprehensive adjective /ˌæprɪˈhensɪv/ mai tattare da zullumi da fargaba ...
  assertiveness noun /əˈsɜː.tɪv.nəs/ zaƙewa (ƙarfin hali gurin faɗin abubuwan da kake ...
  apprehension noun, /ˌæprɪˈhenʃn/ 1. Zullumi (yawan fargaba akan abubuwan da zasu faru ...
  robe noun /rəʊb/ babbar riga ...
  inerrant mara kuskure ...
  inerrancy noun /ɪnˈɛrənsi/ rashin kuskure ...
  infallibility noun /ɪnˌfæl.əˈbɪl.ə.ti/ rashin yin kuskure ...
  infallible adjective /ɪnˈfæləbl / rashin kuskure ...
  discrepancy noun /dɪˈskrepnsi/ banbanci (tsakanin abubuwan daya kamata ace sun kasance ...
  dismantle verb /dɪˈsmæntl/ 1. Kwankwance inji 2. Rabuwa da wani abu 3. Nuna cewa ...
  lane noun /leɪn/ ƙaramar hanyar wucewa ...
  ramification noun /ˌræmɪfɪˈkeɪʃnz/ sakamakon da wani aiki zai haifar ...
  rotten adjective /ˈrɒtn/ ruɓaɓɓe ...
  rot noun & verb /rɒt/ 1. Ruɓewa 2. Ruɓarwa ...
  pillar noun /ˈpɪl.ə/ tubali, ginshiƙi (abun da ake fara kafawa a ...
  intentionally adverb /ɪnˈtenʃnli/ da gangan ...
  complaisance noun /kəmˈpleɪzns/ biyayya ...
  show off phrasal verb, noun /ˈʃəʊɒf/ 1. Riya (yin abu musammam domin ka ...
  aromantic adjective & noun /ˌeɪrəʊˈmæntɪk/ 1. Mutum wanda baya son aure 2. Rashin ...
  honour killing noun /ɒnə ˈkɪlɪŋ/ kisan mace da danginta suke yi domin ...
  mentor noun /ˈmen.tɔː/ mai bada shawara ...
  uproar noun /ˈʌp.rɔːr/ rigima, rikici ...
  profoundly adverb /prəˈfaʊndli/ sosai, matuƙa ...
  deducible adjective /dɪˈdʒuːsəbl/ wanda za'a iya haƙiƙancewa ...
  hockey noun /ˈhɒki/ wani kalan wasan ƙwallon sanda da ake bugawa ...
  golf noun /ɡɒlf/ ƙwallon sanda wacce ake bugawa a cikin ciyawa ...
  ramify verb /ˈræmɪfaɪ/ rarraba ...
  maneuver yadda ake rubuta kalmar <a href="/manoeuvre.html">manoeuvre</a> da turancin amurka ...
  restitute verb /ˈrɛstɪˌtjuːt/ dawo da ...
  disregard noun & verb /ˌdɪsrɪˈɡɑːd/ 1. Halin ko in kula (=rashin damuwa) 2. ...
  mushroom noun /ˈmʌʃruːm/ wani nau'in tsiro mai kama da laima dake ...
  handicapped adjective & noun /ˈhændɪkæpt/ <i>old fashioned</i> nakasashshe ...
  handicap noun /ˈhændɪkæp/ <i>old fashioned</i> nakasa (amma gwamma ayi anfani da ...
  crater noun /ˈkreɪtə/ wani rami mai siffar 'round' dake saman dutsen ...
  dangerous adjective /ˈdeɪn.dʒər.əs/ mai haɗari ...
  collaborative adjective /kəˈlæbrətɪv/ na haɗin gwiwa ...
  cooperative adjective /kəʊˈɒprətɪv/ 1. Na haɗin gwiwa 2. Son yin abun da mutane ...
  spectral adjective /ˈspektrl/ wanda ya shafi kurwar mamaci ...
  coral noun /ˈkɒrəl/ murjani ...
  cone noun /kəʊn/ wata nau'in kusurwa mai tsini daga sama ...
  mainland noun & adjective /ˈmeɪnlænd/ babban yankin wata ƙasa ko nahiya ...
  lance noun /lɑːns/ wani nau'in makami da sojojin dake hawa kan ...
  shaft noun /ʃɑːft/ mariƙi (musammam na kayan aiki ko makami) ...
  chute noun /ʃuːt/ gurin da idan aka ɗaura abu zasu iya ...
  citadel noun /ˈsɪtədel/ katangar kariya daga hatsari ...
  scribe noun /skraɪb/ marubuci na zamanin da ...
  cramp noun /kræmp/ 1. Riƙewa ko ƙagewar gaɓar jiki (galibi sakamakon atisaye) 2. ...
  Bedouin noun /ˈbeduɪn/ balaraben dake zaune a hamada ...
  meadow noun /ˈmedəʊ/ fili mai ciyayi ...
  anvil noun /ˈænvɪl/ 1. Injin mulmula ƙarafuna 2. (Anatomy) ɗaya daga cikin ƙasusuwan ...
  furnace noun /ˈfɜː.nɪs/ tukunyar narka ƙarafuna ...
  grieve verb /ɡriːv/ yin ƙunci ...
  grievous adjective /ˈɡriːvəs/ mai ƙarfin tasiri, mai raɗaɗi ...
  troubleshooter noun /ˈtrʌblˌʃuː.tə / mutumin dake ganowa tare da magance matsalar ...
  troubleshooting noun /ˈtrʌblˌʃuː.tɪŋ/ ganowa tare da magance matsalar dake hana abu ...
  troubleshoot verb /ˈtrʌblʃuːt/ ganowa tare da magance matsalar dake hana abu ...
  muse verb /mjuːz/ yin wasi wasi ...
  millennial adjective /mɪˈleniəl/ 1. Wanda ya shafi shekaru dubu 2. Waɗanda aka haifa ...
  outage noun /ˈaʊ.tɪdʒ/ ɗaukewan wani abu da ake anfani dashi, musammam ...
  paste noun & verb /peɪst/ 1. Danƙo 2. Liƙe 3. (computing) kwafa tare da ...
  endeavor noun & verb /ɪnˈdevər/ (US) ƙoƙari, ƙoƙarta ...
  vet noun /vet/ likitan dabbobi ...
  veterinarian noun /ˌvetrɪˈneəriən/ likitan dabbobi ...
  ravine noun /rəˈviːn/ kwazazzaɓo mai zurfi ...
  gorge noun /ɡɔːdʒ/ kwazazzaɓo ...
  shin noun /ʃɪn/ ƙauri ...
  chafe verb /tʃeɪf/ 1. Kasancewa abu ya samu lahani ko yana yawan ...
  anytime adverb /ˈenitaɪm/ a kowani lokaci ...
  shaft noun /ʃɑːft/ dogon mariƙin abu ...
  endeavour verb & noun /enˈdevɚ/ ƙoƙari, ƙoƙarta ...
  brooch noun /brəʊtʃ/ kayan ado na mata ...
  respite noun /ˈrespaɪt/ hutu, hutawa ...
  harlot noun /ˈhɑːlət/ karuwa ...
  whore noun /hɔː/ karuwa ...
  heifer noun /ˈhefə/ ƙaramar saniya ...
  petite adjective /pəˈtiːt/ ƙaramar mace ...
  moan noun & verb /məʊn/ ihu, yin ihu ...
  hem noun & verb /hem/ kalmasa, kalmashe ...
  nipple noun /ˈnɪpl̩/ kan nonon mace ...
  pond noun /pɒnd/ kududdufi ...
  contemplate verb /ˈkɒntəmpleɪt/ shafe tsawan lokaci kana yin tunani akan abu ...
  await verb /əˈweɪt/ jira ...
  metro noun /ˈmetrəʊ/ titin jirgi na ƙarƙashin ƙasa ...
  wilderness noun /ˈwɪldənəs/ dawa (=jeji) ...
  subservience noun /səbˈsɜːviəns/ biyayya ...
  tilt verb & noun /tɪlt/ karkatar, gangare ...
  acquiescent adjective /ˌækwiˈesnt/ biye wa mutane ...
  incentive adjective /ɪnˈsen.tɪv/ abun dake ingiza mutum ya aikata wani abu ...
  stud noun /stʌd/ 1. Dabbobi, musammam dawakai da aka ajiye su domin ...
  vocation noun /vəʊˈkeɪ.ʃn / irin aikin da kake ganin yafi dacewa ...
  puncture noun & verb /ˈpʌŋk.tʃə/ huji, huda ...
  judgment noun /ˈdʒʌdʒ.mənt/ alƙalanci, hukunci ...
  mist noun /mɪst/ hazo ...
  recreation noun /ˌrekrieɪʃn/ 1. Hutawa a lokacin da mutum baya aiki 2. Sake ...
  upset verb /ʌpˈset / ba mutum haushi adjective /ʌpˈset/ ɓacin rai noun /ʌpˈset/ ...
  precipitation noun /prɪˌsɪp.ɪˈteɪ.ʃn/ ruwan sama ...
  haze noun /heɪz/ 1. Hayaƙi dake dusashad da gani 2. Hazo ...
  distortion noun /dɪˈstɔː.ʃ n / ɓoye gaskiya ...
  harmonize verb /ˈhɑːmənaɪz/ zama tare ...
  prognosis noun /prɒɡˈnəʊsɪs/ 1. (medical) Hasashen da likita yake yi akan yanda ...
  formidable adjective /fɔːˈmɪd.ə.bl/ kasancewa girma, wahala ko ƙarfin abu ya tsorata ...
  inhibition noun /ˌɪnhɪˈbɪʃn/ kunya ko wata matsala da take hanaka aiwatar ...
  signboard noun /ˈsaɪn.bɔːd / allon sanarwa ...
  topple verb /ˈtɒpl/ hanɓarar ...
  so adverb /səʊ/ matuƙa, ainun, sosai ...
  deficient adjective /dɪˈfɪʃnt/ ƙaranci ...
  rapture noun /ˈræp.tʃə/ farin ciki ...
  fence noun /fens/ danga ...
  wilderness noun /ˈwɪl.də.nəs/ dawa, daji ...
  hospitality noun /ˌhɒs.pɪˈtæl.ə.ti/ iya tarbar baƙi ...
  souvenir noun /ˌsuːvnˈɪə / abun daka ajiye shi domin ya riƙa ...
  under preposision /ˈʌn.dər/ 1. ƙarƙashin, ƙarƙashi 2. Ƙasa da 3. Idan abu yana kan ...
  pivot noun /ˈpɪvət/ 1. Tushen inda abu yake jujjuyawa. 2. Ginshiƙi, jigo, tushe ...
  vindicate verb /ˈvɪn.dɪ.keɪt/ gasgata ...
  trophy noun /ˈtrəʊfi/ kofi wanda ake bayarwa ga wanda ya lashe ...
  sincerity noun /sɪnˈser.ə.ti/ halin ƙwarai ...
  mystify verb /ˈmɪs.tɪ.faɪ / rikita tinanin mutum ta hanyar yin abubuwan ...
  flummox verb /ˈflʌm.əks / rikita mutum har sai ya rasa ta ...
  baffle verb /ˈbæfl/ rikita tinanin mutum ta yadda zai gagara fahimtar ...
  startle verb /ˈstɑːtl/ tsoratar ...
  diffract verb /dɪˈfrækt/ (Physics) karkasa ko rarraba haske ko sauti ta ...
  propeller noun /prəˈpel.ə/ farfela ...
  flounder verb /ˈflaʊndə(r)/ fama, kai kawo ...
  ordinance noun /ˈɔːdɪnəns/ umarnin gwamnati ...
  limp ɗingishi ...
  pursuant adjective /pəˈsjuːənt/ bisa ga, dangane da ...
  reciprocate verb /rɪˈsɪprəkeɪt/ yiwa mutum kwatankwacin abun yayi maka ...
  pertaining duba gurin <a href="/pertain.html">pertain</a> ...
  peruse verb /pəˈruːz/ karantawa a tsanake ...
  cushion noun /ˈkʊʃn / mazauni wanda ake ɗaurawa akan kujera domin ...
  refract verb /rɪˈfrækt/ (physics) kasancewar gilashi, ruwa, iska da dai sauransu ...
  refraction noun /rɪˈfræk.ʃ n / (physics) 1. Kasancewa haske ko sauti ...
  adjustment noun /əˈdʒʌstmənt/ gyara, sauyi, canji ...
  cell noun /sel/<br /> 1. Ƙwayar halitta ta dukkan abu mai rai ...
  cautiously adverb /ˈkɔ·ʃəs·li/ a cikin yanayi na takatsantsan ...
  inveigle verb /ɪnveɪɡl/ kwaɗaitar da mutum domin ya aikata wani abu ...
  celibacy noun /ˈsel·ə·bə·si / ƙaurace wa jin aure ko jima'i ...
  reflate verb /ˌriːˈfleɪt/ ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a ƙasa ...
  replate adjective & verb /rɪˈpliːt/ cike da ...
  yogurt noun /ˈjɒɡət/ madara wacce aka sarrafata ...
  quadrant noun /ˈkwɒd.rənt / rubu'i ...
  assertive adjective /əˈsɜː.tɪv/ mai zaƙewa (mai yin magana da ƙarfin hali) ...
   noun /əˈsɜːtɪvnəs/ zaƙewa (fayyace muradunka ba tare da kokwanto ko ...
  consensus noun /kənˈsensəs/ ra'ayi na bai ɗaya ...
  aspirational adjective /ˌaspɪˈreɪʃənəl/ na cimma buri ...
  grid noun /ɡrɪd/ mai gida gida ...
  mollify verb /ˈmɒlɪfaɪ/ kwantar ma da wani hankali ...
  propitiate verb /prəˈpɪʃieɪt/ lallashin wanda ya fusata ...
  placate verb /pləˈkeɪt / lallashi ...
  gullible adjective /ˈɡʌləbl/ saurin yarda da abun da aka faɗa maka ...
  hack verb /hæk/ 1. Yin gunduwa gunduwa 2. Yin kutse a cikin kwanfutar ...
  aggrieve verb /əˈɡriːv / ɓata ran mutum ...
  irk noun /ɜːk / ɓatawa mutum rai ...
  gall noun & verb /ɡɔːl/ 1. Ƙarfin hali 2. Ɓatawa mutum rai ...
  bitterness noun /ˈbɪt.ə.nəs / 1. Ɗaci 2. Haushi ...
  rancour noun /ˈræŋ.kə / cigaba da jin haushin abun daya riga ...
  technophobe noun /ˈtek.nə.fəʊb / mutumin daya ƙi jinin kimiyya da fasaha ...
  misandry noun /mɪˈsæn.dri / ƙyamar da ake nunawa ga mazaje ...
  misandrist noun /ˈmɪs. n.drɪst / 1. Mace wacce ta ƙi jinin maza ...
  revulsion noun /rɪˈvʌlʃn/ ƙyama (irin wacce take tadawa mutum hankali) ...
  anathema noun /əˈnæθəmə/ abun daka tsana saboda ya saɓa ma ra'ayinka ...
  homebody noun /ˈhəʊmbɒdi/ mutumin da yake san zaman gida ...
  livid adjective /ˈlɪv.ɪd / fushi ...
  lambent adjective /ˈlæm.b nt / mai haskawa ...
  incandescent adjective /ˌɪn.kænˈdes. nt / wuta mai matuƙar haske da take ...
  analog adjective /ˈænəlɒɡ/ (U.S) 1. (aikace aikacen lantarki) yin anfani da yanda ...
  freethinker noun /ˌfriːˈθɪŋkə(r)/ mutum mai biyewa zuciyarshi a maimakon bin ra'ayin ...
  mercury noun /ˈmɜː.kjə.ri / 1. Wani nau'in ma'adani mai launin azurfa wanda ...
  consternation noun /ˌkɒn.stəˈneɪ.ʃ n / zullumi ...
  unclad adjective /ʌnˈklad/ tsirara ...
  worsen verb /ˈwɜːsn/ tsananta, munana ...
  genial adjective /ˈdʒiː.ni.əl / mai sauƙin sha'ani ...
  gymnast noun /ˈdʒɪmnæst/ mutumin da yake sha'awan yin wasannin <a href="/gymnastics.html">gymnastics</a> ...
  orthogonal adjective /ɔːˈθɒɡ. n. l / wanda ya shafi angle 90° ...
  outsider noun /ˌaʊtˈsaɪ.də / wanda baya cikin wata tawaga ...
  intercession noun /ˌɪn.təˈseʃ. n / sa baki domin ayi wa ...
  mediator noun /ˈmiːdieɪtə(r)/ mai shiga tsakani ...
  intermediary noun & adjective /ˌɪntəˈmiːdiəri/ 1. Manzo (mutumin da yake isar da ...
  middleman noun /ˈmɪd. l.mæn / 1. Ɗan sari wanda yake saran kaya ...
  add-on noun /ˈæd.ɒn / wani abun da zaka ƙara akan manhajar ...
  bromide noun /ˈbrəʊmaɪd/ sinadarin da yake ɗauke da sinadarin <a href="/bromine.html">bromine</a> ...
  turgid adjective /ˈtɜː.dʒɪd / ɗaukan abu da muhinmanci sosai ...
  torpor noun /ˈtɔː.pə / 1. Zaman dirshan 2. (Biology) Zaman dirshan da wasu ...
  soar verb /sɔː(r)/ tashi ...
  preen verb /priːn / 1. Gyara fikafiki da tsuntsu yake yi da ...
  affinal adjective /əˈfaɪ.n l / wanda ya faru a sanadin aure ...
  polygyny noun /pəˈlɪdʒ.ɪ.ni / 1. Auran mace sama da ɗaya 2. (biology) Kasancewa ...
  murmuration noun /ˈmɜː.məˈreɪ.ʃ n / ayarin tsuntsaye da suke tafiya tare ...
  grub noun /ɡrʌb/ jaririn ƙwaro ...
  revel verb /ˈrev. l / yin rawa da waƙa ...
  frolic verb /ˈfrɒl.ɪk / yin wasan tsalle tsalle ...
  romp verb /rɒmp/ wasan tsalle tsalle ...
  gambol verb /ˈɡæm.b l / yin tsallan murna ...
  molt verb /məʊlt / (US) kasancewa dabba tana rasa wani abu ...
  moult verb /məʊlt / kasancewa dabba tana rasa wani abu a ...
  maul verb /mɔːl / idan dabba ta ji wa mutum rauni ...
  hibernation noun /ˌhaɪbəˈneɪʃn/ dogon barcin da tsuntsaye suke yi lokacin sanyi ...
  hibernate verb /ˈhaɪ.bə.neɪt / shafe ɗaukacin lokacin sanyi da wasu tsuntsaye ...
  fledge verb /fledʒ / fitar da fikafiki da fara tashi wanda ...
  obesity noun /əʊˈbiːsəti/ munmunar ƙiba ...
  graze verb /ɡreɪz/ 1. Cin ciyawar da take fitowa a wani fili 2. ...
  lope verb & noun /ləʊp / yin gudu mai tsawo ...
  prance noun /prɑːns/ yin gudu da ƙarfi ...
  trot verb & noun /trɒt/ zaburawa da gudu da dawakai suke ...
  canter noun & verb /ˈkæntə(r)/ gudu kaɗan kaɗan da doki yake ...
  perch verb /pɜːtʃ/ 1. Sauka akan reshe (wanda tsuntsaye suke yi) 2. Zauna, ...
  appose verb /əˈpəʊz/ ajewa kusa da ...
  adjoining adjective /əˈdʒɔɪ.nɪŋ / wanda yake tsakanin abubuwa ...
  outlook noun /ˈaʊt.lʊk/ 1. Lamarin dake tafe 2. Yanayin fahimtar mutum ...
  mindset noun /ˈmaɪnd.set/ yanayin yadda mutum yake tinani ...
  wrought adjective /rɔːt/ mai tafiya a tsanake ...
  writ noun /rɪt/ takadda daga kotu mai nuna cewa zaka shiga ...
  wretch noun /retʃ/ mutumun da wani ibtila'i ya shafa ...
  wrest verb /rest/ 1. Samun abu da wahala 2. Fisge ...
  wrench verb & noun /rentʃ/ 1. Fisge (na fassara ta da fisgewa ...
  wreck verb /rek/ lalata ...
  wreathe verb /riːð/ kewaye ...
  wreath noun /riːθ/ furen girmama mamaci ...
  wreak verb /riːk/ yin sanadin aukuwan wani abu ...
  wrath noun /rɒθ/ ɓacin rai ...
  wrangle noun /ˈræŋ.ɡəl/ muhawara ...
  wraith noun /reɪθ/ kurwar mamaci ...
  worthwhile adjective /ˌwɜːθˈwaɪl/ mai muhinmanci, mai anfani (kuma muhinmancin shi da ...
  workout noun /ˈwɜːkaʊt/ motsa jiki ...
  wonk noun /wɒŋk/ mayan aiki ...
  wondrous adjective /ˈwʌndrəs/ mai ban al'ajabi ...
  wodge noun /wɒdʒ/ ƙato ...
  withhold verb /wɪðˈhəʊld/ riƙewa da ƙin bayar da abu ga wani ...
  wiring noun /ˈwaɪərɪŋ/ wayoyin da aka ja su domin samar da ...
  wireless noun & adjective /ˈwaɪələs/ 1. Radiyo 2. Fasahar aikawa da saƙwanni ba ...
  winsome adjective /ˈwɪnsəm/ mai ɗaukar hankali ...
  hive noun /haɪv/ 1. Gidan zuma 2. Ƙudajen da suke rayuwa a gidan ...
  amenorrhoea noun /əˌmɛnəˈriːə/ ɗaukewar jinin haila ...
  cardiovascular adjective /ˌkɑːdiəʊˈvæskjələ(r)/ abun daya haɗe zuciya da kuma magudanan jini ...
  rhinoceros noun /raɪˈnɒsərəs/ karkanda (wata babbar dabbar dawa mai kama da ...
  rhino noun /ˈraɪnəʊ/ karkanda (wata babbar dabbar dawa mai kama da ...
  feasibility noun /ˌfiːzəˈbɪləti/ yiwuwar faruwar abu ...
  practicality noun /ˌpræktɪˈkæləti/ dacewa da ...
  impracticable adjective /ɪmˈpræktɪkəbl/ wanda bazai yiwu a iya aiwatar dashi ba ...
  practicable adjective /ˈpræktɪkəbl/ wanda za'a iya aiwatar dashi ...
  potion noun /ˈpəʊʃn/ ruwan tsafi da ake yin magani dashi ...
  potentiality noun /pəˌtenʃiˈæləti/ ƙarfi ko tasirin abu ...
  potentate noun /ˈpəʊtnteɪt/ shugaba wanda yake da matuƙan ƙarfi ...
  potent adjective /ˈpəʊtnt/ mai babban tasiri ...
  potency noun /ˈpəʊtnsi/ 1. Tasirin da abu zai iya yi a kanka 2. ...
  posthumous adjective /ˈpɒs.tʃə.məs / mai faruwa bayan mutuwa ...
  posterity noun /pɒˈsterəti/ mutanen da zasu rayu nan gaba ...
  presage verb /ˈpres.ɪdʒ/ yin hasashen cewa wani abu, musanman munmunan abu ...
  portent noun /ˈpɔːtent/ alamar cewa wani abu zai faru, musammam faruwar ...
  prefigure verb /ˌpriːˈfɪɡə(r)/ yin hasashen abun da zai faru nan gaba ...
  preferment noun /prɪˈfɜːmənt/ kasancewa mutum yana samun fifiko gurin raba muƙami ...
  wobble verb /ˈwɒbl/ tangal tangal, girgiza ...
  winkle noun /ˈwɪŋkl/ wani nau'in kifi ...
  wick noun /wɪk/ lagwani ...
  widget noun /ˈwɪdʒɪt/ na'ura (wacce ba'a faɗi sunanta ba) ...
  whole number cikakkiyar lamba wacce bata da <i>decimal point</i> ...
  whittle verb /ˈwɪtl/ sassaƙa ...
  whither conjunction /ˈwɪðə(r)/ (ba'a anfani da wannan kalmar yanzu) yana nufin ...
  reel noun & verb /riːl/ 1. Abun da ake tara zare a ...
  whirl verb /wɜːl/ juya, kaɗawa ...
  whinge noun /wɪndʒ/ yawan ƙorafi ...
  whimsical adjective /ˈwɪmzɪkl/ wanda ba'a saba ganin irinshi ba ...
  whim noun /wɪm/ zumuɗi ( ƙosawa domin ganin ka samu abu) ...
  whew exclamation /hwjuː/ ƙarar da mutum zai yi idan yaga abun ...
  whet verb /wet/ samun ƙarin sha'awa ...
  wheedle verb /ˈwiːdl/ lallashin mutum domin ya baka wani abu ...
  wend verb /wend/ yin tafiya ...
  wench noun /wentʃ/ matashiyar mace ...
  weasel noun /ˈwiːzl/ wani nau'in dabbar dawa ...
  way out 1. Ƙofar ficewa daga guri 2. Yanda zaka gujewa aikata wani ...
  waster noun /ˈweɪstə(r)/ mai yin ɓanna ...
  wastage noun /ˈweɪstɪdʒ/ asarar da aka tafka ...
  warp verb /wɔːp/ lauye ...
  wangle verb /ˈwæŋɡl/ shawo kan mutum domin samun abun da kake ...
  wander verb /ˈwɒndə(r)/ yawace yawace, yin gantali ...
  wally noun /ˈwɒli/ sakaren mutum ...
  wallow verb /ˈwɒləʊ/ birgima a cikin ruwa ko taɓo ...
  waive verb /weɪv/ rashin neman kaƙƙin ka ...
  wail verb /weɪl/ yin ihu ...
  waif noun /weɪf/ ƙyamushashshen mutum ...
  wagon noun /ˈwæɡən/ 1. Motar dakon kaya wacce dawakai suke ja 2. Ƙaramin ...
  waggle noun /ˈwæɡl/ motsi ...
  waggish adjective (ba'a anfani da wannan kalmar yanzu) na wasa ...
  wager noun /ˈweɪdʒə(r)/ yin caca akan wani lamari ...
  waft verb /wɒft/ yawo a cikin iska ...
  wade verb /weɪd/ fantsama, tunjuma ...
  waddle noun /ˈwɒdl/ rangwaɗa ...
  vulgarize verb /ˈvʌlɡəraɪz/ lalata ...
  vulgarity adjective /vʌlˈɡærəti/ mara daɗi ...
  vulgar adjective /ˈvʌlɡə(r)/ mara daɗi ...
  voyeur noun /vɔɪˈɜː(r)/ mutumin da yake sha'awan kallon tsiraicin mutane a ...
  votive adjective /ˈvəʊtɪv/ wanda ake anfani dashi domin godewa Ubangiji ...
  votary noun /ˈvəʊtəri/ mai bautan wani ...
  vortex noun /ˈvɔːteks/ madatsan ruwa ko iska da dai sauransu ...
  voracious adjective /vəˈreɪʃəs/ haɗama (buƙatar abinci fiye da kima) ...
  voluptuous adjective /vəˈlʌptʃuəs/ mace mai ruwan budurci ...
  voluptuary noun /vəˈlʌptʃuəri/ mutumin da yake sha'awan jiki ...
  voluminous adjective /vəˈluːmɪnəs/ (sutura) mai matuƙan girma ...
  volition noun /vəˈlɪʃn/ kasancewa kana da ƙarfin iya yanke shawara da ...
  volcanic adjective /vɒlˈkænɪk/ wanda ya shafi dutsen <a href="/volcano.html">volcano</a> ...
  voile noun /vɔɪl/ wani nau'in ƙyalle da ake yin riga dashi ...
  vogue noun /vəʊɡ/ wanda ake yayi ...
  strident adjective /ˈstraɪdnt/ ɗaga murya ...
  vociferous adjective /vəˈsɪfərəs/ bayyana muradunka a bayyane ...
  vocalist noun /ˈvəʊkəlɪst/ mawaƙi ...
  vivarium noun /vaɪˈveəriəm/ abun da ake ajiye halittu masu rai a ...
  vivacious adjective /vɪˈveɪʃəs/ mai halaye masu ɗaukan hankali ...
  vivace adverb /vɪˈvɑːtʃeɪ/ cikin sauri ...
  vituperative adjective /vɪˈtjuːpərətɪv/ wanda ya shafi zafafan kalamai ...
  vituperation noun /vɪˌtjuːpəˈreɪʃn/ zazzafar magana ...
  vitriolic adjective /ˌvɪtriˈɒlɪk/ (magana) mai tattare da ƙiyayya da kuma fushi ...
  vitrify verb /ˈvɪtrɪfaɪ/ mayar da abu ya koma gilashi ...
  vitreous adjective /ˈvɪt.ri.əs / mai kama da gilashi ...
  vitiate verb /ˈvɪʃieɪt/ lalata, rage ƙarfi ko tasirin abu ...
  vitally adverb /ˈvaɪtəli/ matuƙa ...
  vitality noun /vaɪˈtæləti/ kuzari ...
  visually adverb /ˈvɪʒuəli/ a yanayi wanda ya shafi gani ...
  visualize verb /ˈvɪʒuəlaɪz/ yin tunani akan wani ...
  visor noun /ˈvaɪzə(r)/ abun bada kariya ...
  visionary adjective /ˈvɪʒənri/ mai hangen nesa ...
  viscous adjective /ˈvɪskəs/ mai danƙo ...
  virulent adjective /ˈvɪrələnt/ mai hatsari ...
  virtuous adjective /ˈvɜːtʃuəs/ hali na gari ...
  virtuoso noun /ˌvɜːtʃuˈəʊsəʊ/ ƙwararre ...
  virtuosity noun /ˌvɜːtʃuˈɒsəti/ ƙwarewa ...
  virility noun /vəˈrɪləti/ ƙarfin sha'awa na maza ...
  viper noun /ˈvaɪpə(r)/ wani nau'in maciji ...
  refutation noun /ˌrefjuˈteɪʃn/ raddi (hujjoji ko kalamai da suke musanta wata ...
  rebuttal noun /rɪˈbʌtl/ musanta, yin raddi ...
  VIP noun /ˌviː.aɪˈpiː / = Very Important Person ...
  recalcitrant adjective /rɪˈkælsɪtrənt/ rashin bin doka ...
  pumice stone noun /ˈpʌm.ɪs ˌstəʊn / dutsen da ake shafawa a jikin ...
  pumice noun /ˈpʌm.ɪs / dutsen da ake shafawa a jikin abu ...
  callus noun /ˈkæl.əs / yankin fata gurin da yake da tauri ...
  veinous adjective /ˈveɪnəs/ wanda yake da magudanun jini na <a href="/vein.html">vein</a> ...
  vino noun /ˈviːnəʊ/ giya ...
  vile adjective /vaɪl/ mai matuƙan muni ...
  vignette noun /vɪnˈjet/ gajeran bayani ...
  vigilant adjective /ˈvɪdʒɪlənt/ takatsantsan, ankarewa ...
  vigilance noun /ˈvɪdʒɪləns/ takatsantsan, ankarewa ...
  vigil noun /ˈvɪdʒɪl/ tsayuwa cikin dare (domin kula da mutumin da ...
  victuals noun /ˈvɪtlz/ abinci da abin sha ...
  victimize verb /ˈvɪktɪmaɪz/ danne haƙƙin mutum ...
  vibrant adjective /ˈvaɪbrənt/ mai ƙayatarwa ...
  viable adjective /ˈvaɪəbl/ wanda zai yiwu, wanda zai samu nasara ...
  vexatious adjective /vekˈseɪʃəs/ wanda yake damunka ...
  vex verb /veks/ damun mutum ...
  disallow verb /ˌdɪs.əˈlaʊ / hana ...
  veto noun & verb /ˈviːtəʊ/ 1. Dama ko ikon hana aukuwar abu 2. ...
  vestige noun /ˈvestɪdʒ/ ɓarɓashi (wani ƙanƙanin sashi na ragowar abun daya ...

  Aika Zuwa

  Kamus.com.ng is an online/offline English to Hausa And Hausa to English comprehensive bilingual Dictionary (or Kamus in Hausa) containing thousands of British and American English words/phrases and Abbreviations.

  The website/app provide definition of any existing English or Hausa word and phrase.

  Each words came along with parts of speech.

  We specified British Audio and IPA pronunciation of any English word for those wishing to know how to pronounce a particular word.

  We provide English & Hausa bilingual usage sentences, description images, pluralization of Hausa words, and origins of Hausa words derived from Arabic or English.

  However this website came along with English to Hausa learning resources designed specifically for native Hausa wishing to learn English as second language.

  Scientific words, medical words, geology, geography, biology, anatomy, chemistry, physics, literature, computing, psychology and linguistics words were included and precisely translated to Hausa.

  Enjoy your stay here and also contribute to its growth by linking to us or inform others about this website.

  The dictionary is frequently updated and it works both online and offline.

  If there is any missing word in the dictionary please send us the word and we'll add the word as soon as possible


  © Copyright 2014-2019 Shamsuddeen Inc. all right reserved